~xubuntu-dev/livecd-rootfs/xubuntu-base

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
livecd-rootfs (2.371) xenial; urgency=medium

 * Remove unneeded packages from the root.tar.{gz,xz} cloud image targets
  (LP: #1534764).

 -- utlemming Howard <utlemming.howard@ubuntu.com> Tue, 19 Jan 2016 12:48:32 +0000

livecd-rootfs (2.370) xenial; urgency=medium

 * Produce OVA files for i386 cloud builds.

 -- Daniel Watkins <daniel.watkins@canonical.com> Wed, 13 Jan 2016 11:51:51 +0000

livecd-rootfs (2.369) xenial; urgency=medium

 [ Łukasz 'sil2100' Zemczak ]
 * Fix the invalid path for the error message in 00-uid-gid-fix.chroot_early
  for ubuntu-touch.

 [ Michael Vogt ]
 * live-build/ubuntu-core/hooks/11-remove-extra-packages.chroot:
  - remove libicu52 hook

 [ Daniel Watkins ]
 * Enable building of s390x cloud images.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 13 Jan 2016 10:29:43 +0000

livecd-rootfs (2.368) xenial; urgency=medium

 * Fix earlier mistake of changing the wrong hashes.

 -- Łukasz 'sil2100' Zemczak <lukasz.zemczak@canonical.com> Mon, 14 Dec 2015 10:01:58 +0100

livecd-rootfs (2.367) xenial; urgency=medium

 * Update the passwd/shadow db hashes on ubuntu-touch builds

 -- Łukasz 'sil2100' Zemczak <lukasz.zemczak@canonical.com> Mon, 14 Dec 2015 09:47:01 +0100

livecd-rootfs (2.366) xenial; urgency=medium

 * also add the new apt user to /etc/passwd in snappy

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 11 Dec 2015 17:34:44 +0100

livecd-rootfs (2.365) xenial; urgency=medium

 * update /etc/shadow on snappy for new apt user

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 11 Dec 2015 12:05:39 +0100

livecd-rootfs (2.364) xenial; urgency=medium

 * ubunut-cpc:
  - extendend hooks/functions to support creation of derivative images
   including mounting images.
  - added the ability to create qcow2 images in hooks/functions
  - simplified loop clean-up in hooks/functions
  - removed assumption that disk1.img would be built
  - switched qcow2 generation to use hooks/functions function

 -- Ben Howard <ben.howard@ubuntu.com> Thu, 10 Dec 2015 09:10:35 -0700

livecd-rootfs (2.363) xenial; urgency=medium

 * configure /etc/fw_env.config for all arm arches on snappy

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 10 Dec 2015 15:04:41 +0100

livecd-rootfs (2.362) xenial; urgency=medium

 * make sure u-boot-tools is installed on snappy arm64

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 08 Dec 2015 16:47:21 +0100

livecd-rootfs (2.361) xenial; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-core/hooks/01-setup_user.chroot:
  make sure the default group is still created when adding the default user
  to adm and sudo groups.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 08 Dec 2015 16:36:34 +0100

livecd-rootfs (2.360) xenial; urgency=medium

 [ Michael Vogt ]
 * live-build/ubuntu-core/hooks/01-setup_user.chroot:
  - add default ubuntu user to "adm" and "sudo" groups

 [ Łukasz 'sil2100' Zemczak ]
 * Fix the previous apt list removal hook. This hook needs to
  be .binary as otherwise we're still left with apt lists when
  the image is published.

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Mon, 07 Dec 2015 11:03:35 +0100

livecd-rootfs (2.359) xenial; urgency=medium

 * ubuntu-cpc:
  - add devpts-live to hook builds
  - add logic to settle the disks after UEFI builds

 -- Ben Howard <ben.howard@ubuntu.com> Mon, 23 Nov 2015 09:34:57 -0700

livecd-rootfs (2.358) xenial; urgency=medium

 * Fix typo in ubuntu-cpc preventing non-intel builds.

 -- Ben Howard <ben.howard@ubuntu.com> Tue, 17 Nov 2015 08:36:32 -0700

livecd-rootfs (2.357) xenial; urgency=medium

 * merge lp:~utlemming/livecd-rootfs/additional-cloud-targets:
 * added additional CPC build targets:
  - added manifest generation for squashfs and root.tar.gz
  - added VMDK generation
  - added OVA generation from VMDK's
  - added generic Vagrant image generation

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 16 Nov 2015 15:50:17 +0100

livecd-rootfs (2.356) xenial; urgency=medium

 * merge lp:~sil2100/livecd-rootfs/update_hashes to update the passwd db
  hashes on ubuntu-touch builds (LP: #1516526)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 16 Nov 2015 15:44:48 +0100

livecd-rootfs (2.355) xenial; urgency=medium

 * fix input group in snappy

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 13 Nov 2015 12:52:34 +0100

livecd-rootfs (2.354) xenial; urgency=medium

 * do not ship assets/dtbs/overlays in raspi2 tarball, it breaks
  ubuntu-device-flash

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 13 Nov 2015 10:53:13 +0100

livecd-rootfs (2.353) xenial; urgency=medium

 * drop input group from snappy images, adjust md5 sums in
  live-build/ubuntu-core/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early
 * completely separate the snappy device tarball creation from the snappy
  rootfs so one doesnt taint the other (which allows dropping a lot more from
  the rootfs we do not need in a snappy system, like initramfs creation
  tools and all its dependencies).
 * drop live-build/ubuntu-core/hooks/500-move-kernel-to-device-tar.binary
 * enable automated build of raspi2 device tarballs for snappy

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 09 Nov 2015 12:53:24 +0100

livecd-rootfs (2.352) xenial; urgency=medium

 * Move building of all architecture-specific CPC artifacts into Launchpad
  (LP: #1513754).

 -- Daniel Watkins <daniel.watkins@canonical.com> Fri, 06 Nov 2015 09:55:33 +0000

livecd-rootfs (2.351) xenial; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-core/hooks/21-snappy-security-policy-stamp.chroot:
  - create a /usr/share/snappy/security-policy-version so that
   snappy can re-generate the security profiles if any of the versions
   of apparmor or ubuntu-core-security-* changes

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Wed, 04 Nov 2015 08:45:49 +0100

livecd-rootfs (2.350) xenial; urgency=medium

 [ Oliver Grawert ]
 * bump UID for tss user in snappy, else it matches dnsmasq and bad things
  happen
 * fix handling of writable files in /etc/default for snappy 

 [ Ben Howard ]
 * Cloud Images: disable new NIC naming convention (LP: #1510345).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 29 Oct 2015 14:25:28 +0000

livecd-rootfs (2.349) wily; urgency=medium

 * do not hardcode installation of grub-pc for amd64 in snappy images,
  instead install the right grub set for secureboot there

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 09 Oct 2015 17:47:03 +0200

livecd-rootfs (2.348) wily; urgency=medium

 * limit grub-install diversion on snappy images to x86 architectures

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 09 Oct 2015 12:52:57 +0200

livecd-rootfs (2.347) wily; urgency=medium

 * divert grub-install on snappy images during rootfs build

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 09 Oct 2015 12:44:04 +0200

livecd-rootfs (2.346) wily; urgency=medium

 * merge lp:~sil2100/livecd-rootfs/remove_apt_lists to drop cruft from
  /var/lib/apt/lists on phone images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 30 Sep 2015 15:23:02 +0200

livecd-rootfs (2.345) wily; urgency=medium

 [ Łukasz Zemczak ]
 * lp:~sil2100/livecd-rootfs/pocket-desktop:
  - add support for pocket-desktop

 [ Oliver Grawert ]
 * add user/group fixes for snappy shipping tpm-tools

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Mon, 21 Sep 2015 16:19:43 +0200

livecd-rootfs (2.344) wily; urgency=medium

 * Drop 'landscape-client' from Cloud Images (LP: #1497030).

 -- Ben Howard <ben.howard@ubuntu.com> Thu, 17 Sep 2015 15:56:24 -0600

livecd-rootfs (2.343) wily; urgency=medium

 [ Oliver Grawert ]
 * add empty "extrausers" equivalents for subuid and subgid files, else
  adduser falls over in interactive mode when trying to write to them.

 [ Iain Lane ]
 * live-build/ubuntu-touch/hooks/03-etc-writable.chroot: Set up /etc/whoopsie
  too. (LP: #1437633)

 -- Iain Lane <iain@orangesquash.org.uk> Thu, 10 Sep 2015 12:22:57 +0100

livecd-rootfs (2.342) wily; urgency=medium

 * ubuntu-touch, ubuntu-desktop-next: drop systemd-journal-remote from group
  files, update md5sums in 00-uid-gid-fix.chroot_early

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 09 Sep 2015 13:20:10 +0200

livecd-rootfs (2.341) wily; urgency=medium

 * add ppp and watchdog packages to snappy

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 07 Sep 2015 18:32:15 +0200

livecd-rootfs (2.340) wily; urgency=medium

 [ Michael Vogt ]
 * live-build/ubuntu-core/hooks/500-move-kernel-to-device-tar.binary:
  - cleanup further after moving the kernel out of the rootfs
   (LP: #1468469)

 [ Oliver Grawert ]
 * systemd-journal-remote was dropped from /etc/group and /etc/gshadow,
  update the files and md5sums in the passwd checks of ubuntu-core

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 03 Sep 2015 14:20:39 +0200

livecd-rootfs (2.339) wily; urgency=medium

 * revert the apparmor-super-noise change, issue is found
 * touch the cache files during build to prevent timestamp issues in the future
 * drop copying of zip files of the android package, we do not generate these
  anymore.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 12 Aug 2015 12:17:51 +0200

livecd-rootfs (2.338) wily; urgency=medium

 [ Łukasz Zemczak ]
 * merge lp:~sil2100/livecd-rootfs/deb-src_for_extra_ppas,
 In case of extra PPAs also include the deb-src entry in the sources list.
 (LP: #1482703)
 [ Oliver Grawert ]
 * add the apparmor-super-noise change to get extra detailed info about all
 apparmor operations in the ubuntu-touch build logs

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 11 Aug 2015 18:18:58 +0200

livecd-rootfs (2.336) wily; urgency=medium

 * make apparmor precompilation more verbose, list the dir contents of
  /custom/cache/apparmor to see in the build log what has been created.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 11 Aug 2015 11:29:01 +0200

livecd-rootfs (2.335) wily; urgency=medium

 * Attempt to build Ubuntu image using metapackages instead of tasks; this
  is necessary in order to build a test image out of wily-proposed for the
  g++5 transition, but may be reverted later if this doesn't turn out to
  be maintainable. (Code taken from the trusty HWE LTS branch of
  livecd-rootfs.)

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Sun, 09 Aug 2015 22:54:24 -0700

livecd-rootfs (2.334) wily; urgency=medium

 * add dnsmasq user to snappy builds, needed by ubuntu-fan

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 28 Jul 2015 10:48:13 +0200

livecd-rootfs (2.333) wily; urgency=medium

 * lp:~mvo/livecd-rootfs/snappy-add-fw_env.config:
  - add /etc/fw_env.config that points to
   /boot/uboot/fw_env.config to make fw_{set,print}env work

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Fri, 17 Jul 2015 17:46:09 +0200

livecd-rootfs (2.332) wily; urgency=medium

 * Get previous ubuntu-core changes on desktop-next

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Thu, 09 Jul 2015 18:19:41 +0200

livecd-rootfs (2.331) wily; urgency=medium

 * merge lp:~sergiusens/livecd-rootfs/eth0Not to not hardcode eth0 anymore on
  snappy.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 09 Jul 2015 16:41:53 +0200

livecd-rootfs (2.330) wily; urgency=medium

 * fix another quoting issue in snappy

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 09 Jul 2015 12:11:55 +0200

livecd-rootfs (2.329) wily; urgency=medium

 [ Łukasz Zemczak ]
 * Split out the youtube scope to the custom tarball since some images
  can't have it pre-installed (e.g. arale China images).

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Wed, 08 Jul 2015 15:08:15 -0700

livecd-rootfs (2.328) wily; urgency=medium

 * fix quoting issue with the last change ...

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 08 Jul 2015 22:51:04 +0200

livecd-rootfs (2.327) wily; urgency=medium

 * merge lp:~sergiusens/livecd-rootfs/snappyDevicePart for using versioned
  kernel and initrd binaries in snappy

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 08 Jul 2015 17:46:36 +0200

livecd-rootfs (2.326) wily; urgency=medium

 * snappy: install libc6:i386 on amd64 images for multiarch support out of
  the box. (LP: #1444049)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 07 Jul 2015 11:49:46 +0200

livecd-rootfs (2.325) wily; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-touch/includes.chroot/etc/lightdm/lightdm.conf.d/
  90-phablet.conf:
  - don't use deprecated "[SeatDefault]" syntax
 * live-build/ubuntu-desktop-next/includes.chroot/usr/share/lightdm/
  lightdm.conf.d/90-desktop-next-autologin.conf:
  - let desktop-next autolog to the ubuntu user session

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Fri, 03 Jul 2015 11:39:41 +0200

livecd-rootfs (2.324) wily; urgency=medium

 * Revert unwanted change included in the previous upload

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Thu, 02 Jul 2015 16:04:16 +0200

livecd-rootfs (2.323) wily; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-desktop-next/hooks/11-remove-extra-packages.chroot:
  - remove click from desktop-next

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Thu, 02 Jul 2015 15:53:43 +0200

livecd-rootfs (2.322) wily; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-desktop-next/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early:
  - updated for the previous group changes

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Wed, 01 Jul 2015 10:09:43 +0200

livecd-rootfs (2.320) wily; urgency=medium

 * Copied some touch tweaks (n-m config and user groups) to desktop-next

 [ Michael Vogt ]
 * snappy/desktop-next:
  - add snappypkg user and remove clickpkg user

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Tue, 30 Jun 2015 18:08:10 +0200

livecd-rootfs (2.319) wily; urgency=medium

 * copy set locale hook from core to desktop-next
 
 [ Sergio Schvezov ]
 * removing debian packaging artifacts from the image

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Fri, 26 Jun 2015 10:43:07 +0200

livecd-rootfs (2.318) wily; urgency=medium

 * merge lp:~sergiusens/livecd-rootfs/no-walinuxagent to remove all the
  hackery that was initially needed for azure snappy images, this got
  properly implemented now.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 25 Jun 2015 13:59:50 +0200

livecd-rootfs (2.317) wily; urgency=medium

 [ Sebastien Bacher ]
 * live-build/ubuntu-desktop-next/hooks/20-extra-files.chroot:
  - create other needed directories
 * live-build/ubuntu-desktop-next/includes.chroot:
  - copy ubuntu-core's include for /etc/hosts and resolv.conf config
 * live-build/ubuntu-desktop-next/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early:
  - copy touch hacks to create needed userdirs (lightdm & usermetrics),
   the users are added by the script and not the usual postinst so their
   uderdirs are not created as they should
 * live-build/ubuntu-desktop-next/hooks/10-remove-documentation.binary:
  - don't remove the copyright and manpages on desktop

