~xubuntu-dev/livecd-rootfs/xubuntu-base

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
livecd-rootfs (2.164) UNRELEASED; urgency=low

 * Run builds under eatmydata. (This doesn't actually seem to help very
  much - it shaves a minute off a 48-minute test build on my laptop - but
  it will stop people being distracted by it.)
 * Remove livecd.py, which was never finished.
 * Remove all vestiges of livecd.sh and ubuntu-touch-android.sh.
  Requiescant in pace.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 22 Jul 2013 11:35:23 +0100

livecd-rootfs (2.163) saucy; urgency=low

 * point click package install to http://archive-team.internal/click_packages

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 18 Jul 2013 16:31:54 +0200

livecd-rootfs (2.162) saucy; urgency=low

 * Ubuntu Touch click package install hook.

 -- Sergio Schvezov <sergio.schvezov@canonical.com> Wed, 17 Jul 2013 00:05:49 -0300

livecd-rootfs (2.161) saucy; urgency=low

 * drop bashrc mangling from ubuntu-touch builds \o/

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 17 Jul 2013 16:30:12 +0200

livecd-rootfs (2.160) saucy; urgency=low

 * Do the same trick as in 2.158 for kubuntu armhf+omap4 too.

 -- Iain Lane <iain.lane@canonical.com> Wed, 17 Jul 2013 11:52:23 +0100

livecd-rootfs (2.159) saucy; urgency=low

 * make touch images source the dbus session address from
  ~/.cache/upstart/dbus-session instead of ~/.dbus-session

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 16 Jul 2013 20:12:31 +0200

livecd-rootfs (2.158) saucy; urgency=low

 * Under armhf+omap4, don't use the ubuntu-desktop Task, but use the
  metapackage instead. The metapackage doesn't pull in the X stack which
  allows us to additionally install the special "revert" X stack that we
  require here.

 -- Iain Lane <iain.lane@canonical.com> Tue, 16 Jul 2013 17:19:22 +0100

livecd-rootfs (2.157) saucy; urgency=low

 * add xserver-xorg-input-evdev-omap-revert and
  xserver-xorg-video-omap-revert to panda builds

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 12 Jul 2013 11:03:34 +0200

livecd-rootfs (2.156) saucy; urgency=low

 * fix build stamp handling for ubuntu-touch (requires an RT to have IS
  update BuildLiveCD on the builders)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 11 Jul 2013 16:34:34 +0200

livecd-rootfs (2.155) saucy; urgency=low

 * try to hand the exported $NOW over from live-build/auto/config as
  $BUILDSTAMP so live-build/auto/build can use it to write a stamp file

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 05 Jul 2013 12:29:50 +0200

livecd-rootfs (2.154) saucy; urgency=low

 [ Sergio Schvezov ]
 * Adding ppa:ubuntu-unity/next for Touch to obtain unity8 and Mir.
 * Switching to using the maliit plugin provided by maliit-framework.

 -- Ricardo Salveti de Araujo <ricardo.salveti@canonical.com> Thu, 04 Jul 2013 13:44:08 -0300

livecd-rootfs (2.153) saucy; urgency=low

 * we do better not try to create something outside of a chroot while we are
  in it :P (make sure bootimg's are created in /boot of the chroot and only
  copied afterwards).

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 29 Jun 2013 16:59:28 +0200

livecd-rootfs (2.152) saucy; urgency=low

 * live-build/auto/build: Fix syntax error.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 28 Jun 2013 17:13:54 +0100

livecd-rootfs (2.151) saucy; urgency=low

 * use ubuntu-touch-generic-initrd for touch images instead of rolling an
  arch specific initrd at build time for each arch (this should save quite
  some build time)
 * directly create the output file with abootimg, no need to cp it separately
 * do not remove kernel packages from a chroot we throw away anyway

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 28 Jun 2013 15:06:59 +0200

livecd-rootfs (2.150) saucy; urgency=low

 * export $NOW in BuildLiveCD so we have it available in live-build
 * create a build stamp in /var/log/installer/media-info on Ubuntu Touch images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 26 Jun 2013 11:32:31 +0200

livecd-rootfs (2.149) saucy; urgency=low

 * set QT_SELECT=qt5 in touch image environment

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 14 Jun 2013 16:11:33 +0200

livecd-rootfs (2.148) saucy; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * live-build/ubuntu-touch/hooks/02-add_user_to_groups.chroot: Delete
  redundant code to create global static groups, which are already created
  more correctly by base-passwd on every Ubuntu system.
 * live-build/ubuntu-touch/hooks/02-add_user_to_groups.chroot: Fix
  detection of existing groups not to misfire if there is an existing
  group with the desired group name as a prefix.

