~ubuntu-branches/ubuntu/dapper/wnn7egg/dapper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
;; Wnn7Egg is Egg modified for Wnn7, and the current maintainer 
;; is OMRON SOFTWARE Co., Ltd. <wnn-info@omronsoft.co.jp>
;;
;; This file is part of Wnn7Egg. (base code is egg-com.el (eggV4))
;;
;;; ------------------------------------------------------------------
;;;
;;; Wnn7Egg ¡ÊWnn "€Ê€Ê"€¿€Þ€Ž¡Ë--- Wnn7 Emacs Client 
;;; 
;;; Wnn7Egg €Ï¡¢¡Ö€¿€Þ€ŽÂ裳ÈÇ¡×v3.09 €ò¥Ù¡Œ¥¹€Ë ¡Ö€¿€Þ€ŽÂ裎Èǡ׀ÎÄÌ¿®¡¢
;;; ¥é¥€¥Ö¥é¥êÉô€òÁȀ߹þ€ó€À¡¢Wnn7 €Î°Ù€ÎÀìÍÑ¥¯¥é¥€¥¢¥ó¥È€Ç€¹¡£
;;;
;;; €¹€Ù€Æ€Î¥œ¡Œ¥¹€¬ Emacs Lisp €Çµ­œÒ€µ€ì€Æ€€€ë€Î€Ç¡¢Wnn SDK/Library €òɬÍ×
;;; €È€»€º¡¢GNU Emacs µÚ€Ó XEmacs ŽÄ¶­€Ç»ÈÍÑ€¹€ë€³€È€¬€Ç€­€Þ€¹¡£»ÈÍѵöÂúŸò·ï
;;; €Ï GPL €Ç€¹¡£
;;;
;;; GNU Emacs 20.3 °Ê¹ß¡¢XEmacs 21.x °Ê¹ß€ÇÆ°ºî³Îǧ€·€Æ€€€Þ€¹¡£
;;;
;;;
;;; Wnn7Egg €Ï Wnn7 €Îµ¡Çœ€Ç€¢€ë³Ú¡¹ÆþÎÏ¡ÊÆþÎÏ͜¬¡Ë¡¢Ï¢ÁÛÊÑŽ¹€ò¥µ¥Ý¡Œ¥È
;;; €·€Æ€€€Þ€¹¡£
;;;
;;; ¡Ö€¿€Þ€Ž¡×€ÈÆÈΩ¡¿¶ŠÂž€Ç€­€ë€è€Š€Ë¡¢±Æ¶Á€¹€ëŒçÍ׀ʎؿô¡¿ÊÑ¿ôÌŸ€ò
;;; "wnn7..." €È€€€Š·Á€ËÊѹ¹€·€Æ€€€Þ€¹¡£
;;;
;;; ------------------------------------------------------------------

;;; egg-com.el --- Communication Routines in Egg Input Method Architecture

;; Copyright (C) 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc

;; Author: Hisashi Miyashita <himi@bird.scphys.kyoto-u.ac.jp>
;;     NIIBE Yutaka <gniibe@chroot.org>
;;	  KATAYAMA Yoshio <kate@pfu.co.jp> ; Korean, Chinese support.

;; Maintainer: TOMURA Satoru <tomura@etl.go.jp>

;; Keywords: mule, multilingual, input method

;; This file is part of EGG.

;; EGG is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; EGG is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Commentary:

;;; 2002/5/16 XEmacs€Ë€ª€€€Æ¥æ¡Œ¥¶Œ­œñ€Î¥¯¥é¥€¥¢¥ó¥ÈÅŸÁ÷€¬€Ç€­€Ê€€ÌäÂê€ÎÂбþ

;;; Code:


(require 'wnn7egg-edep)
;;(require 'wnn7egg-cnv)

(defvar egg-fixed-euc '(fixed-euc-jp))
(make-variable-buffer-local 'egg-fixed-euc)
(put 'egg-fixed-euc 'permanent-local t)

(defvar egg-mb-euc 'euc-japan)
(make-variable-buffer-local 'egg-mb-euc)
(put 'egg-mb-euc 'permanent-local t)