 [ Oliver Grawert ]
 * allow install of "multi" click packages in 60-install-click.chroot on
  ubuntu-touch

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Fri, 19 Jun 2015 10:52:07 +0200

livecd-rootfs (2.316) wily; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-desktop-next/hooks/20-extra-files.chroot:
  - create /writable otherwise the mounts job fail and block the boot

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Wed, 17 Jun 2015 17:10:18 +0200

livecd-rootfs (2.315) wily; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-core/hooks/500-move-kernel-to-device-tar.binary,
  live-build/ubuntu-desktop-next/hooks/500-move-kernel-to-device-tar.binary,:
  - deal with vmlinuz .signed when copying kernels

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Thu, 11 Jun 2015 17:53:01 +0200

livecd-rootfs (2.314) wily; urgency=medium

 [ Iain Lane ]
 * Small whitespace cleanup in live-build/auto/config

 [ Sebastien Bacher ]
 * Set kernel flavours variable to try to fix amd64 build

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Wed, 10 Jun 2015 15:10:03 +0200

livecd-rootfs (2.313) wily; urgency=medium

 * Revert symlink changes, that creates build issues, copy updated hook
  to the desktop-next directory instead

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Wed, 10 Jun 2015 11:26:04 +0200

livecd-rootfs (2.312) wily; urgency=low

 [ Michael Vogt ]
 * live-build/ubuntu-core/hooks/500-move-kernel-to-device-tar.binary:
  - ignore /vmlinu?, /initrd.img symlinks when building the boot assets

 [ Sebastien Bacher ]
 * Symlink some desktop-next hooks to ubuntu-core to avoid duplication

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Tue, 09 Jun 2015 17:56:23 +0200

livecd-rootfs (2.311) wily; urgency=medium

 * Updates users and groups for desktop next

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Mon, 08 Jun 2015 15:32:17 +0200

livecd-rootfs (2.310) wily; urgency=medium

 * Don't add a docker group to desktop next

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Mon, 08 Jun 2015 09:49:23 +0200

livecd-rootfs (2.309) wily; urgency=medium

 * Updated user/groups config for the desktop-next

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Fri, 05 Jun 2015 18:31:52 +0200

livecd-rootfs (2.308) wily; urgency=medium

 * Copy desktop-next hooks in the configuration

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Fri, 05 Jun 2015 15:06:07 +0200

livecd-rootfs (2.307) wily; urgency=medium

 * Remove duplicated code leftover in the previous desktop-next changeset

 -- Sebastien Bacher <seb128@ubuntu.com> Fri, 05 Jun 2015 10:55:39 +0200

livecd-rootfs (2.306) wily; urgency=medium

 * Create hooks and image build config for the ubuntu-desktop-next
  new based on snappy image.

 -- Didier Roche <didrocks@ubuntu.com> Fri, 29 May 2015 11:51:22 +0200

livecd-rootfs (2.305) wily; urgency=medium

 * also add /lib/firmware to the dirs we pre-create on touch and core.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 28 May 2015 13:18:43 +0200

livecd-rootfs (2.304) wily; urgency=medium

 * -touch/-core create /etc/mtab link, /lib/modules dir and the respective
  writable mountpoints (/userdata for touch, /writable for core) so we do
  not need to re-pack the rootfs on the system-image server to add them.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 28 May 2015 12:17:32 +0200

livecd-rootfs (2.303) wily; urgency=medium

 * drop grouper from touchsubarches variable. the android package does not
  provide any grouper images anymore which makes touch image builds fail.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 26 May 2015 14:12:09 +0200

livecd-rootfs (2.302) wily; urgency=medium

 * Call Setup_cleanup in live-build/auto/build to set exit handler.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Mon, 25 May 2015 23:09:42 -0600

livecd-rootfs (2.301) wily; urgency=low

 [ Michael Vogt ]
 * create /boot/uboot on armhf to ensure that its in the system
  tarball and still on the system if ubuntu-core-upgrader
  performs a "format" (LP: #1447652)
 * live-build/ubuntu-core/hooks/500-move-kernel-to-device-tar.binary:
  - fix typo in hardware.yaml
 * live-build/auto/config:
  - add grub-efi-ia32-bin for i386 for efi support

 [ Adam Conrad ]
 * live-build/auto/config: Handle applying priorities to EXTRA_PPAS
  via the extra_ppa="user/ppaname:priority" syntax (LP: #1450257)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 06 May 2015 18:23:17 -0600

livecd-rootfs (2.300) vivid; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-core/hooks/11-remove-extra-packages.chroot: revert
  removal of python from the rootfs temporarily, since we've manually
  re-added it to the seed in order to make walinuxagent work again on the
  azure image.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Wed, 22 Apr 2015 16:03:42 -0700

livecd-rootfs (2.299) vivid; urgency=medium

 * Fix snappy motd to not reference 'development', which isn't always true.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 17 Apr 2015 13:29:03 -0600

livecd-rootfs (2.298) vivid; urgency=low

 * live-build/auto/config:
  - remove resolvconf, click-apparmor, dosfstools
  - shuffle install order around
 * snappy:
  + remove click-hook-framework
  + remove /etc/init.d/grub-common 

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Thu, 16 Apr 2015 09:37:34 -0500

livecd-rootfs (2.297) vivid; urgency=low

 * fix device.tar.gz generation for snappy
 * lp:~ubuntu-on-ec2/livecd-rootfs/cpc2:
  - build cloud based images using livecd-rootfs

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Thu, 09 Apr 2015 14:54:23 +0200

livecd-rootfs (2.296) vivid; urgency=low

 * ubuntu-core:
  - update passwd/group etc for new syslog user
  - remove live-build/ubuntu-core/hooks/15-pycompile-snappy.chroot
  - merged lp:~snappy-dev/livecd-rootfs/core_update
   to generate device tar conform hardware.yaml
  - add compability handling for current u-d-f/grub when extracting
   the device tarball

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Mon, 30 Mar 2015 20:40:25 +0200

livecd-rootfs (2.295) vivid; urgency=medium

 * forcefully add ubuntu-system-settings-online-accounts to ubuntu-touch
  builds to make sure the dependency is fulfilled in advance

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 25 Mar 2015 10:26:40 +0100

livecd-rootfs (2.294) vivid; urgency=medium

 * add more verbosity to the copy command for android fragments in
  ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 13 Mar 2015 11:10:33 +0100

livecd-rootfs (2.293) vivid; urgency=low

 [ Michael Vogt ]
 * live-build/ubuntu-core/hooks/11-remove-extra-packages.chroot:
  - remove libpython2.7 and friends as welll

 [ Oliver Grawert ]
 * remove all .override files in teh build chroot, else teh buildd machines
  fall over.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 10 Mar 2015 16:21:36 +0100

livecd-rootfs (2.292) vivid; urgency=low

 [ Michael Vogt ]
 * live-build/ubuntu-core/hooks/11-remove-extra-packages.chroot:
  - python2 is no longer required on a snappy system
 * live-build/ubuntu-core/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early:
  - updated md5sums as the ordering of users/groups has changed with
   the new systemd-sysv

 [ Oliver Grawert ]
 * live-build/ubuntu-touch/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early:
  bump all md5sums to new values, now that debootstrap installs systemd-sysv
  instead of upstart the ordering and thus the group numbering has changed

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 10 Mar 2015 12:07:16 +0100

livecd-rootfs (2.291) vivid; urgency=low

 [ Michael Vogt ]
 * do not leave some packages in ^rc state on snappy/ubuntu-core
  (LP: #1428115). Thanks to Daniel Holbach

 [ Oliver Grawert ]
 * put FLASH_KERNEL_SKIP=true into /etc/environment on phones, this will
  prevent the systems from trying to flash an updated initrd automatically
  in case you call update-initramfs or install your own kernel package on a
  nexus device where this is supported, please call flash-kernel manually
  after unsetting the variable in your work environment.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 06 Mar 2015 21:14:11 +0100

livecd-rootfs (2.290) vivid; urgency=medium

 * touch: Explicitly uninstall systemd-sysv, to help apt to install upstart
  when the preferred "init" alternative is systemd-sysv. Also explicitly
  install packagekit to help the problem resolver. Thanks Colin Watson!
  (LP: #1428026)

 -- Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> Wed, 04 Mar 2015 12:04:22 +0100

livecd-rootfs (2.289) vivid; urgency=medium

 * add info about /var/log ownership so it ends up in the ubuntu-touch build
  logs

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 03 Mar 2015 15:10:07 +0100

livecd-rootfs (2.288) vivid; urgency=low

 [ Michael Vogt ]
 * add dosfstools on snappy to ensure systemd can fsck the /boot
  partition

 [ Ricardo Salveti de Araujo ]
 * touch: don't depend on mir-platform-graphics-android and let that to be
  handled by the seeds (they can't stop bumping the package name and the
  graphics-mesa package doesn't cause any harm)

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Sun, 01 Mar 2015 01:27:11 -0300

livecd-rootfs (2.287) vivid; urgency=low

 [ Michael Vogt ]
 * add even more verbose output to
  live-build/ubuntu-core/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early
  (thanks Oliver!)
 * live-build/ubuntu-core/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early:
  - adjust the {group,gshadow}_bootstrap values. The audio group
   used to be gid 1005 after the bootstrap and is now 29.
 * live-build/auto/config:
  - add snappy-ubuntu

 [ Oliver Grawert ]
 * make sure /var/log is always owned by the syslog group on touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 18 Feb 2015 15:03:54 +0100

livecd-rootfs (2.286) vivid; urgency=medium

 * touch: forcing package mir-platform-graphics-android to see if we're able
  to remove the dependency on the mesa one (until mir is properly fixed)

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Thu, 12 Feb 2015 03:05:31 -0200

livecd-rootfs (2.285) vivid; urgency=medium

 * touch: removing dependencies on a specific mir platform driver as mir can
  now identify and load the correct driver during runtime

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Wed, 11 Feb 2015 23:35:42 -0200

livecd-rootfs (2.284) vivid; urgency=medium

 * bump the gshadow hash in 00-uid-gid-fix.chroot_early too

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 11 Feb 2015 21:07:27 +0100

livecd-rootfs (2.283) vivid; urgency=low

 [ Michael Vogt ]
 * add more verbose output to
  live-build/ubuntu-core/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early
  (thanks Oliver!)

 [ Oliver Grawert ]
 * make sure to collect all output of all changed files in one go in
  00-uid-gid-fix.chroot_early, that way we only need to fix it once and have
  all info in the logs

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 11 Feb 2015 18:25:11 +0100

livecd-rootfs (2.282) vivid; urgency=medium

 * update the passwd hash for changed GID of syslog ... also add output of
  the respective md5sums to the error message for easier debugging

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 11 Feb 2015 16:46:18 +0100

livecd-rootfs (2.281) vivid; urgency=medium

 * add more verbose output to
  live-build/ubuntu-touch/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 11 Feb 2015 15:11:51 +0100

livecd-rootfs (2.280) vivid; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-core/hooks/02-add_user_to_groups.chroot: use commas
  instead of spaces.

 -- Loïc Minier <loic.minier@ubuntu.com> Wed, 04 Feb 2015 18:03:08 +0100

livecd-rootfs (2.279) vivid; urgency=medium

 * Revert changes to post-debootstrap hashes for core.

 -- Loïc Minier <loic.minier@ubuntu.com> Wed, 04 Feb 2015 16:32:09 +0100

livecd-rootfs (2.278) vivid; urgency=medium

 * Add live-build/ubuntu-core/hooks/99zz-check-uid-gid.chroot, copy of
  live-build/ubuntu-touch/hooks/99zz-check-uid-gid.chroot with just the
  error message changed. Currently, the passwd/group checks weren't run.
 * live-build/ubuntu-touch/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early: also add input
  group.
 * Core: drop live-build/ubuntu-core/hooks/12-add-docker-user.chroot and move
  docker user creation to
  live-build/ubuntu-core/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early; add ubuntu user
  to docker group in
  live-build/ubuntu-core/hooks/02-add_user_to_groups.chroot. This fixes
  static uid/gid maps for docker user/group.
 * Update post-debootstrap hashes in
  live-build/ubuntu-core/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early.

 -- Loïc Minier <loic.minier@ubuntu.com> Wed, 04 Feb 2015 14:28:37 +0100

livecd-rootfs (2.277) vivid; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-core/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early: add new "input"
  group to etc/group and etc/gshadow static maps.
 * live-build/ubuntu-core/includes.chroot/etc/resolv.conf: use relative
  symlink as suggested by lintian.
 * Bump Standards-Version to 3.9.6.

 -- Loïc Minier <loic.minier@ubuntu.com> Wed, 04 Feb 2015 13:32:58 +0100

livecd-rootfs (2.276) vivid; urgency=medium

 [ Mathieu Trudel-Lapierre ]
 * live-build/auto/config: add config for Ubuntu MATE.

 [ Michael Vogt ]
 * use generic kernel for all ubuntu-core system-image
 * live-build/ubuntu-core/hooks/01-setup_user.chroot:
  - run chpasswd after user moved into /var/lib/extrausers
 * live-build/ubuntu-core/hooks/01-setup_user.chroot:
  - run with -e

 -- Mathieu Trudel-Lapierre <mathieu-tl@ubuntu.com> Wed, 28 Jan 2015 11:03:08 -0500

livecd-rootfs (2.275+ppa2) vivid; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-core/hooks/04-configure_network.chroot: use
  'allow-hotplug' for the network config, not 'auto', to work around
  systemd behavior that causes 'auto' to delay the rest of the boot when
  DHCP is not available on the network.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Wed, 14 Jan 2015 22:49:43 -0800

livecd-rootfs (2.275+ppa1) vivid; urgency=low

 * live-build/ubuntu-core/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early:
  - port static uid/gid setup from ubuntu-touch
 * live-build/ubuntu-core/hooks/15-pycompile-snappy.chroot:
  - byte compile .pyc files for snappy

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Wed, 07 Jan 2015 09:36:11 +0100

livecd-rootfs (2.275) vivid; urgency=low

 [ Michael Vogt ]
 * live-build/ubuntu-core/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early:
  - port static uid/gid setup from ubuntu-touch

 [ Ricardo Salveti de Araujo ]
 * Bump the hardcoded libmirplatform driver version for ubuntu-touch

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Wed, 14 Jan 2015 13:31:43 -0200

livecd-rootfs (2.274) vivid; urgency=medium

 [ Michael Vogt ]
 * live-build/ubuntu-core/hooks/400-create-apt-get-warning.binary:
  - improve apt-get output
 * live-build/auto/config:
  - add click-apparmor for system-image
 * live-build/ubuntu-core/hooks/400-create-apt-get-warning.binary:
  - fix incorrect "echo"
  - add missing wrappers for apt, apt-cache
  - fix message
 * live-build/ubuntu-core/hooks/14-set-motd.chroot:
  - update motd

 [ James Hunt ]
 * live-build/ubuntu-core/hooks/10-remove-documentation.binary:
  - compress remaining documentation to save further space.