 [ Oliver Grawert ]
 * drop daily-build-next PPA, according to didrocks everything from there
  should be in the saucy archive now, yay.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 10 Jun 2013 12:33:32 +0200

livecd-rootfs (2.147) saucy; urgency=low

 * sync ubuntu-touch customzation scripts with phablet build tree 

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 03 Jun 2013 09:56:15 +0200

livecd-rootfs (2.146) saucy; urgency=low

 * drop the generic .bootimg from ubuntu-touch, all boot images we need have
  to be subarch tagged

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 30 May 2013 18:21:06 +0200

livecd-rootfs (2.145) saucy; urgency=low

 * adjust naming of the bootimg files so cdimage picks them up for publishing

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 30 May 2013 12:14:38 +0200

livecd-rootfs (2.144) saucy; urgency=low

 * Clean up subarch loop for touch subarches to skip unwanted deps.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 16:41:24 -0600

livecd-rootfs (2.143) saucy; urgency=low

 * drop all the cleanup code, we already have the tarball and don't need to
  clean the chroot.
 * add better quoting for update-initramfs and abootimg calls for
  ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 21:47:03 +0200

livecd-rootfs (2.142) saucy; urgency=low

 * copy the initrd out of the chroot before we purge the kernel package on
  ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 16:53:56 +0200

livecd-rootfs (2.141) saucy; urgency=low

 * make removal of non existing old initrds non fatal in ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 16:25:18 +0200

livecd-rootfs (2.140) saucy; urgency=low

 * hardcode dist in the temporary sources.list of the ubuntu-touch initrd
   creation for a test

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 14:20:34 +0200

livecd-rootfs (2.139) saucy; urgency=low

 * fix resolv.conf for ubuntu-touch initramfs creation

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 May 2013 12:10:53 +0200

livecd-rootfs (2.138) saucy; urgency=low

 * also move the sources.list.d dir out of the way on ubuntu-touch

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 28 May 2013 15:17:46 +0200

livecd-rootfs (2.137) saucy; urgency=low

 * clear up /var/lib/initramfs-tools/ in the chroot after building initrds
 * remove ubuntu-touch/hooks/49-setup-demo-assets.chroot
 * handle sources.list in ubuntu-touch initrd creation

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 28 May 2013 11:13:57 +0200

livecd-rootfs (2.136) saucy; urgency=low

 * ubuntu-touch: determine the value for $kver inside the chroot, not
  outside. Use -c and drop -t with update-initramfs

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 27 May 2013 18:13:05 +0200

livecd-rootfs (2.135) saucy; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * BuildLiveCD: Time out lockfile after 12 hours, which should be enough
  for even the longest build queue to clear.

 [ Oliver Grawert ]
 * add live-build script for subarch specific Ubuntu Touch initrd
  and boot image creation

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 27 May 2013 14:34:17 +0200

livecd-rootfs (2.134) saucy; urgency=low

 * remove qt5-proper PPA from ubuntu touch builds

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 17 May 2013 14:33:35 +0200

livecd-rootfs (2.133) saucy; urgency=low

 * drop online-accounts-qt5-staging PPA from ubuntu-touch images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 07 May 2013 21:00:42 +0200

livecd-rootfs (2.132) saucy; urgency=low

 * also remove ubuntu-touch-android.sh from debian/install

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 07 May 2013 15:11:53 +0200

livecd-rootfs (2.131) saucy; urgency=low

 * drop hardcoded packagelists for ubuntu-touch, this is dealt with by
  the ubuntu-touch seed/task/metapackage
 * drop android build script, we will instead use a package