;; Japanese

(eval-and-compile
(define-ccl-program ccl-decode-fixed-euc-jp
 `(2
  ((r2 = ,(charset-id 'japanese-jisx0208))
   (r3 = ,(charset-id 'japanese-jisx0212))
   (r4 = ,(charset-id 'katakana-jisx0201))
   (read r0)
   (loop
   (read r1)
   (if (r0 < #x80)
	 ((r0 = r1)
	  (if (r1 < #x80)
	    (write-read-repeat r0))
	  (write r4)
	  (write-read-repeat r0))
	((if (r1 > #x80)
	   ((write r2 r0)
	   (r0 = r1)
	   (write-read-repeat r0))
	  ((write r3 r0)
	  (r0 = (r1 | #x80))
	  (write-read-repeat r0)))))))))

(define-ccl-program ccl-encode-fixed-euc-jp
 `(2
  ((read r0)
   (loop
   (if (r0 == ,(charset-id 'latin-jisx0201))          ; Unify
	 ((read r0)
	  (r0 &= #x7f)))
   (if (r0 < #x80)                      ;G0
	 ((write 0)
	  (write-read-repeat r0)))
   (r6 = (r0 == ,(charset-id 'japanese-jisx0208)))
   (r6 |= (r0 == ,(charset-id 'japanese-jisx0208-1978)))
   (if r6                           ;G1
	 ((read r0)
	  (write r0)
	  (read r0)
	  (write-read-repeat r0)))
   (if (r0 == ,(charset-id 'katakana-jisx0201))        ;G2
	 ((read r0)
	  (write 0)
	  (write-read-repeat r0)))
   (if (r0 == ,(charset-id 'japanese-jisx0212))        ;G3
	 ((read r0)
	  (write r0)
	  (read r0)
	  (r0 &= #x7f)
	  (write-read-repeat r0)))
   (read r0)
   (repeat)))))
)

(if (not (coding-system-p 'fixed-euc-jp))
  (make-coding-system 'fixed-euc-jp 'ccl
		  "Coding System for fixed EUC Japanese"
		  `(decode ,ccl-decode-fixed-euc-jp
			   encode ,ccl-encode-fixed-euc-jp
			   mnemonic "WNN")))


(defun comm-format-u32c (uint32c)
 (insert-char (logand (lsh (car uint32c) -8) 255) 1)
 (insert-char (logand (car uint32c) 255) 1)
 (insert-char (logand (lsh (nth 1 uint32c) -8) 255) 1)
 (insert-char (logand (nth 1 uint32c) 255) 1))

(defun comm-format-u32 (uint32)
 (insert-char (logand (lsh uint32 -24) 255) 1)
 (insert-char (logand (lsh uint32 -16) 255) 1)
 (insert-char (logand (lsh uint32 -8) 255) 1)
 (insert-char (logand uint32 255) 1))

(defun comm-format-i32 (int32)
 (insert-char (logand (ash int32 -24) 255) 1)
 (insert-char (logand (ash int32 -16) 255) 1)
 (insert-char (logand (ash int32 -8) 255) 1)
 (insert-char (logand int32 255) 1))

(defun comm-format-u16 (uint16)
 (insert-char (logand (lsh uint16 -8) 255) 1)
 (insert-char (logand uint16 255) 1))

(defun comm-format-u8 (uint8)
 (insert-char (logand uint8 255) 1))

(defun comm-format-truncate-after-null (s)
 (if (string-match "\0" s)
   (substring s 0 (match-beginning 0))
  s))

(defun comm-format-u16-string (s)
 (insert (encode-coding-string (comm-format-truncate-after-null s)
				egg-fixed-euc))
 (insert-char 0 2))

(defun comm-format-mb-string (s)
 (insert (encode-coding-string (comm-format-truncate-after-null s)
				 egg-mb-euc))
 (insert-char 0 1))

(defun comm-format-u8-string (s)
 (insert (comm-format-truncate-after-null s))
 (insert-char 0 1))

(defun comm-format-binary-data (s)
 (insert (encode-coding-string s 'binary))
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (wnn-perform-replace "\377" "\377\0"))
 (insert-char ?\377 2))