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Wed, 10 Dec 2014 12:57:30 +0100

livecd-rootfs (2.273) vivid; urgency=low

 [ Michael Vogt ]
 * live-build/ubuntu-core/hooks/14-set-motd.chroot:
  - set snappy specific motd
 * live-build/ubuntu-core/hooks/13-set-locale.chroot:
  - set default locale to C.UTF-8

 [ Oliver Grawert ]
 * add systemd-journal-remote group to touch builds

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 02 Dec 2014 10:20:28 +0100

livecd-rootfs (2.271) vivid; urgency=medium

 * bump the hardcoded libmirplatform driver version for ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 27 Nov 2014 16:27:44 +0100

livecd-rootfs (2.270) vivid; urgency=medium

 * bump version of mir alternative in ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 27 Nov 2014 12:37:31 +0100

livecd-rootfs (2.269) vivid; urgency=low

 * live-build/auto/{build,config}:
  - create device-azure.tar.gz during the build that includes the
   packages for the azure cloud
 * live-build/ubuntu-core/hooks/400-create-apt-get-warning.binary:
  - display helpful message to use snappy when a user tries to use
   apt-get on a snappy system
 * live-build/ubuntu-core/hooks/500-move-kernel-to-device-tar.binary:
  - do the device-azure.tar.gz extraction here
 * live-build/ubuntu-core/hooks/12-add-docker-user.chroot:
  - ensure docker group is used

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Mon, 24 Nov 2014 08:38:15 +0100

livecd-rootfs (2.268) vivid; urgency=low

 * live-build/ubuntu-core/hooks/09-move-kernel-to-device-tar.binary:
  - build device tarball with system/ prefix
  - include /vmlinz, /initrd.img into device tarball
  - include /boot/abi-* /boot/System.map-*

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Mon, 17 Nov 2014 11:27:31 +0100

livecd-rootfs (2.267) vivid; urgency=low

 * live-build/auto/config:
  - system-image: do not install ubuntu-minimal
  - system-image: install KERNEL_FLAVOURS=virtual on i386/amd64
  - system-image: use "--linux-packages=linux-image"
  - add click-hook-framework
 * live-build/auto/build:
  - system-image: collect the deivce.tar.gz
 * live-build/ubuntu-core/hooks/09-move-kernel-to-device-tar.binary:
  - create a device.tar.gz from the installed kernel/modules and
   remove it from the rootfs
 * live-build/ubuntu-core/hooks/10-remove-documentation.binary:
  - strip documentation
 * live-build/ubuntu-core/hooks/11-remove-extra-packages.chroot:
  - remove extra packages like libicu52/libqt that are still on the 
   image because vivid system-image has a dependency on u-d-m which
   depends on libqt
 * live-build/ubuntu-core/hooks/12-add-docker-user.chroot:
  - add a docker user/group into the image (this can go once we have
   a hook for this)

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Fri, 14 Nov 2014 13:06:19 +0100

livecd-rootfs (2.266) vivid; urgency=medium

 * Move the shorts click package to the custom tarball. LP: #1386177.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Wed, 12 Nov 2014 23:15:15 -0800

livecd-rootfs (2.265) vivid; urgency=low

 * live-build/ubuntu-core/hooks/03-boot_with_systemd.chroot:
  - only modify /etc/default/grub if the file exists

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Mon, 03 Nov 2014 17:10:57 +0100

livecd-rootfs (2.264) vivid; urgency=low

 * live-build/auto/config:
  - also install flash-kernel/u-boot-tools in the armhf system-image,
   thanks to Adam Conrad

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Mon, 03 Nov 2014 11:45:00 +0100

livecd-rootfs (2.263) vivid; urgency=medium

 * live-build/auto/config:
  - explicitly set KERNEL_FLAVOURS=generic to get the right kernel
   on armhf

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Mon, 03 Nov 2014 11:30:02 +0100

livecd-rootfs (2.262) vivid; urgency=medium

 * fix typo in 99zz-check-uid-gid.chroot
 * add systemd users to group and passwd files on touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 Oct 2014 19:54:28 +0100

livecd-rootfs (2.261) vivid; urgency=medium

 * make diff not exit 1 if we show the diff for passwd, shadow, group etc

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 Oct 2014 16:44:25 +0100

livecd-rootfs (2.260) vivid; urgency=medium

 * properly redirect error output in 99zz-check-uid-gid.chroot so it ends up
  in the log files.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 Oct 2014 13:19:46 +0100

livecd-rootfs (2.259) vivid; urgency=medium

 * merge ubuntu-core system-image fixes from the PPA:
  - add ubuntu-core-libs
  - add packages not (yet) in the ubuntu-core seed
  - fix resolv.conf
  - make timezone, localtime and hostname writable for cloud-init

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Wed, 29 Oct 2014 11:05:29 +0100

livecd-rootfs (2.258) vivid; urgency=medium

 * collect changes to /etc/{passwd|shadow|group|gshadow} in the error output
  in case they got updated on ubuntu-touch. Give a proper hint what to
  change to make the error go away on the next run.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 Oct 2014 09:49:56 +0100

livecd-rootfs (2.257) utopic; urgency=medium

 * Drop the click packages moved in 2.255 from the rootfs, leaving them
  only in the custom tarball.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 15 Oct 2014 21:07:38 +0100

livecd-rootfs (2.256) utopic; urgency=medium

 * Fix directory layout of custom tarball.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 15 Oct 2014 17:12:23 +0100

livecd-rootfs (2.255) utopic; urgency=medium

 [ Steve Langasek ]
 * Add support to the ubuntu-touch target to generate a separate custom
  tarball as part of the build, moving most click packages into it.

 [ Colin Watson ]
 * Temporarily install the to-be-moved click packages in both core and
  custom databases, to simplify the landing process.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 14 Oct 2014 00:12:08 +0100

livecd-rootfs (2.254) utopic; urgency=medium

 * force the right alternative when the libmir*-android packages are
  installed, so that accidentially pulled in -mesa versions will not provide
  the default alternatives for them in ubuntu-touch images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 11 Oct 2014 13:09:49 +0200

livecd-rootfs (2.253) utopic; urgency=medium

 * Update hardcoded libmir*-android installations for Mir 0.8.0.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 11 Oct 2014 08:54:47 +0100

livecd-rootfs (2.252) utopic; urgency=low

 [ James Hunt ]
 * Convert resolvconf hook from a chroot hook to a binary hook since lb
  overwrites /etc/resolv.conf after the chroot hooks have run. * 

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Thu, 09 Oct 2014 13:20:40 +0200

livecd-rootfs (2.251) utopic; urgency=low

 * create /etc/hosts for ubuntu-core:system-image

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Thu, 09 Oct 2014 09:24:39 +0200

livecd-rootfs (2.250) utopic; urgency=low

 * build system-image without recommends

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Tue, 07 Oct 2014 11:44:09 +0200

livecd-rootfs (2.249) utopic; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-core/hooks/06-handle_resolvconf.chroot: Remove
  pre-existing /etc/resolv.conf.

 -- James Hunt <james.hunt@ubuntu.com> Mon, 06 Oct 2014 13:25:11 +0100

livecd-rootfs (2.248) utopic; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-core/hooks/06-handle_resolvconf.chroot: Configure
  resolv.conf for Ubuntu Core. 
 * live-build/ubuntu-core/hooks/07-configure-system-image-client.chroot:
  Configure system-image-cli's client.ini for Ubuntu Core. This can be
  dropped once bug 1373467 is fixed.

 -- James Hunt <james.hunt@ubuntu.com> Fri, 03 Oct 2014 15:23:47 +0100

livecd-rootfs (2.247) utopic; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-touch/hooks/00-uid-gid-fix.chroot_early:
  Create some directories which would otherwise go missing due to our
  pre-created users. (LP: #1374553)

 -- Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com> Fri, 26 Sep 2014 14:41:19 -0400

livecd-rootfs (2.246) utopic; urgency=medium

 * live-build/auto/config: Use ubuntukylin-live task for ubuntukylin, not
  ubuntu-live (LP: #1372731).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 24 Sep 2014 10:59:55 +0100

livecd-rootfs (2.245) utopic; urgency=medium

 * Add two new hooks for Ubuntu Touch to setup sensible /etc/passwd,
  /etc/shadow, /etc/group and /etc/gshadow PRIOR to package installation
  to guarantee user/group ordering on the image and then to check for any
  unexpected change to those files. (LP: #1332538)

  Any change to either the initial set of users and groups or to the
  post-package-install set will now be fatal to the image and will require
  a manual update of the hardcoded user/group list contained in this new
  chroot_early hook.
 * Bump dependency on live-build accordingly.
 * Update the setup_user hook to also take care of gshadow.

 -- Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com> Mon, 22 Sep 2014 16:02:58 -0400

livecd-rootfs (2.244) utopic; urgency=medium

 * Substitute DEB_HOST_MULTIARCH into hook scripts at build time, rather
  than relying on dpkg-architecture (which is in dpkg-dev) to be present
  in the image.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 23 Sep 2014 16:07:41 +0100

livecd-rootfs (2.243) utopic; urgency=medium

 * Updating apparmor features file for Ubuntu Touch

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Mon, 22 Sep 2014 23:59:25 -0300

livecd-rootfs (2.242) utopic; urgency=medium

 * get-ppa-fingerprint: Adjust use of
  softwareproperties.ppa.get_ppa_info_from_lp to match the new calling
  convention in software-properties 0.93.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 17 Sep 2014 11:11:41 +0100

livecd-rootfs (2.241) utopic; urgency=medium

 * live-build/auto/config: Use ubuntukylin-desktop task for ubuntukylin,
  not ubuntu-desktop.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 10 Sep 2014 10:54:17 +0100

livecd-rootfs (2.240) utopic; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-touch/hooks/01-setup_user.chroot:
  - Don't modify PAM files directly, we'll let ubuntu-touch-session
   do that for us the proper way. (LP: #1348637)

 -- Michael Terry <mterry@ubuntu.com> Wed, 13 Aug 2014 16:37:17 -0400

livecd-rootfs (2.239) utopic; urgency=medium

 * Revert part of the last change to ship the systemd hook as .chroot
  and not .binary since it doesn't appear to be running properly as a
  binary hook.

 -- Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com> Tue, 05 Aug 2014 13:37:57 -0400

livecd-rootfs (2.238) utopic; urgency=medium

 * ubuntu-core: Fix build failure due to missing /etc/default/grub and
  provide an fstab that will make systemd happy.

 -- Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com> Tue, 05 Aug 2014 11:32:44 -0400

livecd-rootfs (2.237) utopic; urgency=medium

 * ubuntu-core: Add click-systemd to preinstalled image (currently only in
  a PPA, so can't use tasks for this).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 05 Aug 2014 13:29:22 +0200

livecd-rootfs (2.236) utopic; urgency=medium

 [ James Hunt ]
 * ubuntu-core:
  - Perform in-place edit.
  - Allow variable expansion.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 05 Aug 2014 10:52:55 +0200

livecd-rootfs (2.235) utopic; urgency=medium

 * Only add the ubuntu-core hooks for the system-image subproject.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 05 Aug 2014 08:34:27 +0200

livecd-rootfs (2.234) utopic; urgency=medium

 [ James Hunt ]
 * ubuntu-core:
  - Don't remove doc to be kind to devs.
  - Boot with systemd (temporary method until we have systemd-sysv).
  - Configure first network interface.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 04 Aug 2014 16:12:43 +0200

livecd-rootfs (2.233) utopic; urgency=medium

 [ Colin Watson ]
 * live-build/auto/config: Add configuration for new kubuntu-plasma5
  flavour.