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 07 May 2013 14:19:03 +0200

livecd-rootfs (2.130) saucy; urgency=low

 * make sure we build a plain filesystem for ubuntu-touch (this should
  automatically produce a preinstalled tarball)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 06 May 2013 12:48:17 +0200

livecd-rootfs (2.129) saucy; urgency=low

 * Disable zsync for ubuntu-touch images.
 * Copy binary-tar.tar.gz to $PREFIX.rootfs.tar.gz if it exists.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 03 May 2013 11:46:58 -0700

livecd-rootfs (2.128) saucy; urgency=low

 * Don't include lupin-casper in ubuntu-touch images.
 * Use gzip compression for ubuntu-touch tarballs.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 03 May 2013 08:51:24 -0700

livecd-rootfs (2.127) saucy; urgency=low

 * Install metapackages rather than tasks for ubuntu-touch, since it still
  relies on PPAs and those don't have tasks.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 02 May 2013 13:50:34 -0700

livecd-rootfs (2.126) saucy; urgency=low

 * drop the super-friends (sorry batman and robin ...) and ubuntu-sdk PPAs
 from live-build config for ubuntu-touch, their packages should be in the
 saucy archive already

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 02 May 2013 20:23:13 +0200

livecd-rootfs (2.125) saucy; urgency=low

 * live-build/auto/config: Add basic ubuntu-touch enablement (based on
  patch from Oliver Grawert, for which thanks).
 * live-build/auto/config, live-build/ubuntu-touch: Copy a huge pile of
  customisation by Ricardo Salveti from
  lp:~phablet-team/touch-preview-images/ubuntu-build-phablet, which should
  be close to enough for the architecture-independent parts of
  ubuntu-touch builds.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 01 May 2013 12:05:41 -0700

livecd-rootfs (2.124) raring; urgency=low

 * drop the namespace in mount options of ubuntu-touch-android.sh,
  mount does not like that
 * actually give chroot a rootdir when calling it
 * make sure /dev/pts exists in the chroot before mounting something on it
 * make umount lazy

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 16 Apr 2013 13:53:53 +0200

livecd-rootfs (2.123) raring; urgency=low

 * fix typos in debootstrap line of ubuntu-touch-android.sh

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 16 Apr 2013 11:07:44 +0200

livecd-rootfs (2.122) raring; urgency=low

 * redo ubuntu-touch-android.sh to use its own build chroot since we can not
  add universe support to the livefs builder chroot

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 15 Apr 2013 20:18:32 +0200

livecd-rootfs (2.121) raring; urgency=low

 * ubuntu-touch-android.sh: enable universe in the build chroot

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 15 Apr 2013 18:40:55 +0200

livecd-rootfs (2.120) raring; urgency=low

 * fix typo in shebang of ubuntu-touch-android.sh

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 15 Apr 2013 16:07:08 +0200

livecd-rootfs (2.119) raring; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * BuildLiveCD: Link livecd-${NOW}-${ARCH}.out to livecd-${ARCH}.out, to
  make it easier for cdimage to fetch the latest build log for failure
  notification mails.

 [ Oliver Grawert ]
 * the android build system is sadly full of bashisms (even though it has
  generic .sh suffixes and no shebang line) until this is fixed use a
  /bin/bash shebang

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 11 Apr 2013 11:28:08 +0200

livecd-rootfs (2.118) raring; urgency=low

 * normalize the naming scheme for ubuntu-touch-android.sh output

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 28 Mar 2013 19:34:18 +0100

livecd-rootfs (2.117) raring; urgency=low

 * make ubuntu-touch-android.sh also create $subarch-system.img
 $subarch-recovery.img and $subarch-boot.img

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 28 Mar 2013 18:47:06 +0100

livecd-rootfs (2.116) raring; urgency=low

 * add new arg (-t) to enable Ubuntu Touch android cross builds which calls a
  newly added script (ubuntu-touch-android.sh) to cross build android base
  images for Ubuntu Touch on an amd64 builder.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 28 Mar 2013 16:02:12 +0100

livecd-rootfs (2.115) raring; urgency=low

 * live-build/auto/config: Run the ubuntukylin-default-settings chroot
  hook.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 27 Mar 2013 14:47:51 +0000

livecd-rootfs (2.114) raring; urgency=low

 * Revert changes in 2.113. This needs to be done in cdimage/debian-cd
  instead.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 14 Mar 2013 16:54:48 +0000

livecd-rootfs (2.113) raring; urgency=low

 * live-build/auto/config: Set gfxboot default language to zh_CN for
  UbuntuKylin.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 14 Mar 2013 11:53:38 +0000

livecd-rootfs (2.112) raring; urgency=low

 * live-build/auto/config: Add ubuntu-gnome project (LP: #1152818)