(defun comm-format-fixlen-string (s len)
 (setq s (comm-format-truncate-after-null s))
 (insert (if (< (length s) len) s (substring s 0 (1- len))))
 (insert-char 0 (max (- len (length s)) 1)))

(defun comm-format-vector (s len)
 (setq s (concat s))
 (insert (if (<= (length s) len) s (substring s 0 len)))
 (insert-char 0 (- len (length s))))

(defmacro comm-format (format &rest args)
 "Format a string out of a control-list and arguments into the buffer.
The formated datas are network byte oder (i.e. big endian)..
U: 32-bit integer. The argument is 2 element 16-bit unsigned integer list.
u: 32-bit integer. The argument is treat as unsigned integer.
  (Note: Elisp's integer may be less than 32 bits)
i: 32-bit integer.
w: 16-bit integer.
b: 8-bit integer.
S: 16-bit wide-character EUC string (0x0000 terminated).
E: Multibyte EUC string (0x00 terminated).
s: 8-bit string (0x00 terminated).
B: Binary data (0xff terminated).
v: 8-bit vector (no terminator). This takes 2 args (data length).
V: Fixed length string (0x00 terminated). This takes 2 args (data length)."
 (let ((p args)
	(form format)
	(result (list 'progn))
	f arg)
  (while (and form p)
   (setq f (car form)
	  arg (car p))
   (nconc result
	   (list
	   (cond ((eq f 'U) (list 'comm-format-u32c arg))
		  ((eq f 'u) (list 'comm-format-u32 arg))
		  ((eq f 'i) (list 'comm-format-i32 arg))
		  ((eq f 'w) (list 'comm-format-u16 arg))
		  ((eq f 'b) (list 'comm-format-u8 arg))
		  ((eq f 'S) (list 'comm-format-u16-string arg))
		  ((eq f 'E) (list 'comm-format-mb-string arg))
		  ((eq f 's) (list 'comm-format-u8-string arg))
		  ((eq f 'B) (list 'comm-format-binary-data arg))
		  ((eq f 'V) (setq p (cdr p))
			    (list 'comm-format-fixlen-string arg (car p)))
		  ((eq f 'v) (setq p (cdr p))
			    (list 'comm-format-vector arg (car p))))))
   (setq form (cdr form)
	  p (cdr p)))
  (if (or form p)
	(error "comm-format %s: arguments mismatch" format))
  result))

(defvar comm-accept-timeout nil)

;; Assume PROC is bound to the process of current buffer
;; Do not move the point, leave it where it was.
(defmacro comm-accept-process-output ()
 `(let ((p (point)))
   (if (null (accept-process-output proc comm-accept-timeout))
	 (error "backend timeout"))
   (goto-char p)))

(defmacro comm-require-process-output (n)
 `(if (< (point-max) (+ (point) ,n))
    (comm-wait-for-space proc ,n)))

(defun comm-wait-for-space (proc n)
 (let ((p (point))
	(r (+ (point) n)))
  (while (< (point-max) r)
   (if (null (accept-process-output proc comm-accept-timeout))
	 (error "backend timeout"))
   (goto-char p))))

(defmacro comm-following+forward-char ()
 `(prog1
    (following-char)
   (forward-char 1)))

(defun comm-unpack-u32c ()
 (progn
  (comm-require-process-output 4)
  (list (+ (lsh (comm-following+forward-char) 8)
	   (comm-following+forward-char))
	 (+ (lsh (comm-following+forward-char) 8)
	   (comm-following+forward-char)))))

(defun comm-unpack-u32 ()
 (progn
  (comm-require-process-output 4)
  (+ (lsh (comm-following+forward-char) 24)
    (lsh (comm-following+forward-char) 16)
    (lsh (comm-following+forward-char) 8)
    (comm-following+forward-char))))

(defun comm-unpack-u16 ()
 (progn
  (comm-require-process-output 2)
  (+ (lsh (comm-following+forward-char) 8)
    (comm-following+forward-char))))

(defun comm-unpack-u8 ()
 (progn
  (comm-require-process-output 1)
  (comm-following+forward-char)))