 [ James Hunt ]
 * ubuntu-core: Run setup hooks as done for ubuntu-touch.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 31 Jul 2014 10:37:18 +0100

livecd-rootfs (2.232) utopic; urgency=medium

 [ James Hunt ]
 * live-build/auto/config: Enable universe for system-image ubuntu-core
  sub-project which requires 'system-image-cli'.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 30 Jul 2014 17:56:04 +0100

livecd-rootfs (2.231) utopic; urgency=medium

 * Hard-code installation of libmirclientplatform-android and
  libmirplatformgraphics-android to avoid accidentally pulling in the
  -mesa variants that are preferred as dependencies of libmirclient and
  libmirserver.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Mon, 28 Jul 2014 20:17:14 -0700

livecd-rootfs (2.230) utopic; urgency=low

 * lp:~mvo/livecd-rootfs/ubuntu-core-system-image:
  - install the "ubuntu-core" task and a kernel when building 
   ubuntu-core with SUBPROJECT=system-image

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Mon, 28 Jul 2014 20:10:56 +0200

livecd-rootfs (2.229) utopic; urgency=medium

 [ Michael Terry ]
 * Don't set an arbitrary password for the phablet user. As we transition
  to using PAM as the storage medium for the user's password, we can't
  expect the user to know about the 'phablet' password.
 * And configure libnss-extrausers to store user password information
  instead of /etc/shadow.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Thu, 24 Jul 2014 15:49:48 -0700

livecd-rootfs (2.228) utopic; urgency=medium

 * Pass --mirror-binary in the ubuntu-rtm case too; this isn't inherited
  from the bootstrap mirror.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 23 Jul 2014 11:51:11 +0100

livecd-rootfs (2.227) utopic; urgency=medium

 * Pass --mirror-chroot-security and --mirror-binary-security in the
  ubuntu-rtm case, as the default of http://security.ubuntu.com/ubuntu/
  isn't going to have ubuntu-rtm suites.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 23 Jul 2014 11:00:23 +0100

livecd-rootfs (2.226) utopic; urgency=medium

 * Disable apt authentication checks when building ubuntu-rtm images
  against dogfood (that test archive is signed, but not with a very useful
  key).
 * Apply a grievous hack to get debootstrap working against ubuntu-rtm
  series.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 23 Jul 2014 01:50:21 +0100

livecd-rootfs (2.225) utopic; urgency=medium

 * Use the soon-to-exist ubuntu-rtm archive for ubuntu-touch builds if
  SUBPROJECT is ubuntu-rtm (or ubuntu-rtm/dogfood for the dogfood
  version).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 17 Jul 2014 12:50:09 +0100

livecd-rootfs (2.224) utopic; urgency=medium

 * drop extra space in DEFGROUPS variable

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 16 Jul 2014 20:32:58 +0200

livecd-rootfs (2.223) utopic; urgency=medium

 * add android_cache group (GID 2001) so that after we switch developer mode
  to default to the phablet user it is still possible to adb push image
  tarballs to the /cache partition

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 16 Jul 2014 14:15:21 +0200

livecd-rootfs (2.222) utopic; urgency=medium

 * Precompiling apparmor policies on touch

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Tue, 15 Jul 2014 17:34:38 -0300

livecd-rootfs (2.221) utopic; urgency=medium

 * Adding android_nvram group to the touch image

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Mon, 30 Jun 2014 00:12:43 +0400

livecd-rootfs (2.220) utopic; urgency=medium

 [ Alfonso Sanchez-Beato (email Canonical) ]
 * Add media group to touch image

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 27 Jun 2014 16:31:02 +0200

livecd-rootfs (2.219) utopic; urgency=medium

 * Drop fdupes analysis: not widely used any more, can be done separately
  if needed, and very noisy in build logs.
 * Make the output kernel/initrd world-readable in a couple more cases,
  particularly relevant to ubuntu-defaults-image (LP: #1334616).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 26 Jun 2014 12:31:12 +0100

livecd-rootfs (2.218) utopic; urgency=medium

 * Install linux-signed-generic directly in live passes rather than relying
  on it being in the corresponding tasks. linux-signed-generic shouldn't
  be in a task because that expands to ABI-versioned packages, and tasks
  can't be updated post-release.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 24 Jun 2014 02:18:36 +0100

livecd-rootfs (2.217) utopic; urgency=medium

 * drop swapfile creation for preinstalled images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 23 Jun 2014 18:35:57 +0200

livecd-rootfs (2.216) utopic; urgency=medium

 * ubuntu-touch: remove the previous ugly hack again ... issue is fixed

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 30 May 2014 13:25:57 +0200

livecd-rootfs (2.215) utopic; urgency=medium

 * ubuntu-touch; DON'T DO THAT AT HOME ! (and keep the kids away) ...
  hack to remove a bunch of initscripts that currently break writable mode.
  this needs to be dropped again ASAP (once a proper fix landed) !!

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 30 May 2014 10:09:58 +0200

livecd-rootfs (2.214) utopic; urgency=medium

 * ubuntu-desktop-next: Use the Task fields that the archive now has for this
  project.

 -- Iain Lane <iain.lane@canonical.com> Wed, 28 May 2014 10:37:36 +0100

livecd-rootfs (2.213) utopic; urgency=medium

 * The EXTRA_ARCHIVES environment variable defined in 2.212 doesn't quite
  work properly because it doesn't allow for signing key configuration.
  Rename it to the more domain-specific EXTRA_PPAS (which is now a
  space-separated sequence of <ppa-owner>/<ppa-name> pairs), and fetch
  signing keys for those from Launchpad using python3-software-properties.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 19 May 2014 15:28:35 +0100

livecd-rootfs (2.212) utopic; urgency=medium

 * live-build/auto/config: If EXTRA_ARCHIVES is set in the environment,
  dump its value into config/archives/extra-archives.list.chroot and
  config/archives/extra-archives.list.binary. This makes it easier for a
  builder to build an image against an additional PPA.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 19 May 2014 12:14:28 +0100

livecd-rootfs (2.211) utopic; urgency=medium

 * Add an ubuntu-desktop-next project for building a desktop flavour
  including Unity 8 and the applications developed for Ubuntu Touch.

 -- Iain Lane <iain.lane@canonical.com> Fri, 16 May 2014 17:54:04 +0100

livecd-rootfs (2.210) utopic; urgency=medium

 * live-build/ubuntu-touch/hooks/70-reconfigure-autopilot.chroot: Fix test
  for whether a package is installed, and check for both python-autopilot
  and python3-autopilot.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 16 May 2014 13:05:07 +0100

livecd-rootfs (2.209) utopic; urgency=medium

 * live-build/auto/config: Pass any additional command-line arguments on to
  "lb config".

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 10 May 2014 13:54:42 +0100

livecd-rootfs (2.208) trusty; urgency=medium

 * Adding support for ubuntu-touch i386 based images

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Fri, 28 Mar 2014 19:00:25 -0300

livecd-rootfs (2.207) trusty; urgency=medium

 * touch/80-enable-libhybris.chroot: making libhybris the default alternatives
  for EGL/GLESv2 on touch

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Tue, 18 Mar 2014 21:03:48 -0300

livecd-rootfs (2.206) trusty; urgency=medium

 * dropping maguro and adding flo, changing golfish to generic in touchsubarches

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 22 Feb 2014 23:35:07 +0100

livecd-rootfs (2.205) trusty; urgency=medium

 * touch/48-setup-env.chroot: QML2_IMPORT_PATH should respect
  DEB_HOST_MULTIARCH (as we now have i386 builds as well)

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Tue, 18 Feb 2014 23:51:24 -0300

livecd-rootfs (2.204) trusty; urgency=medium

 * Make livecd-rootfs be Architecture: any so that we can go back to the
  android-tools-fsutils dependency being architecture-specific, which
  relieves us of having to port it to new architectures which don't care
  about Android.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 31 Jan 2014 11:04:39 +0000

livecd-rootfs (2.203) trusty; urgency=medium

 * Add hostname and machine-info to the writable paths, so that hostnamectl
  can change them to create a sane default bluetooth device name.

 -- Chris Wayne <chris.wayne@canonical.com> Mon, 20 Jan 2014 15:34:59 +0100

livecd-rootfs (2.202) trusty; urgency=medium

 * Add the minimal task to ubuntu-core to preserve brand consistency.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 10 Jan 2014 11:46:36 -0700

livecd-rootfs (2.201) trusty; urgency=low

 * add support for copying goldfish android images out of the android package

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 27 Nov 2013 12:22:07 +0100

livecd-rootfs (2.200) trusty; urgency=low

 * use proper quoting for egrep call in click installer

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 26 Nov 2013 16:41:56 +0100

livecd-rootfs (2.199) trusty; urgency=low

 * make the click package installation check for proper architecture before
  trying to install packages from the list, so that i386 touch builds do not 
  fall over with "wrong architecture" failures at the click install step.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 26 Nov 2013 15:14:18 +0100

livecd-rootfs (2.198) trusty; urgency=low

 * Double-quotes prevented the previous change from working, so drop those.
  Additionally remove an hardcoded occurence of "saucy", instead using
  LB_DISTRIBUTION to avoid having to change that in the future.

 -- Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com> Sun, 20 Oct 2013 23:17:57 -0400

livecd-rootfs (2.197) trusty; urgency=low

 * Workaround to make ubuntu-touch build with older android package.

 -- Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com> Sun, 20 Oct 2013 16:52:29 -0400

livecd-rootfs (2.196) saucy; urgency=low

 * Removing the PPAs for Ubuntu Touch builds.

 -- Sergio Schvezov <sergio.schvezov@canonical.com> Mon, 14 Oct 2013 19:20:15 -0300

livecd-rootfs (2.195) saucy; urgency=low

 * fix the prefixing of click packages in manifest files

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 11 Oct 2013 18:27:58 +0200

livecd-rootfs (2.194) saucy; urgency=low

 * prefix click packages in the manifest file with "click:"

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 11 Oct 2013 18:14:02 +0200

livecd-rootfs (2.193) saucy; urgency=low

 * drop SHELL=/system/bin/sh from /etc/environment on touch images (urgh)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 11 Oct 2013 17:30:21 +0200

livecd-rootfs (2.192) saucy; urgency=low

 * add click packages to the manifest output on ubuntu touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 11 Oct 2013 14:29:41 +0200

livecd-rootfs (2.191) saucy; urgency=low

 * ubuntu-touch: Make writable symlinks relative.

 -- Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> Mon, 30 Sep 2013 13:59:59 +0200

livecd-rootfs (2.190) saucy; urgency=low

 * ubuntu-touch: Add 03-etc-writable.chroot hook to move/symlink files in
  /etc to /etc/writable/ that we need to update atomically. At the moment
  these are timezone and localtime. (LP: #1227520)

 -- Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> Mon, 30 Sep 2013 13:32:32 +0200

livecd-rootfs (2.189) saucy; urgency=low

 * Explicitly add the ubuntu-desktop task to Edubuntu builds, so that any
  ambiguous dependencies resolved by the contents of the ubuntu-desktop
  task are actually resolved reliably.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 24 Sep 2013 16:58:20 +0100

livecd-rootfs (2.188) saucy; urgency=low

 * ship policykit rules for networkmanager, now that we use it on touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 21 Sep 2013 12:54:02 +0200

livecd-rootfs (2.187) saucy; urgency=low

 * Removing QPA_PLATFORM_PLUGIN as it is now handled in their proper
  packages.

 -- Sergio Schvezov <sergio.schvezov@canonical.com> Thu, 12 Sep 2013 23:25:42 +0200

livecd-rootfs (2.186) saucy; urgency=low

 * drop phablet-team PPA sources.list entries from ubuntu-touch, since we do
  not use the PPA anymore

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 12 Sep 2013 20:47:11 +0200

livecd-rootfs (2.185) saucy; urgency=low

 * Configure LightDM, if installed, to autologin the phablet user

 -- Michael Terry <mterry@ubuntu.com> Mon, 09 Sep 2013 12:21:13 -0400

livecd-rootfs (2.184) saucy; urgency=low

 * Revert to always using archive-team.internal in 60-install-click.chroot
  for now. This is unfortunate, but "hostname --fqdn" doesn't work at
  this stage.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 06 Sep 2013 13:21:42 +0100

livecd-rootfs (2.183) saucy; urgency=low

 * Make 60-install-click.chroot more verbose, in an attempt to figure out
  why this doesn't work in the datacentre.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 06 Sep 2013 11:48:25 +0100

livecd-rootfs (2.182) saucy; urgency=low

 * Log the hostname at the start of the build.
 * Fix test for whether we're running in the Canonical datacentre when
  installing click packages.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 05 Sep 2013 16:03:15 +0100

livecd-rootfs (2.181) saucy; urgency=low

 * Use new multiple-database scheme in click 0.4.3 to preinstall click
  packages.
 * Download core click packages from the right place when building images
  outside the Canonical datacentre.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 05 Sep 2013 11:29:17 +0100

livecd-rootfs (2.180) saucy; urgency=low

 * make sure the NM configuration mangling of touch images uses the sudo and
  not the admin group, "admin" is dead since years ... (LP: #1217596)
 * drop a few superfluous env vars on request of Ted Gould

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 28 Aug 2013 16:27:12 +0200

livecd-rootfs (2.179) saucy; urgency=low

 * add 70-reconfigure-autopilot.chroot to ubuntu-touch builds, to make sure
  the phablet user actually ends up in the autopilot group

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 27 Aug 2013 11:23:56 +0200

livecd-rootfs (2.178) saucy; urgency=low

 * Copying click packages to install search location instead of installing
  for a hardcoded user.

 -- Sergio Schvezov <sergio.schvezov@canonical.com> Mon, 26 Aug 2013 17:22:14 -0300

livecd-rootfs (2.177) saucy; urgency=low

 * do not forcefully use the admin group on touch images. this group was
  dropped in favour of the sudo group several releases ago

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 26 Aug 2013 16:51:13 +0200

livecd-rootfs (2.176) saucy; urgency=low

 * preserve a symlink of media-info for backwards compatibility

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 23 Aug 2013 16:39:31 +0200

livecd-rootfs (2.175) saucy; urgency=low

 * move media-info file from /var/log/installer to /etc on touch images.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 23 Aug 2013 16:25:08 +0200

livecd-rootfs (2.174) saucy; urgency=low

 * make sure the bluetooth group has the right android GID on touch builds

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 16 Aug 2013 13:25:52 +0200

livecd-rootfs (2.173) saucy; urgency=low

 [Michael Terry]
 * Add phablet user to nopasswdlogin group on Touch images
 * Switch min uid to 1002 to prevent system users from showing in
  the greeter on Touch images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 14 Aug 2013 11:01:47 +0200

livecd-rootfs (2.172) saucy; urgency=low

 * Reenabling click package installation hook. 

 -- Sergio Schvezov <sergio.schvezov@canonical.com> Sun, 11 Aug 2013 19:03:53 -0300

livecd-rootfs (2.171) saucy; urgency=low

 * seems unlike my local build the buildd doesnt get along with links, use
  copy instead

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 07 Aug 2013 21:56:07 +0200

livecd-rootfs (2.170) saucy; urgency=low

 * fix package mirror in android package install routine

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 07 Aug 2013 19:17:43 +0200

livecd-rootfs (2.169) saucy; urgency=low

 * switch touch builds to use the packaged android img files (pending cdimage
  changes to publish these from the livefs builder)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 07 Aug 2013 16:05:45 +0200

livecd-rootfs (2.168) saucy; urgency=low

 * drop unity-next PPA from ubuntu-touch builds, unity8 is in the archive now

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 01 Aug 2013 19:11:55 +0200

livecd-rootfs (2.167) saucy; urgency=low

 * make sure FLASH_KERNEL_SKIP is set when we post-process touch images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 31 Jul 2013 13:33:53 +0200

livecd-rootfs (2.166) saucy; urgency=low

 * add radio user (with UID 1001 (required by android)) to the default user
  creation for ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 25 Jul 2013 11:14:34 +0200

livecd-rootfs (2.165) saucy; urgency=low

 * Remove e2fs-zero.py and references to it, it's no longer used.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 24 Jul 2013 11:42:23 +0100

livecd-rootfs (2.164) saucy; urgency=low

 * Run builds under eatmydata. (This doesn't actually seem to help very
  much - it shaves a minute off a 48-minute test build on my laptop - but
  it will stop people being distracted by it.)
 * Remove livecd.py, which was never finished.
 * Remove all vestiges of livecd.sh and ubuntu-touch-android.sh.
  Requiescant in pace.
 * Temporarily disable Click package installation, until desktop/AppArmor
  integration has landed properly.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 23 Jul 2013 23:21:56 +0100

livecd-rootfs (2.163) saucy; urgency=low

 * point click package install to http://archive-team.internal/click_packages

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 18 Jul 2013 16:31:54 +0200

livecd-rootfs (2.162) saucy; urgency=low

 * Ubuntu Touch click package install hook.