 -- Jeremy Bicha <jbicha@ubuntu.com> Wed, 13 Mar 2013 10:28:23 +0000

livecd-rootfs (2.111) raring; urgency=low

 * live-build/auto/config: Add ubuntukylin as a valid project
  (LP: #1152812).
 * BuildLiveCD: Remove the explicit list of valid projects. This is a
  hassle to modify, and not very useful since an invalid project will fail
  soon enough anyway.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 09 Mar 2013 12:13:24 +0000

livecd-rootfs (2.110) raring; urgency=low

 * live-build/auto/config: Drop ubuntustudio-audio-plugins task.

 -- Colin Watson <cjwatson@debian.org> Thu, 07 Mar 2013 13:27:13 +0000

livecd-rootfs (2.109) raring; urgency=low

 * Drop ubuntustudio-generation and ubuntustudio-recording tasks and add
  ubuntustudio-audio task to reflect Ubuntu Studio seed restructuring
  - update live-build/auto/config

 -- Micah Gersten <micahg@ubuntu.com> Tue, 05 Mar 2013 23:14:25 -0600

livecd-rootfs (2.108) raring; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * live-build/auto/build: Use slightly safer code for kernel handling just
  in case 'set -o pipefail' is ever reinstated here.

 [ Adam Conrad ]
 * Add abootimg explicitly to ac100 and nexus7 images, so it's marked
  as manually installed and apt doesn't autoremove it (LP: #1041290)
 * Remove linux-firmware-nexus7 from the install list, it gets pulled
  in automatically by linux-image-nexus7, so this is redundant.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Tue, 29 Jan 2013 12:34:37 -0700

livecd-rootfs (2.107) raring; urgency=low

 * Make sure the $PREFIX.kernel-$FLAVOUR.efi.signed output is
  world-readable.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 04 Dec 2012 16:20:22 +0000

livecd-rootfs (2.106) raring; urgency=low

 * re-enable all slideshows on all preinstalled images, webkit should work
  again

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 03 Dec 2012 14:37:01 +0100

livecd-rootfs (2.105) raring; urgency=low

 * preseed autologin in the nexus7 tarball
 * use ubuntu-defaults-nexus7 package in the nexus7 images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 23 Nov 2012 12:20:30 +0100

livecd-rootfs (2.104) raring; urgency=low

 * use a subarch based approach for the ac100 and nexus7 bootimg.cfg files
 * create a media-info file and place it inside the tarball installer
  initramfs for copying it to the target system on successfull decompression
  (LP: #1080747)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 22 Nov 2012 01:23:29 +0100

livecd-rootfs (2.103) raring; urgency=low

 * live-build/auto/build: Exclude all *.efi* files from kernel version
  detection (i.e. including *.efi.signature), not just *.efi.signed.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 21 Nov 2012 22:31:46 +0000

livecd-rootfs (2.102) raring; urgency=low

 * create the nexus7 rootfs image with .ext4 as suffix instead of using
  .img, so debian-cd knows how to handle it

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 20 Nov 2012 16:45:06 +0100

livecd-rootfs (2.101) raring; urgency=low

 * instead of mangling the ac100 bootimg for nexus7 support, ship a proper
  config in ac100-tarball-installer and build the nexus7 one from scratch
  as well.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 20 Nov 2012 12:37:33 +0100

livecd-rootfs (2.100) raring; urgency=low

 * clean up the userdata dir
 * move the tarball around instead of copying it
 * fix quoting of abootimg call harder

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 19 Nov 2012 19:48:42 +0100

livecd-rootfs (2.99) raring; urgency=low

 * fix quoting in abootimg call for nexus7
 * dont fail if the userdata dir already exists