(defun comm-unpack-u16-string ()
 (let ((start (point)))
  (while (not (search-forward "\0\0" nil t))
   (comm-accept-process-output))
  (decode-coding-string (buffer-substring start (- (point) 2))
			 egg-fixed-euc)))

(defun comm-unpack-mb-string ()
 (let ((start (point)))
  (while (not (search-forward "\0" nil t))
   (comm-accept-process-output))
  (decode-coding-string (buffer-substring start (1- (point)))
			 egg-mb-euc)))

(defun comm-unpack-u8-string ()
 (let ((start (point)))
  (while (not (search-forward "\0" nil 1))
   (comm-accept-process-output))
  (buffer-substring start (1- (point)))))

(defun comm-unpack-binary-data ()
 (let ((start (point)))
  (while (not (search-forward "\377\377" nil 1))
   (comm-accept-process-output))
  (string-as-unibyte
   (decode-coding-string (buffer-substring start (- (point) 2))
			  'binary))))

(defun comm-unpack-fixlen-string (len)
 (let (s)
  (comm-require-process-output len)
  (goto-char (+ (point) len))
  (setq s (buffer-substring (- (point) len) (point)))
  (if (string-match "\0" s)
	(setq s (substring s 0 (match-beginning 0))))
  s))

(defun comm-unpack-vector (len)
 (progn
  (comm-require-process-output len)
  (goto-char (+ (point) len))
  (buffer-substring (- (point) len) (point))))

(defmacro comm-unpack (format &rest args)
 "Unpack a string out of a control-string and set arguments.
See `comm-format' for FORMAT."
 (let ((p args)
	(form format)
	(result (list 'progn))
	arg f)
  (while (and form p)
   (setq f (car form)
	  arg (car p))
   (nconc result
	   (list
	   (cond ((eq f 'U) `(setq ,arg (comm-unpack-u32c)))
		  ((eq f 'u) `(setq ,arg (comm-unpack-u32)))
		  ((eq f 'i) `(setq ,arg (comm-unpack-u32)))
		  ((eq f 'w) `(setq ,arg (comm-unpack-u16)))
		  ((eq f 'b) `(setq ,arg (comm-unpack-u8)))
		  ((eq f 'S) `(setq ,arg (comm-unpack-u16-string)))
		  ((eq f 'E) `(setq ,arg (comm-unpack-mb-string)))
		  ((eq f 's) `(setq ,arg (comm-unpack-u8-string)))
		  ((eq f 'B) `(setq ,arg (comm-unpack-binary-data)))
		  ((eq f 'V) (setq p (cdr p))
			    `(setq ,arg (comm-unpack-fixlen-string ,(car p))))
		  ((eq f 'v) (setq p (cdr p))
			    `(setq ,arg (comm-unpack-vector ,(car p)))))))
   (setq form (cdr form)
	  p (cdr p)))
  (if (or form p)
	(error "comm-unpack %s: arguments mismatch" format))
  result))

(defmacro comm-call-with-proc (proc vlist send-expr &rest receive-exprs)
 (let ((euc-select
	 (and (eq (car-safe (car vlist)) 'zhuyin)
	   '((egg-fixed-euc (nth (if zhuyin 1 0) egg-fixed-euc))))))
 `(let* ((proc ,proc)
	 (buffer (process-buffer proc))
	 ,@vlist)
   (if (and (eq (process-status proc) 'open)
	   (buffer-live-p buffer))
	 (save-excursion
	  (set-buffer buffer)
	  (let ,euc-select
	   (erase-buffer)
	   ,send-expr
	   (goto-char (point-max))
	   (process-send-region proc (point-min) (point-max))
	   ,@receive-exprs))
    (error "process %s was killed" proc)))))

(defmacro comm-call-with-proc-1 (proc vlist send-expr &rest receive-exprs)
 `(let ,vlist
   (erase-buffer)
   ,send-expr
   (goto-char (point-max))
   (process-send-region proc (point-min) (point-max))
   ,@receive-exprs))

(provide 'wnn7egg-comx21)
;;; wnn7egg-comx21.el ends here.