 -- Sergio Schvezov <sergio.schvezov@canonical.com> Wed, 17 Jul 2013 00:05:49 -0300

livecd-rootfs (2.161) saucy; urgency=low

 * drop bashrc mangling from ubuntu-touch builds \o/

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 17 Jul 2013 16:30:12 +0200

livecd-rootfs (2.160) saucy; urgency=low

 * Do the same trick as in 2.158 for kubuntu armhf+omap4 too.

 -- Iain Lane <iain.lane@canonical.com> Wed, 17 Jul 2013 11:52:23 +0100

livecd-rootfs (2.159) saucy; urgency=low

 * make touch images source the dbus session address from
  ~/.cache/upstart/dbus-session instead of ~/.dbus-session

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 16 Jul 2013 20:12:31 +0200

livecd-rootfs (2.158) saucy; urgency=low

 * Under armhf+omap4, don't use the ubuntu-desktop Task, but use the
  metapackage instead. The metapackage doesn't pull in the X stack which
  allows us to additionally install the special "revert" X stack that we
  require here.

 -- Iain Lane <iain.lane@canonical.com> Tue, 16 Jul 2013 17:19:22 +0100

livecd-rootfs (2.157) saucy; urgency=low

 * add xserver-xorg-input-evdev-omap-revert and
  xserver-xorg-video-omap-revert to panda builds

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 12 Jul 2013 11:03:34 +0200

livecd-rootfs (2.156) saucy; urgency=low

 * fix build stamp handling for ubuntu-touch (requires an RT to have IS
  update BuildLiveCD on the builders)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 11 Jul 2013 16:34:34 +0200

livecd-rootfs (2.155) saucy; urgency=low

 * try to hand the exported $NOW over from live-build/auto/config as
  $BUILDSTAMP so live-build/auto/build can use it to write a stamp file

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 05 Jul 2013 12:29:50 +0200

livecd-rootfs (2.154) saucy; urgency=low

 [ Sergio Schvezov ]
 * Adding ppa:ubuntu-unity/next for Touch to obtain unity8 and Mir.
 * Switching to using the maliit plugin provided by maliit-framework.

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Thu, 04 Jul 2013 13:44:08 -0300

livecd-rootfs (2.153) saucy; urgency=low

 * we do better not try to create something outside of a chroot while we are
  in it :P (make sure bootimg's are created in /boot of the chroot and only
  copied afterwards).

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 29 Jun 2013 16:59:28 +0200

livecd-rootfs (2.152) saucy; urgency=low

 * live-build/auto/build: Fix syntax error.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 28 Jun 2013 17:13:54 +0100

livecd-rootfs (2.151) saucy; urgency=low

 * use ubuntu-touch-generic-initrd for touch images instead of rolling an
  arch specific initrd at build time for each arch (this should save quite
  some build time)
 * directly create the output file with abootimg, no need to cp it separately
 * do not remove kernel packages from a chroot we throw away anyway

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 28 Jun 2013 15:06:59 +0200

livecd-rootfs (2.150) saucy; urgency=low

 * export $NOW in BuildLiveCD so we have it available in live-build
 * create a build stamp in /var/log/installer/media-info on Ubuntu Touch images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 26 Jun 2013 11:32:31 +0200

livecd-rootfs (2.149) saucy; urgency=low

 * set QT_SELECT=qt5 in touch image environment

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 14 Jun 2013 16:11:33 +0200

livecd-rootfs (2.148) saucy; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * live-build/ubuntu-touch/hooks/02-add_user_to_groups.chroot: Delete
  redundant code to create global static groups, which are already created
  more correctly by base-passwd on every Ubuntu system.
 * live-build/ubuntu-touch/hooks/02-add_user_to_groups.chroot: Fix
  detection of existing groups not to misfire if there is an existing
  group with the desired group name as a prefix.

 [ Oliver Grawert ]
 * drop daily-build-next PPA, according to didrocks everything from there
  should be in the saucy archive now, yay.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 10 Jun 2013 12:33:32 +0200

livecd-rootfs (2.147) saucy; urgency=low

 * sync ubuntu-touch customzation scripts with phablet build tree 

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 03 Jun 2013 09:56:15 +0200

livecd-rootfs (2.146) saucy; urgency=low

 * drop the generic .bootimg from ubuntu-touch, all boot images we need have
  to be subarch tagged

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 30 May 2013 18:21:06 +0200

livecd-rootfs (2.145) saucy; urgency=low

 * adjust naming of the bootimg files so cdimage picks them up for publishing

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 30 May 2013 12:14:38 +0200

livecd-rootfs (2.144) saucy; urgency=low

 * Clean up subarch loop for touch subarches to skip unwanted deps.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 16:41:24 -0600

livecd-rootfs (2.143) saucy; urgency=low

 * drop all the cleanup code, we already have the tarball and don't need to
  clean the chroot.
 * add better quoting for update-initramfs and abootimg calls for
  ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 21:47:03 +0200

livecd-rootfs (2.142) saucy; urgency=low

 * copy the initrd out of the chroot before we purge the kernel package on
  ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 16:53:56 +0200

livecd-rootfs (2.141) saucy; urgency=low

 * make removal of non existing old initrds non fatal in ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 16:25:18 +0200

livecd-rootfs (2.140) saucy; urgency=low

 * hardcode dist in the temporary sources.list of the ubuntu-touch initrd
   creation for a test

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 14:20:34 +0200

livecd-rootfs (2.139) saucy; urgency=low

 * fix resolv.conf for ubuntu-touch initramfs creation

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 12:10:53 +0200

livecd-rootfs (2.138) saucy; urgency=low

 * also move the sources.list.d dir out of the way on ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 28 May 2013 15:17:46 +0200

livecd-rootfs (2.137) saucy; urgency=low

 * clear up /var/lib/initramfs-tools/ in the chroot after building initrds
 * remove ubuntu-touch/hooks/49-setup-demo-assets.chroot
 * handle sources.list in ubuntu-touch initrd creation

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 28 May 2013 11:13:57 +0200

livecd-rootfs (2.136) saucy; urgency=low

 * ubuntu-touch: determine the value for $kver inside the chroot, not
  outside. Use -c and drop -t with update-initramfs

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 27 May 2013 18:13:05 +0200

livecd-rootfs (2.135) saucy; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * BuildLiveCD: Time out lockfile after 12 hours, which should be enough
  for even the longest build queue to clear.

 [ Oliver Grawert ]
 * add live-build script for subarch specific Ubuntu Touch initrd
  and boot image creation

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 27 May 2013 14:34:17 +0200

livecd-rootfs (2.134) saucy; urgency=low

 * remove qt5-proper PPA from ubuntu touch builds

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 17 May 2013 14:33:35 +0200

livecd-rootfs (2.133) saucy; urgency=low

 * drop online-accounts-qt5-staging PPA from ubuntu-touch images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 07 May 2013 21:00:42 +0200

livecd-rootfs (2.132) saucy; urgency=low

 * also remove ubuntu-touch-android.sh from debian/install

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 07 May 2013 15:11:53 +0200

livecd-rootfs (2.131) saucy; urgency=low

 * drop hardcoded packagelists for ubuntu-touch, this is dealt with by
  the ubuntu-touch seed/task/metapackage
 * drop android build script, we will instead use a package

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 07 May 2013 14:19:03 +0200

livecd-rootfs (2.130) saucy; urgency=low

 * make sure we build a plain filesystem for ubuntu-touch (this should
  automatically produce a preinstalled tarball)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 06 May 2013 12:48:17 +0200

livecd-rootfs (2.129) saucy; urgency=low

 * Disable zsync for ubuntu-touch images.
 * Copy binary-tar.tar.gz to $PREFIX.rootfs.tar.gz if it exists.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 03 May 2013 11:46:58 -0700

livecd-rootfs (2.128) saucy; urgency=low

 * Don't include lupin-casper in ubuntu-touch images.
 * Use gzip compression for ubuntu-touch tarballs.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 03 May 2013 08:51:24 -0700

livecd-rootfs (2.127) saucy; urgency=low

 * Install metapackages rather than tasks for ubuntu-touch, since it still
  relies on PPAs and those don't have tasks.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 02 May 2013 13:50:34 -0700

livecd-rootfs (2.126) saucy; urgency=low

 * drop the super-friends (sorry batman and robin ...) and ubuntu-sdk PPAs
 from live-build config for ubuntu-touch, their packages should be in the
 saucy archive already

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 02 May 2013 20:23:13 +0200

livecd-rootfs (2.125) saucy; urgency=low

 * live-build/auto/config: Add basic ubuntu-touch enablement (based on
  patch from Oliver Grawert, for which thanks).
 * live-build/auto/config, live-build/ubuntu-touch: Copy a huge pile of
  customisation by Ricardo Salveti from
  lp:~phablet-team/touch-preview-images/ubuntu-build-phablet, which should
  be close to enough for the architecture-independent parts of
  ubuntu-touch builds.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 01 May 2013 12:05:41 -0700

livecd-rootfs (2.124) raring; urgency=low

 * drop the namespace in mount options of ubuntu-touch-android.sh,
  mount does not like that
 * actually give chroot a rootdir when calling it
 * make sure /dev/pts exists in the chroot before mounting something on it
 * make umount lazy

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 16 Apr 2013 13:53:53 +0200

livecd-rootfs (2.123) raring; urgency=low

 * fix typos in debootstrap line of ubuntu-touch-android.sh

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 16 Apr 2013 11:07:44 +0200

livecd-rootfs (2.122) raring; urgency=low

 * redo ubuntu-touch-android.sh to use its own build chroot since we can not
  add universe support to the livefs builder chroot

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 15 Apr 2013 20:18:32 +0200

livecd-rootfs (2.121) raring; urgency=low

 * ubuntu-touch-android.sh: enable universe in the build chroot

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 15 Apr 2013 18:40:55 +0200

livecd-rootfs (2.120) raring; urgency=low

 * fix typo in shebang of ubuntu-touch-android.sh

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 15 Apr 2013 16:07:08 +0200

livecd-rootfs (2.119) raring; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * BuildLiveCD: Link livecd-${NOW}-${ARCH}.out to livecd-${ARCH}.out, to
  make it easier for cdimage to fetch the latest build log for failure
  notification mails.

 [ Oliver Grawert ]
 * the android build system is sadly full of bashisms (even though it has
  generic .sh suffixes and no shebang line) until this is fixed use a
  /bin/bash shebang

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 11 Apr 2013 11:28:08 +0200

livecd-rootfs (2.118) raring; urgency=low

 * normalize the naming scheme for ubuntu-touch-android.sh output

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 28 Mar 2013 19:34:18 +0100

livecd-rootfs (2.117) raring; urgency=low

 * make ubuntu-touch-android.sh also create $subarch-system.img
 $subarch-recovery.img and $subarch-boot.img

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 28 Mar 2013 18:47:06 +0100

livecd-rootfs (2.116) raring; urgency=low

 * add new arg (-t) to enable Ubuntu Touch android cross builds which calls a
  newly added script (ubuntu-touch-android.sh) to cross build android base
  images for Ubuntu Touch on an amd64 builder.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 28 Mar 2013 16:02:12 +0100

livecd-rootfs (2.115) raring; urgency=low

 * live-build/auto/config: Run the ubuntukylin-default-settings chroot
  hook.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 27 Mar 2013 14:47:51 +0000

livecd-rootfs (2.114) raring; urgency=low

 * Revert changes in 2.113. This needs to be done in cdimage/debian-cd
  instead.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 14 Mar 2013 16:54:48 +0000

livecd-rootfs (2.113) raring; urgency=low

 * live-build/auto/config: Set gfxboot default language to zh_CN for
  UbuntuKylin.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 14 Mar 2013 11:53:38 +0000

livecd-rootfs (2.112) raring; urgency=low

 * live-build/auto/config: Add ubuntu-gnome project (LP: #1152818)

 -- Jeremy Bicha <jbicha@ubuntu.com> Wed, 13 Mar 2013 10:28:23 +0000

livecd-rootfs (2.111) raring; urgency=low

 * live-build/auto/config: Add ubuntukylin as a valid project
  (LP: #1152812).
 * BuildLiveCD: Remove the explicit list of valid projects. This is a
  hassle to modify, and not very useful since an invalid project will fail
  soon enough anyway.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 09 Mar 2013 12:13:24 +0000

livecd-rootfs (2.110) raring; urgency=low

 * live-build/auto/config: Drop ubuntustudio-audio-plugins task.

 -- Colin Watson <cjwatson@debian.org> Thu, 07 Mar 2013 13:27:13 +0000

livecd-rootfs (2.109) raring; urgency=low

 * Drop ubuntustudio-generation and ubuntustudio-recording tasks and add
  ubuntustudio-audio task to reflect Ubuntu Studio seed restructuring
  - update live-build/auto/config

 -- Micah Gersten <micahg@ubuntu.com> Tue, 05 Mar 2013 23:14:25 -0600

livecd-rootfs (2.108) raring; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * live-build/auto/build: Use slightly safer code for kernel handling just
  in case 'set -o pipefail' is ever reinstated here.