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 19 Nov 2012 18:04:13 +0100

livecd-rootfs (2.98) raring; urgency=low

 * we want nvidia-tegra3 (the binary) not nvidia-graphics-drivers-tegra3

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 19 Nov 2012 14:55:19 +0100

livecd-rootfs (2.97) raring; urgency=low

 * add linux-firmware-nexus7 and nvidia-graphics-drivers-tegra3 to nexus7
  builds
 * preseed the license popup of linux-firmware-nexus7, we will show
  it in the installer for full image installs.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 19 Nov 2012 12:58:36 +0100

livecd-rootfs (2.96) raring; urgency=low

 * add nexus7 specific kernel cmdline
 * move the nexus7 processing up a bit in the code so we can modify the
  bootimg cmdline before the file gets copied around

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 14 Nov 2012 13:28:50 +0100

livecd-rootfs (2.95) raring; urgency=low

 * make the dependency on android-tools-fsutils not arch specific, seems
  dpkg doesnt like arch specific binary deps in arch all packages

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 09 Nov 2012 13:30:15 +0100

livecd-rootfs (2.94) raring; urgency=low

 * add a dependency on android-tools-fsutils for armhf builds
 * add nexus7 live-build configuration
 * add nexus7 post processing with make_ext4fs for teh tarball to roll a
  proper android img file

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 09 Nov 2012 13:00:36 +0100

livecd-rootfs (2.93) quantal; urgency=low

 * Revert binary/$INITFS/kernel-$FLAVOUR to the unsigned kernel, and link
  signed kernels to binary/$INITFS/kernel-$FLAVOUR.efi.signed instead
  (LP: #1067659).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 17 Oct 2012 11:48:47 +0100

livecd-rootfs (2.92) quantal; urgency=low

 * disable all slideshows on al preinstalled images, due to (LP: #1066046)
  the installer crashes when trying to start up webkit for teh slideshow

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 13 Oct 2012 11:44:52 +0200

livecd-rootfs (2.91) quantal; urgency=low

 * make sure preinstalled ac100 images have multiverse enabled in their
  sources.list

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 12 Oct 2012 14:18:53 +0200

livecd-rootfs (2.90) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/build: If they exist, link *.efi.signed versions of the
  kernel to binary/$INITFS/kernel-$FLAVOUR rather than the unsigned
  versions.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 11 Oct 2012 02:22:34 +0100

livecd-rootfs (2.89) quantal; urgency=low

 * fix lubuntu and xubuntu preinstalled handling so we end up with the
  right slideshows in oem-config

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 02 Oct 2012 23:56:33 +0200

livecd-rootfs (2.88) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Add photography and publishing metas for
  Ubuntu Studio (LP: #1057816)

 -- Micah Gersten <micahg@ubuntu.com> Thu, 27 Sep 2012 23:19:19 -0500

livecd-rootfs (2.87) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Build ubuntu-server and ubuntu-core with
  --initramfs=none, since we don't need casper in those images.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 12 Sep 2012 14:01:56 +0100

livecd-rootfs (2.86) quantal; urgency=low

 * Reorganise code to avoid kernel installation on
  ubuntu-server/ubuntu-core so that it works for all architectures.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 11 Sep 2012 16:56:43 +0100

livecd-rootfs (2.85) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Set KERNEL_FLAVOURS=none for ubuntu-server as
  well, so that live-build/auto/build doesn't try to copy out kernel
  images.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 10 Sep 2012 09:34:56 +0100

livecd-rootfs (2.84) quantal; urgency=low

 * Actually apply the change done in 2.74 as it was only done to the
  legacy code...
  - Change mksquashfs compression flags for LTSP images, turning
   compression back on to match current ltsp-update-image behaviour.

 -- Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com> Sun, 09 Sep 2012 15:49:07 -0400

livecd-rootfs (2.83) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Remove standard and server tasks from
  ubuntu-server squashfs, and build it with no kernel packages so that
  they can be added more correctly later by the installer (LP: #1028453).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sun, 09 Sep 2012 20:41:19 +0100

livecd-rootfs (2.82) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/build: live-build now calls hybrid ISO9660 images
  binary.hybrid.iso rather than binary-hybrid.iso.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 03 Sep 2012 18:41:24 +0100

livecd-rootfs (2.81) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Disable zsync for BINARYFORMAT=iso*|usb* builds.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 30 Aug 2012 23:44:33 +0100

livecd-rootfs (2.80) quantal; urgency=low

 * add pvr-omap4 driver to omap4 image builds for everything but
  ubuntu-server, ubuntu-core and base images so we have GLES working
  out of the box on them

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 29 Aug 2012 12:53:11 +0200

livecd-rootfs (2.79) quantal; urgency=low

 * setting --architectures seems to have weird side effects on arm
  (considering all but the buildd arch as foreign etc), disable it for a
  testbuild...

