~neovim-ppa/neovim-ppa/python-neovim

1
2
3
4
5
6
build:
  image: latest

python:
  version: 3.6
  setup_py_install: true