 [ Adam Conrad ]
 * Add abootimg explicitly to ac100 and nexus7 images, so it's marked
  as manually installed and apt doesn't autoremove it (LP: #1041290)
 * Remove linux-firmware-nexus7 from the install list, it gets pulled
  in automatically by linux-image-nexus7, so this is redundant.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Tue, 29 Jan 2013 12:34:37 -0700

livecd-rootfs (2.107) raring; urgency=low

 * Make sure the $PREFIX.kernel-$FLAVOUR.efi.signed output is
  world-readable.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 04 Dec 2012 16:20:22 +0000

livecd-rootfs (2.106) raring; urgency=low

 * re-enable all slideshows on all preinstalled images, webkit should work
  again

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 03 Dec 2012 14:37:01 +0100

livecd-rootfs (2.105) raring; urgency=low

 * preseed autologin in the nexus7 tarball
 * use ubuntu-defaults-nexus7 package in the nexus7 images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 23 Nov 2012 12:20:30 +0100

livecd-rootfs (2.104) raring; urgency=low

 * use a subarch based approach for the ac100 and nexus7 bootimg.cfg files
 * create a media-info file and place it inside the tarball installer
  initramfs for copying it to the target system on successfull decompression
  (LP: #1080747)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 22 Nov 2012 01:23:29 +0100

livecd-rootfs (2.103) raring; urgency=low

 * live-build/auto/build: Exclude all *.efi* files from kernel version
  detection (i.e. including *.efi.signature), not just *.efi.signed.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 21 Nov 2012 22:31:46 +0000

livecd-rootfs (2.102) raring; urgency=low

 * create the nexus7 rootfs image with .ext4 as suffix instead of using
  .img, so debian-cd knows how to handle it

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 20 Nov 2012 16:45:06 +0100

livecd-rootfs (2.101) raring; urgency=low

 * instead of mangling the ac100 bootimg for nexus7 support, ship a proper
  config in ac100-tarball-installer and build the nexus7 one from scratch
  as well.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 20 Nov 2012 12:37:33 +0100

livecd-rootfs (2.100) raring; urgency=low

 * clean up the userdata dir
 * move the tarball around instead of copying it
 * fix quoting of abootimg call harder

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 19 Nov 2012 19:48:42 +0100

livecd-rootfs (2.99) raring; urgency=low

 * fix quoting in abootimg call for nexus7
 * dont fail if the userdata dir already exists

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 19 Nov 2012 18:04:13 +0100

livecd-rootfs (2.98) raring; urgency=low

 * we want nvidia-tegra3 (the binary) not nvidia-graphics-drivers-tegra3

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 19 Nov 2012 14:55:19 +0100

livecd-rootfs (2.97) raring; urgency=low

 * add linux-firmware-nexus7 and nvidia-graphics-drivers-tegra3 to nexus7
  builds
 * preseed the license popup of linux-firmware-nexus7, we will show
  it in the installer for full image installs.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 19 Nov 2012 12:58:36 +0100

livecd-rootfs (2.96) raring; urgency=low

 * add nexus7 specific kernel cmdline
 * move the nexus7 processing up a bit in the code so we can modify the
  bootimg cmdline before the file gets copied around

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 14 Nov 2012 13:28:50 +0100

livecd-rootfs (2.95) raring; urgency=low

 * make the dependency on android-tools-fsutils not arch specific, seems
  dpkg doesnt like arch specific binary deps in arch all packages

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 09 Nov 2012 13:30:15 +0100

livecd-rootfs (2.94) raring; urgency=low

 * add a dependency on android-tools-fsutils for armhf builds
 * add nexus7 live-build configuration
 * add nexus7 post processing with make_ext4fs for teh tarball to roll a
  proper android img file

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 09 Nov 2012 13:00:36 +0100

livecd-rootfs (2.93) quantal; urgency=low

 * Revert binary/$INITFS/kernel-$FLAVOUR to the unsigned kernel, and link
  signed kernels to binary/$INITFS/kernel-$FLAVOUR.efi.signed instead
  (LP: #1067659).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 17 Oct 2012 11:48:47 +0100

livecd-rootfs (2.92) quantal; urgency=low

 * disable all slideshows on al preinstalled images, due to (LP: #1066046)
  the installer crashes when trying to start up webkit for teh slideshow

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 13 Oct 2012 11:44:52 +0200

livecd-rootfs (2.91) quantal; urgency=low

 * make sure preinstalled ac100 images have multiverse enabled in their
  sources.list

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 12 Oct 2012 14:18:53 +0200

livecd-rootfs (2.90) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/build: If they exist, link *.efi.signed versions of the
  kernel to binary/$INITFS/kernel-$FLAVOUR rather than the unsigned
  versions.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 11 Oct 2012 02:22:34 +0100

livecd-rootfs (2.89) quantal; urgency=low

 * fix lubuntu and xubuntu preinstalled handling so we end up with the
  right slideshows in oem-config

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 02 Oct 2012 23:56:33 +0200

livecd-rootfs (2.88) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Add photography and publishing metas for
  Ubuntu Studio (LP: #1057816)

 -- Micah Gersten <micahg@ubuntu.com> Thu, 27 Sep 2012 23:19:19 -0500

livecd-rootfs (2.87) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Build ubuntu-server and ubuntu-core with
  --initramfs=none, since we don't need casper in those images.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 12 Sep 2012 14:01:56 +0100

livecd-rootfs (2.86) quantal; urgency=low

 * Reorganise code to avoid kernel installation on
  ubuntu-server/ubuntu-core so that it works for all architectures.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 11 Sep 2012 16:56:43 +0100

livecd-rootfs (2.85) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Set KERNEL_FLAVOURS=none for ubuntu-server as
  well, so that live-build/auto/build doesn't try to copy out kernel
  images.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 10 Sep 2012 09:34:56 +0100

livecd-rootfs (2.84) quantal; urgency=low

 * Actually apply the change done in 2.74 as it was only done to the
  legacy code...
  - Change mksquashfs compression flags for LTSP images, turning
   compression back on to match current ltsp-update-image behaviour.

 -- Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com> Sun, 09 Sep 2012 15:49:07 -0400

livecd-rootfs (2.83) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Remove standard and server tasks from
  ubuntu-server squashfs, and build it with no kernel packages so that
  they can be added more correctly later by the installer (LP: #1028453).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sun, 09 Sep 2012 20:41:19 +0100

livecd-rootfs (2.82) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/build: live-build now calls hybrid ISO9660 images
  binary.hybrid.iso rather than binary-hybrid.iso.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 03 Sep 2012 18:41:24 +0100

livecd-rootfs (2.81) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Disable zsync for BINARYFORMAT=iso*|usb* builds.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 30 Aug 2012 23:44:33 +0100

livecd-rootfs (2.80) quantal; urgency=low

 * add pvr-omap4 driver to omap4 image builds for everything but
  ubuntu-server, ubuntu-core and base images so we have GLES working
  out of the box on them

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 Aug 2012 12:53:11 +0200

livecd-rootfs (2.79) quantal; urgency=low

 * setting --architectures seems to have weird side effects on arm
  (considering all but the buildd arch as foreign etc), disable it for a
  testbuild...

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 27 Aug 2012 16:04:30 +0200

livecd-rootfs (2.78) quantal; urgency=low

 * revert the last change, i was not aware that unity-2d was also ripped out
  of the archive and not only removed from the seeds

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 23 Aug 2012 19:02:35 +0200

livecd-rootfs (2.77) quantal; urgency=low

 * add unity-2d to the list of extra packages on ac100

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 23 Aug 2012 17:55:37 +0200

livecd-rootfs (2.76) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config:
  - Don't try to install an empty task name when building an image without
   a live task.
  - Fix installation of ubuntu-server fstab removal hook.
  - Pass --architectures to 'lb config', to make it easier to build images
   for a different architecture.
  - Attempt to restrict task installation to the native architecture.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 23 Aug 2012 11:09:10 +0100

livecd-rootfs (2.75) quantal; urgency=low

 * Adjust for live-build interface changes up to 3.0~a57-1ubuntu1.
 * Break ubuntu-defaults-builder (<< 0.32) to account for these interface
  changes.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 22 Aug 2012 13:29:29 +0100

livecd-rootfs (2.74) quantal; urgency=low

 * Change mksquashfs compression flags for LTSP images, turning
  compression back on to match current ltsp-update-image behaviour.

 -- Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com> Mon, 20 Aug 2012 19:37:01 -0400

livecd-rootfs (2.73) quantal; urgency=low

 * Add u-boot-tools to the installed set for all u-boot ARM images
 * Remove ti-omap4-ppa from the omap4 images; it's no longer used

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 25 Jul 2012 06:37:02 -0600

livecd-rootfs (2.72) quantal; urgency=low

 * Install a hook to remove /etc/fstab rather than building ubuntu-server
  with --debian-installer=live; the latter has unwanted side-effects.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 23 Jul 2012 21:34:28 +0100

livecd-rootfs (2.71) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Don't purge .pyc files on ubuntu-server images.
 * live-build/auto/config: Build ubuntu-server with
  --debian-installer=live.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 23 Jul 2012 17:57:59 +0100

livecd-rootfs (2.70) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Don't install lupin-casper on ubuntu-server
  images.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sun, 22 Jul 2012 23:45:21 +0100

livecd-rootfs (2.69) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Add server task to ubuntu-server images.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 06 Jul 2012 12:39:46 +0100

livecd-rootfs (2.68) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Emit sources.list entries for -proposed if the
  environment variable PROPOSED is set (LP: #1019514).
 * BuildLiveCD: If the -p option was used, pass PROPOSED=1 to 'lb config'.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 30 Jun 2012 07:13:50 +0100

livecd-rootfs (2.67) quantal; urgency=low

 * Switch i386 ubuntustudio to linux-lowlatency flavor (LP: #1018075)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Tue, 26 Jun 2012 14:00:39 -0600

livecd-rootfs (2.66) quantal; urgency=low

 [ Jonathan Riddell ]
 * Build Kubuntu from universe.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 11 Jun 2012 12:49:57 +0100

livecd-rootfs (2.65) precise; urgency=low

 * Add (extra-)override parsing to the preinstalled pool to make sure
  we get task headers in the local pool for tasksel (LP: #819899)
 * Move temp directories under config so they get cleaned properly
 * Invoke apt-get update once with only the sources.list fragment
  for the local archive, so our package/task selection more closely
  mimics the CD experience (LP: #985258, #985737, #985280, #819900)
 * Write out a standard sources.list entry for preinstalled systems
  that's similar to the one generated by installers (LP: #985291)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 20 Apr 2012 00:29:38 -0600

livecd-rootfs (2.64) precise; urgency=low

 * Add minimal and standard tasks to Ubuntu Studio images (LP: #962585).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 23 Mar 2012 14:21:12 +0000

livecd-rootfs (2.63) precise; urgency=low

 * Add the ubiquity slideshow back to PREINSTALLED images (LP: #960688)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Thu, 22 Mar 2012 12:46:18 -0600

livecd-rootfs (2.62) precise; urgency=low

 * On Lubuntu and Xubuntu, only use the generic kernel on amd64 and i386.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 20 Mar 2012 17:53:04 +0000

livecd-rootfs (2.61) precise; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * Use lowlatency for Ubuntu Studio amd64, since lowlatency-pae is
  i386-specific (LP: #959011).

 [ Julien Lavergne ]
 * Use generic (non-PAE) kernel for Lubuntu (LP: #958866).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 19 Mar 2012 12:53:13 +0000

livecd-rootfs (2.60) precise; urgency=low

 * Use generic (non-PAE) kernel for Xubuntu (LP: #955009).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 15 Mar 2012 18:54:45 +0000

livecd-rootfs (2.59) precise; urgency=low

 * Switch Ubuntu Studio to lowlatency-pae kernel rather than lowlatency
  (LP: #956250).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 15 Mar 2012 18:35:14 +0000

livecd-rootfs (2.58) precise; urgency=low

 * Use lowlatency kernel for Ubuntu Studio (LP: #956250).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 15 Mar 2012 18:08:44 +0000

livecd-rootfs (2.57) precise; urgency=low

 * Move ac100-tarball-installer from install set to live set
  to make sure it's not pulling in other bits in the install
  pass (and because installers belong in the live set anyway)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 29 Feb 2012 09:23:48 -0700

livecd-rootfs (2.56) precise; urgency=low

 [ Ante Karamatić ]
 * Add cloud-live project to livecd.sh and BuildLiveCD.

 [ Jonathan Riddell ]
 * Replace kubuntu-mobile with kubuntu-active
 * Remove kubuntu-netbook, now just part of kubuntu-desktop

 -- Jonathan Riddell <jriddell@ubuntu.com> Wed, 22 Feb 2012 11:58:20 +0000

livecd-rootfs (2.55) precise; urgency=low

 * Build Lubuntu with --no-install-recommends, to match its seed structure
  (LP: #918401).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 02 Feb 2012 14:15:07 +0000

livecd-rootfs (2.54) precise; urgency=low

 * Remove the x-loader packages from omap and omap4 flavours, as they
  are now using the MLO provided by their respective u-boot packages.
 * Add zram-config to the ac100 subarch to replace the installer hack.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 25 Jan 2012 22:34:59 -0700

livecd-rootfs (2.53) precise; urgency=low

 * live-build/auto/config: Fix ubuntustudio-dvd task selection.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 23 Jan 2012 19:46:07 +0000

livecd-rootfs (2.52) precise; urgency=low

 * live-build/auto/config: Fix support for ubuntustudio-dvd project.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 23 Jan 2012 17:17:04 +0000

livecd-rootfs (2.51) precise; urgency=low

 * BuildLiveCD: Accept ubuntustudio-dvd as a valid project.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 20 Jan 2012 23:23:48 +0000

livecd-rootfs (2.50) precise; urgency=low

 * Add Ubuntu Studio support.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 20 Jan 2012 20:51:04 +0000

livecd-rootfs (2.49) precise; urgency=low

 [ Adam Conrad ]
 * Update maintainer to Ubuntu Developers, LaMont doesn't upload much.

 [ Colin Watson ]
 * Get live-build to divert update-initramfs while building the chroot.
  This should cut a few minutes off builds, particularly on slow
  architectures.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 16 Jan 2012 12:53:23 +0000

livecd-rootfs (2.48) precise; urgency=low

 * Fix sense of live/preinstalled change in 2.46; add the live task for
  non-preinstalled images, rather than only for preinstalled images.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 10 Jan 2012 12:41:36 +0000

livecd-rootfs (2.47) precise; urgency=low

 * put ti-omap4-ppa into omap4 images 

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 10 Jan 2012 12:46:20 +0100

livecd-rootfs (2.46) precise; urgency=low

 * Guard legacy cloop code in a [ -f ], so it stops failing.
 * Don't add the LIVE_TASK for any PREINSTALLED images.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Mon, 09 Jan 2012 03:23:26 -0700

livecd-rootfs (2.45) precise; urgency=low

 * Change default suite to precise (better late than never?)
 * Add the -A option to the getopts argument list, so it works.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Mon, 05 Dec 2011 07:50:14 -0700

livecd-rootfs (2.44) precise; urgency=low

 * Mirror armel support as armhf, so we can build all the same images.
 * Allow ARCH to be specified on the BuildLiveCD command line as -A,
  so that it doesn't have to be hardcoded for non-native builders.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 02 Dec 2011 11:41:13 -0700

livecd-rootfs (2.43) oneiric; urgency=low

 * BuildLiveCD: Stop building ubuntu-defaults-image images with universe.
  ubuntu-defaults-zh-cn is in main now, and it causes images to overflow
  due to the extra /var/lib/apt/lists indexes.

 -- Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> Fri, 07 Oct 2011 18:29:59 +0200

livecd-rootfs (2.42) oneiric; urgency=low

 * Explicitly select ubuquity frontend as well, to match the
  oem-config frontend, and avoid pulling in unwanted deps.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Thu, 06 Oct 2011 19:30:51 -0600

livecd-rootfs (2.41) oneiric; urgency=low

 * Re-enable swap on jasper-using images, a regression from
  the switch from livecd-rootfs to live-build (LP: #868662)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 05 Oct 2011 13:20:24 -0600

livecd-rootfs (2.40) oneiric; urgency=low

 * Revert the previous change and apply it for all $PREINSTALLED
  targets instead of just ext2|ext3|ext4, so ac100 gets the fix.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 28 Sep 2011 15:20:38 -0600

livecd-rootfs (2.39) oneiric; urgency=low

 * Explicitly select the oem-config frontend to install on a
  per-project basis, to match the ubiquity in use (LP: #820514)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Mon, 26 Sep 2011 19:14:56 -0600

livecd-rootfs (2.38) oneiric; urgency=low

 * Add main, restricted, universe, and multiverse to the sources.list
  for Wubi disk images (LP: #855301).

 -- Evan Dandrea <ev@ubuntu.com> Thu, 22 Sep 2011 10:31:11 +0100

livecd-rootfs (2.37) oneiric; urgency=low

 * BuildLiveCD: Fix typo that broke installing ubuntu-defaults-builder and
  its recommendations.
 * Squash errors from 'ls vmlinu?-*'.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 14 Sep 2011 12:15:02 +0100

livecd-rootfs (2.36) oneiric; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * BuildLiveCD: Add subproject and ubuntu-defaults-image locale to error
  mail subject.
 * BuildLiveCD: Install recommendations of ubuntu-defaults-builder.

 [ Oliver Grawert ]
 * also store the size of the ac100 tarball in the initrd, since the tarball 
  changes its name several times during build we need a second criteria to not
  loop over all availiable tarballs with md5sum at install time.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 06 Sep 2011 15:25:52 +0200

livecd-rootfs (2.35) oneiric; urgency=low

 * Set KERNEL_FLAVOURS for mx5.

 -- Jani Monoses <jani@ubuntu.com> Wed, 24 Aug 2011 18:18:42 +0300

livecd-rootfs (2.34) oneiric; urgency=low

 * drop FLASH_KERNEL_SKIP from live-build config, flash-kernel suppression is 
  handled through a diversion already.
 * add FLASH_KERNEL_SKIP explicitly to the post build ac100 update-initramfs 
  chroot call.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 24 Aug 2011 14:16:55 +0200

livecd-rootfs (2.33) oneiric; urgency=low

 * BuildLiveCD: Add the subproject (if any) and the ubuntu-defaults-image
  locale (if any) to the output directory name.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 24 Aug 2011 12:25:52 +0100

livecd-rootfs (2.32) oneiric; urgency=low

 * Fix kernel package name for mx5.

 -- Jani Monoses <jani@ubuntu.com> Wed, 24 Aug 2011 14:14:10 +0300

livecd-rootfs (2.31) oneiric; urgency=low

 * Link binary.iso or binary-hybrid.iso, if found, into the output
  directory for use by BuildLiveCD.
 * Tolerate ubuntu-defaults-image's kernel renaming.
 * Add a -u option to BuildLiveCD which calls ubuntu-defaults-image.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 23 Aug 2011 18:35:56 +0100

livecd-rootfs (2.30) oneiric; urgency=low

 * provide .bootimg as a link to .bootimg-$FLAVOUR similar to the 
  naming scheme we use for initrd and kernel files.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 20 Aug 2011 10:58:30 +0200

livecd-rootfs (2.29) oneiric; urgency=low

 * rename ac100 bootimage to something the build system can parse easier.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 19 Aug 2011 14:29:10 +0200

livecd-rootfs (2.28) oneiric; urgency=low

 * Switch ubuntu-dvd to ubuntu-usb and ubuntu-usb-live tasks.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 19 Aug 2011 10:56:49 +0100

livecd-rootfs (2.27) oneiric; urgency=low

 * fix typo in abootimg call

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 18 Aug 2011 18:04:44 +0200

livecd-rootfs (2.26) oneiric; urgency=low

 * make sure flash-kernel is not executed during build, this setting wasn't
  transitioned from livecd.sh yet

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 18 Aug 2011 11:55:54 +0200

livecd-rootfs (2.25) oneiric; urgency=low

 * include the md5 sum of the rootfs tarball in the initrd, so the installer
  can check against it for ac100 installs
 * post process the kernel and initrd for ac100 though abootimg to get a
  proper android boot image

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 17 Aug 2011 17:55:08 +0200

livecd-rootfs (2.24) oneiric; urgency=low

 * add missing ;; to the mx5 case statement

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 16 Aug 2011 15:40:51 +0200

livecd-rootfs (2.23) oneiric; urgency=low

 [ Jani Monoses ]
 * Add mx5 subarch support for Freescale i.MX53

 [ Oliver Grawert ]
 * adjust the packagelist for ac100 a bit, according to adam it should not
  need the kernel metapackage seeded if it matches the naming convention
 * do not install preinstall-pool on ac100-server, it breaks for no apparent
  reason atm, this makes server rootfses for ac100 buildable again.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 16 Aug 2011 14:50:33 +0200

livecd-rootfs (2.22) oneiric; urgency=low

 [ Adam Conrad ]
 * Switch a hardcoded "boot" to "$INITFS" in auto/build.

 [ Colin Watson ]
 * BuildLiveCD: Make sure livecd-rootfs is still installed in the chroot
  after the dist-upgrade.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 11 Aug 2011 12:19:58 +0100

livecd-rootfs (2.21) oneiric; urgency=low

 * make sure ac100 images have universe enabled since the kernel lives there.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 10 Aug 2011 13:14:25 +0200

livecd-rootfs (2.20) oneiric; urgency=low

 * make sure the right packages are installed on armel+ac100 subarch builds 

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 09 Aug 2011 16:25:11 +0200

livecd-rootfs (2.19) oneiric; urgency=low

 * Add support for building a pool of packages into the live config:
  - define SEEDMIRROR, PREINSTALL_POOL, PREINSTALL_POOL_SEEDS in config
  - set PREINSTALL_POOL_SEEDS to "server-ship" for ubuntu-server
  - crib seed inheritance logic from cdimage implementation of same
  - run germinate against seeds from SEEDMIRROR if to populate
   PREINSTALL_POOL with a list of packages from PREINSTALL_POOL_SEEDS
  - create a local-hook to download PREINSTALL_POOL packages to rootfs
 * And add support to deal with the above pool of packages during build:
  - generate a GPG key in the background if we're going to need one
  - create a sources.list.d entry pointing at the rootfs pool
  - create a Packages file and create and sign a Release file
  - add our previously-generated key to the apt keyring and toss it

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Tue, 26 Jul 2011 15:26:01 -0600

livecd-rootfs (2.18) oneiric; urgency=low

 * export LB_LINUX_FLAVOURS="none" in auto/clean, so the clean
  routine doesn't bomb out with no kernels selected. This almost
  certainly needs fixing in live-build, but works here for now 

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 15 Jul 2011 18:21:28 -0600

livecd-rootfs (2.17) oneiric; urgency=low

 * Only set KERNEL_FLAVOURS to SUBARCH if SUBARCH is already set.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 15 Jul 2011 14:55:13 -0600

livecd-rootfs (2.16) oneiric; urgency=low

 * Add support for building new "ubuntu-core" rootfs tarballs:
  - add project support to BuildLiveCD and auto/config
  - make auto/config and auto/build deal with plain FS types
  - add some logic to auto/build to not choke with no kernels
 * Minor cleanups to BuildLiveCD (LANG=C, bump current suite)
 * Fix one spot where I missed future-proofing ext4 support

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 15 Jul 2011 11:19:49 -0600

livecd-rootfs (2.15) oneiric; urgency=low

 * Support generating different binary image types using
  BINARYFORMAT=iso-hybrid and so on (although this won't actually work
  until we create a syslinux-themes-ubuntu package).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 14 Jul 2011 18:27:04 +0100

livecd-rootfs (2.14) oneiric; urgency=low

 * Handle package/task list changes in live-build 3.0~a22-1.
 * Handle local sources.list changes in live-build 3.0~a22-1.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 13 Jul 2011 19:06:29 +0100

livecd-rootfs (2.13) oneiric; urgency=low

 * Didn't realize that you can pass multiple projects to BuildLiveCD.
  Let's try SUBPROJECT using an argument.

 -- Evan Dandrea <ev@ubuntu.com> Wed, 06 Jul 2011 17:21:48 +0100

livecd-rootfs (2.12) oneiric; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * Re-enable deb-src lines for Edubuntu (LP: #806428).

 -- Evan Dandrea <ev@ubuntu.com> Wed, 06 Jul 2011 16:57:39 +0100

livecd-rootfs (2.11) oneiric; urgency=low

 * Pass SUBPROJECT to live-build.

 -- Evan Dandrea <ev@ubuntu.com> Wed, 06 Jul 2011 11:59:24 +0100

livecd-rootfs (2.10) oneiric; urgency=low

 * Initial Wubi support.

 -- Evan Dandrea <ev@ubuntu.com> Mon, 04 Jul 2011 10:54:07 +0100

livecd-rootfs (2.9) oneiric; urgency=low

 * Rename the ARM headless image to ubuntu-server for oneiric
 * Future-proof --chroot-filesystem support for a switch to ext4

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Tue, 28 Jun 2011 14:20:35 +0100

livecd-rootfs (2.8) oneiric; urgency=low

 * Use all_chroot_pyc-purge.sh hook from live-build 3.0~a21-1ubuntu4.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 22 Jun 2011 15:38:30 +0100

livecd-rootfs (2.7) oneiric; urgency=low

 * Install xubuntu-live for xubuntu, not edubuntu-live (LP: #800211).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 21 Jun 2011 17:41:26 +0100

livecd-rootfs (2.6) oneiric; urgency=low

 * '--initramfs none' produces *.packages* outputs rather than *.manifest*;
  handle this.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 16 Jun 2011 12:59:09 +0100

livecd-rootfs (2.5) oneiric; urgency=low

 * Pass correct IMAGEFORMAT through to live-build from BuildLiveCD.
 * Add Lubuntu support.
 * Set --chroot-filesystem option if IMAGEFORMAT is ext2 or ext3.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 15 Jun 2011 14:40:05 +0100

livecd-rootfs (2.4) oneiric; urgency=low

 * Remove old config directory before creating a new configuration.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 15 Jun 2011 10:15:20 +0100

livecd-rootfs (2.3) oneiric; urgency=low

 * Set pipefail (bash-specific) in auto/build so that we fail immediately
  if the main image build fails.
 * Anchor regex to avoid misdetecting vmlinux-3.0-0-powerpc64-smp as a
  powerpc flavour kernel.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 14 Jun 2011 09:16:43 +0100

livecd-rootfs (2.2) oneiric; urgency=low

 * Pass --linux-flavours to lb config if necessary.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 14 Jun 2011 08:30:10 +0100

livecd-rootfs (2.1) oneiric; urgency=low

 * Fix ordering of log file creation in BuildLiveCD.
 * Fix permissions in BuildLiveCD when setting up auto directory.
 * Switch from --binary-remove-linux to config/binary_rootfs/excludes.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 13 Jun 2011 23:32:40 +0100

livecd-rootfs (2.0) oneiric; urgency=low

 * Add live-build support. The old livecd.sh is still here for
  compatibility, but this package's primary purpose is now to provide
  Ubuntu-specific configuration for live-build.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 13 Jun 2011 12:35:47 +0100

livecd-rootfs (1.167) oneiric; urgency=low

 * Drop language-support-en from LIVELIST for kubuntu-mobile and
  kubuntu-netbook; it's not in the oneiric archive any more, and the
  necessary packages are already in the respective tasks.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sun, 29 May 2011 21:10:36 +0100

livecd-rootfs (1.166) natty; urgency=low

 * Make the output kernel world-readable, since it was changed to be
  world-unreadable in linux 2.6.38-8.40.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 07 Apr 2011 11:41:01 +0100

livecd-rootfs (1.165) natty; urgency=low

 * Drop the hack that removes ubiquity-slideshow-* on armel, webkit works
  again.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 16 Mar 2011 12:09:28 +0100

livecd-rootfs (1.164) natty; urgency=low

 * Use Edubuntu theming for Edubuntu LTSP chroot.

 -- Jonathan Carter <jonathan@ubuntu.com> Mon, 14 Mar 2011 10:03:33 +0000

livecd-rootfs (1.163) natty; urgency=low

 * make sure preinstalled images do not have the build machine set as
  hostname before oem-config runs (LP: #605972)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 10 Mar 2011 14:48:43 +0100

livecd-rootfs (1.162) natty; urgency=low

 * the name of the flavour needs to be ubuntu-headless, not just headless

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 09 Mar 2011 16:48:28 +0100

livecd-rootfs (1.161) natty; urgency=low

 * add ubuntu-headless as allowed flavour to BuildLiveCD

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 09 Mar 2011 13:51:11 +0100

livecd-rootfs (1.160) natty; urgency=critical

 * Emergency hack to remove ubiquity-slideshow-* on armel due to python-webkit
  causing a segfault (Works aroud LP: #727368)

 -- Michael Casadevall <mcasadevall@ubuntu.com> Wed, 02 Mar 2011 11:33:51 -0800

livecd-rootfs (1.159) natty; urgency=low

 * create an empty swapfile on ext2/3 images by default, we care for use
  or deletion on first boot, this cuts of 3min from the first boot of 
  preinstalled images.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 23 Feb 2011 14:55:06 +0100

livecd-rootfs (1.158) natty; urgency=low

 * switch default session for armel netbook images to unity-2d

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 15 Feb 2011 18:20:57 +0100

livecd-rootfs (1.157) natty; urgency=low

 * drop IGEPv2 x-loader and u-boot from livefs.sh, they are not in main 
  and thus break image builds

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 12 Feb 2011 13:32:59 +0100

livecd-rootfs (1.156) natty; urgency=low

 * Add X-Loader and U-Boot packages for IGEPv2, Beagle and Panda
  in the OMAP3/4 images.

 -- Jani Monoses <jani@ubuntu.com> Fri, 11 Feb 2011 17:21:27 +0200

livecd-rootfs (1.155) natty; urgency=low

 * Add headless image type for armel minimal developer image building,
  same as base now, but may be modified later.
 * Disable running of flash-kernel on armel as it breaks the script when
  there is no boot partition available to update.

 -- Jani Monoses <jani@ubuntu.com> Wed, 26 Jan 2011 14:01:18 +0200

livecd-rootfs (1.154) natty; urgency=low

 * apply setting of the default session to all ubuntu-armel builds
  so we do not need to do this on first boot.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 10 Jan 2011 23:27:43 +0100

livecd-rootfs (1.153) natty; urgency=low

 * Update default suite in BuildLiveCD to natty.
 * Use --force-unsafe-io for all dpkg operations. If we crash we'll just
  destroy the chroot and start from scratch, so syncing is pointless.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 04 Dec 2010 12:02:15 +0000

livecd-rootfs (1.152) maverick; urgency=low

 * livecd.sh:
  - Restore the keyring earlier in the chroot (before the dist-upgrade).
   This fixes the missng key for the extras.ubuntu.com that is added
   during the livecd build dist-ugprade (LP: #650525)

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Thu, 30 Sep 2010 14:32:57 +0200

livecd-rootfs (1.151) maverick; urgency=low

 * enforce installation of only suitable header packages for the respective
  subarch on armel instead of blindly installing all armel headers (LP: #600478)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 24 Sep 2010 14:54:53 +0200

livecd-rootfs (1.150) maverick; urgency=low

 * Set GDM's default session to une-efl on ubuntu-netbook armel+dove.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 31 Aug 2010 19:44:43 +0100

livecd-rootfs (1.149) maverick; urgency=low

 * Fix syntax error in icon cache checks.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 31 Aug 2010 12:36:42 +0100

livecd-rootfs (1.148) maverick; urgency=low

 * Add universe support to kubuntu-mobile to work around seed change

 -- Emmet Hikory <persia@ubuntu.com> Thu, 26 Aug 2010 23:57:25 +0900

livecd-rootfs (1.147) maverick; urgency=low

 * Add support for kubuntu-mobile

 -- Emmet Hikory <persia@ubuntu.com> Thu, 26 Aug 2010 13:29:12 +0900

livecd-rootfs (1.146) maverick; urgency=low

 * Add a series of checkpoints where the current time is logged.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 20 Aug 2010 15:55:30 +0100

livecd-rootfs (1.145) maverick; urgency=low

 * raise inode count during ext2fs build to be able to use the full size of
  the ext2 image
 * drop debugging code

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 31 Jul 2010 16:29:40 +0200

livecd-rootfs (1.144) maverick; urgency=low

 * cat /proc/mounts before trying to copy to the ext2 image, there still
  seems to be some virtual fs mounted in the chroot we try to copy to the
  image.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 27 Jul 2010 11:51:15 +0200

livecd-rootfs (1.143) maverick; urgency=low

 * add more spare space to the ext2 filesystem images to compensate journal
  overhead and make it possible to run oem-config even without resizing
 * do not reserve 5% for root in the ext2 image files.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 26 Jul 2010 14:26:08 +0200

livecd-rootfs (1.142) maverick; urgency=low

 * do not fail if losetup -d does not find a device

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 23 Jul 2010 10:39:16 +0200

livecd-rootfs (1.141) maverick; urgency=low

 * add some debug output to teh ext2 image creation to see whats going on

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 22 Jul 2010 18:29:53 +0200

livecd-rootfs (1.140) maverick; urgency=low

 * tell mke2fs that we _really_ want a filesystem on this "non-blockdevice"

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 22 Jul 2010 09:11:14 +0200

livecd-rootfs (1.139) maverick; urgency=low

 [ Steve Langasek ]
 * One more undefined variable fix for set -u

 [ Oliver Grawert ]
 * drop genext2fs, it is simply to slow, instead we use a loop munted ext2
  image now.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 21 Jul 2010 15:15:18 +0200

livecd-rootfs (1.138) maverick; urgency=low

 * Don't go overboard with the downgrading of packages; this probably caused
  the rebuild failure attempts, we'll do without downgrading base packages
  already installed by debootstrap in this use case.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Wed, 21 Jul 2010 09:18:48 +0200

livecd-rootfs (1.137) maverick; urgency=low

 * Make sure APT_SOURCE is always set.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 21 Jul 2010 07:52:47 +0100

livecd-rootfs (1.136) maverick; urgency=low
 
 * One more fix; if we're asking apt to downgrade packages, we have to
  explicitly pass --force-yes.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Wed, 21 Jul 2010 01:08:31 +0200

livecd-rootfs (1.135) maverick; urgency=low

 * Implement the -a option in the right place - in livecd.sh, not in
  BuildLiveCD.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Tue, 20 Jul 2010 22:38:10 +0200

livecd-rootfs (1.134) maverick; urgency=low

 * Add -a option to BuildLiveCD to allow pulling from an additional apt
  source.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Tue, 20 Jul 2010 18:25:13 +0200

livecd-rootfs (1.133) maverick; urgency=low

 * adjust BuildLiveCD PUBDIR variable to match reality (uses SUBARCH on the
  buildd)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 16 Jul 2010 15:56:01 +0200

livecd-rootfs (1.132) maverick; urgency=low

 * BuildLiveCD: revert change from revno 284 that adds subarch to the logfile
  names as it breaks mailing of the logs from the cdimage buildlive script

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 15 Jul 2010 11:19:54 +0200

livecd-rootfs (1.131) maverick; urgency=low

 * add support for omap4 images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 02 Jul 2010 11:24:55 +0200

livecd-rootfs (1.130) maverick; urgency=low

 * Revert to version 1.127: we do want the subarch in the filename so these
  files can coexist in the same directory, as they do for all other archs.
 * BuildLiveCD: drop the subarch from the directory name, which has never
  made sense; but we don't want this to go live without coordination with
  cdimage.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Tue, 29 Jun 2010 17:46:46 -0700

livecd-rootfs (1.129) maverick; urgency=low

 * fix typo

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 30 Jun 2010 01:11:51 +0200

livecd-rootfs (1.128) maverick; urgency=low

 * do not mangle the project name by attaching the subarch to it on armel,
  this results in livefs names that confuse find-live_filesystem

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 29 Jun 2010 23:04:10 +0200

livecd-rootfs (1.127) maverick; urgency=low

 * make BuildLiveCD set $SUBARCHARG properly again, else livecd.sh doesnt get
  the necessary option handed over.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 29 Jun 2010 12:54:35 +0200

livecd-rootfs (1.126) maverick; urgency=low

 * Set LIVE_BOOT_SCRIPTS to "casper lupin-casper" for non-jasper builds,
  rather than leaving it empty.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 28 Jun 2010 16:50:23 +0100

livecd-rootfs (1.125) maverick; urgency=low

 * make livecd.sh not fail if e2fsck returns non-zero (which is always the
  case with genext2fs images due to bug 583317)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 28 Jun 2010 16:27:51 +0200

livecd-rootfs (1.124) maverick; urgency=low

 * BuildLiveCD: update livecd chroot at start of run, for freshest
  livecd-rootfs package.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Sat, 26 Jun 2010 07:37:46 -0600

livecd-rootfs (1.123) maverick; urgency=low

 * Make sure LIVE_BOOT_SCRIPTS is always defined.
 * Convert to source format 3.0 (native).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 26 Jun 2010 10:28:40 +0100

livecd-rootfs (1.122) maverick; urgency=low

 * livecd.sh don't set a variable to itself, especially when the variable
  is empty and causes build failures under set -u.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Fri, 25 Jun 2010 21:59:16 -0700

livecd-rootfs (1.121) maverick; urgency=low

 [ LaMont Jones ]
 * BuildLiveCD: only pass -f if we were told it, since older chroots don't
  support it.

 [ Oliver Grawert ]
 * instead of special casing for only one arch, base jasper vs casper
  inclusion on the IMAGETYPE variable
 * depend on genext2fs

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 25 Jun 2010 17:30:28 +0200

livecd-rootfs (1.120) maverick; urgency=low

 * add special case to ubuntu-netbook on omap3 and 4, we want jasper instead of
  casper in the initramfs

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 15 Jun 2010 16:34:25 +0200

livecd-rootfs (1.119) maverick; urgency=low

 * Depends: lzma
 * drop tmpfs in general while allowing a envvar to enable it again

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Fri, 11 Jun 2010 08:37:17 -0600

livecd-rootfs (1.118) maverick; urgency=low

 * add temporary workaround for genext2fs bug 583317 (wrong filesystem
  revision for ext3 filesystems)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 10 Jun 2010 07:38:05 +0200

livecd-rootfs (1.117) maverick; urgency=low

 * Only use tmpfs on amd64, due to space restrictions on the current
  build machines.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Sat, 05 Jun 2010 06:50:24 -0600

livecd-rootfs (1.116) maverick; urgency=low

 [Michael Casadevall]
 * added new -f switch for changing image build type
 * added support for building ext2 and ext3 images in addition to squashfs
 * fixed spacing in the livefs build code
 * extended BuildLiveCD to handle the -f switch
 * reworked BuildLiveCD command line parsing to be more sane

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 03 Jun 2010 18:40:10 +0200

livecd-rootfs (1.115) maverick; urgency=low

 * use a tmpfs for the livefs root directory, to get some speed
  on the build machines. (ubuntu-dvd requires > 5GB, so use 8GB)

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Wed, 05 May 2010 10:42:00 -0600

livecd-rootfs (1.114) lucid; urgency=low

 * make sure STRIP_VMLINUZ=no is set for omap, also change the code to only
  use the case statement for matching subarches instead of adding an extra
  check.
 * fix the comment for STRIP_VMLINUZ to reflect reality.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 20 Apr 2010 13:20:10 +0200

livecd-rootfs (1.113) lucid; urgency=low

 * fix typo

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Sat, 27 Mar 2010 21:10:16 -0600

livecd-rootfs (1.112) lucid; urgency=low

 * ltsp image needs to be readable

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Fri, 26 Mar 2010 20:23:41 -0600

livecd-rootfs (1.111) lucid; urgency=low

 * edubuntu-dvd/ltsp: mksquashfs needs the directory to exist
 * clean up comments

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Fri, 26 Mar 2010 19:09:25 -0600

livecd-rootfs (1.110) lucid; urgency=low

 * Add support for armel+omap, and remove incorrect comments from the armel
  kernel installation block.
 * Really update the maintainer field.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Thu, 25 Mar 2010 00:49:17 +1100

livecd-rootfs (1.109) lucid; urgency=low

 * if the ltsp squashfs image build fails, fail the build.
 * use mksquashfs directly, instead of ltsp-update-image

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Wed, 24 Mar 2010 05:15:39 -0600

livecd-rootfs (1.108) lucid; urgency=low

 * Deliver edubuntu-dvd/i386 ltsp squashfs image, since that's what
  actually gets built these days.
 * Update maintainer field.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Mon, 22 Mar 2010 21:40:59 -0600

livecd-rootfs (1.107) lucid; urgency=low

 * Deliver edubuntu/i386 ltsp sqaushfs image. LP: #531546
 * fix typo in deciding to remove /usr/share/icons/*/icon-theme.cache
  on kubuntu-ish images.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Wed, 17 Mar 2010 15:07:12 -0600

livecd-rootfs (1.106) lucid; urgency=low

 * Delete Gnome icon cache for Kubuntu images

 -- Jonathan Riddell <jriddell@ubuntu.com> Tue, 23 Feb 2010 17:51:57 +0000

livecd-rootfs (1.105) lucid; urgency=low

 * Edubuntu is allowed to pull from universe; update livecd.sh accordingly

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Tue, 26 Jan 2010 17:17:35 -0800

livecd-rootfs (1.104) lucid; urgency=low

 * Rename Ubuntu Netbook Remix to Ubuntu Netbook.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Fri, 18 Dec 2009 14:16:26 +1100

livecd-rootfs (1.103) lucid; urgency=low

 * make sure there is no old squashfs around before attempting to squash a
  new one.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 07 Dec 2009 11:27:50 +0100

livecd-rootfs (1.102) lucid; urgency=low

 * Don't output a newline in filesystem.size.

 -- Evan Dandrea <evand@ubuntu.com> Thu, 19 Nov 2009 14:57:10 -0600

livecd-rootfs (0.101) lucid; urgency=low

 * Write out the total size of uncompressed squashfs to be used by
  partman and ubiquity.

 -- Evan Dandrea <evand@ubuntu.com> Wed, 18 Nov 2009 12:11:10 -0600

livecd-rootfs (0.100) karmic; urgency=low

 * UNR LIVELIST: list lupin-casper and laptop-detect explicitly and drop
  ubiquity which is in the live seed already. Fixes lack of wubi support in
  UNR images; LP: #457246.

 -- Loïc Minier <loic.minier@ubuntu.com> Thu, 22 Oct 2009 14:09:41 +0200

livecd-rootfs (0.99) karmic; urgency=low

 * Revert 0.98 change; it's actually much more wide-ranging than I thought as
  it would cause each livefs build on a subarch to rotate the timestamped
  dir and hence would mask the previous builds; and even if that would be
  fixed, arch-indepedent filenames such as manifest/kernel/initrd/etc.
  symlinks would clash.
 * Rename EXTRASOURCE to PPA and also define PPAMIRROR near top, set to
  ppa.launchpad.net. Changing to PPA avoids listing non-main components in
  deb lines and having an useful comment in sources.list.
 * Create an etc/apt/preferences file Pin-ing the PPA at 550 when there's
  one.
 * Gross hack to reinstall the moblin-ppa-keyring package after the trusted
  db is put back in place since otherwise we miss the GPG key we wanted.
 * Fix computation of Origin fields for PPAs named "ppa" and document the
  exception along with the expected format for the PPA var in comments.
  LP: #434243
 * Move the code taking a backup of the APT trusted keyring to just after
  sources.list generation (this is safe since there's no apt call inbetween)
  and move the installation of the moblin-archive-keyring just before the
  backup is taken; this allows dropping the hack of reinstalling the keyring
  package at the end of the build. It might break apt-get update for UMR
  before the host keys are appended to the trusted keyring though.
 * Remove ${ROOT}var/cache/apt/{,src}pkgcache.bin after installing the moblin
  keyring package, workaround for LP #442082.
 * Run apt-get update one more time after installing the moblin keyring
  package, to promote Release.gpg from APT's lists/partial/ to lists/.
  Ideally APT would do that for us on apt-key updates.
 * Also change computation of Origin field for PPAs when generating the final
  APT config; ideally we wouldn't have to duplicate this code though;
  perhaps the removal of APT preferences fil