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 27 Aug 2012 16:04:30 +0200

livecd-rootfs (2.78) quantal; urgency=low

 * revert the last change, i was not aware that unity-2d was also ripped out
  of the archive and not only removed from the seeds

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 23 Aug 2012 19:02:35 +0200

livecd-rootfs (2.77) quantal; urgency=low

 * add unity-2d to the list of extra packages on ac100

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 23 Aug 2012 17:55:37 +0200

livecd-rootfs (2.76) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config:
  - Don't try to install an empty task name when building an image without
   a live task.
  - Fix installation of ubuntu-server fstab removal hook.
  - Pass --architectures to 'lb config', to make it easier to build images
   for a different architecture.
  - Attempt to restrict task installation to the native architecture.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 23 Aug 2012 11:09:10 +0100

livecd-rootfs (2.75) quantal; urgency=low

 * Adjust for live-build interface changes up to 3.0~a57-1ubuntu1.
 * Break ubuntu-defaults-builder (<< 0.32) to account for these interface
  changes.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 22 Aug 2012 13:29:29 +0100

livecd-rootfs (2.74) quantal; urgency=low

 * Change mksquashfs compression flags for LTSP images, turning
  compression back on to match current ltsp-update-image behaviour.

 -- Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com> Mon, 20 Aug 2012 19:37:01 -0400

livecd-rootfs (2.73) quantal; urgency=low

 * Add u-boot-tools to the installed set for all u-boot ARM images
 * Remove ti-omap4-ppa from the omap4 images; it's no longer used

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 25 Jul 2012 06:37:02 -0600

livecd-rootfs (2.72) quantal; urgency=low

 * Install a hook to remove /etc/fstab rather than building ubuntu-server
  with --debian-installer=live; the latter has unwanted side-effects.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 23 Jul 2012 21:34:28 +0100

livecd-rootfs (2.71) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Don't purge .pyc files on ubuntu-server images.
 * live-build/auto/config: Build ubuntu-server with
  --debian-installer=live.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 23 Jul 2012 17:57:59 +0100

livecd-rootfs (2.70) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Don't install lupin-casper on ubuntu-server
  images.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sun, 22 Jul 2012 23:45:21 +0100

livecd-rootfs (2.69) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Add server task to ubuntu-server images.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 06 Jul 2012 12:39:46 +0100

livecd-rootfs (2.68) quantal; urgency=low

 * live-build/auto/config: Emit sources.list entries for -proposed if the
  environment variable PROPOSED is set (LP: #1019514).
 * BuildLiveCD: If the -p option was used, pass PROPOSED=1 to 'lb config'.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 30 Jun 2012 07:13:50 +0100

livecd-rootfs (2.67) quantal; urgency=low

 * Switch i386 ubuntustudio to linux-lowlatency flavor (LP: #1018075)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Tue, 26 Jun 2012 14:00:39 -0600

livecd-rootfs (2.66) quantal; urgency=low

 [ Jonathan Riddell ]
 * Build Kubuntu from universe.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 11 Jun 2012 12:49:57 +0100

livecd-rootfs (2.65) precise; urgency=low

 * Add (extra-)override parsing to the preinstalled pool to make sure
  we get task headers in the local pool for tasksel (LP: #819899)
 * Move temp directories under config so they get cleaned properly
 * Invoke apt-get update once with only the sources.list fragment
  for the local archive, so our package/task selection more closely
  mimics the CD experience (LP: #985258, #985737, #985280, #819900)
 * Write out a standard sources.list entry for preinstalled systems
  that's similar to the one generated by installers (LP: #985291)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 20 Apr 2012 00:29:38 -0600

livecd-rootfs (2.64) precise; urgency=low

 * Add minimal and standard tasks to Ubuntu Studio images (LP: #962585).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 23 Mar 2012 14:21:12 +0000

livecd-rootfs (2.63) precise; urgency=low

 * Add the ubiquity slideshow back to PREINSTALLED images (LP: #960688)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Thu, 22 Mar 2012 12:46:18 -0600

livecd-rootfs (2.62) precise; urgency=low

 * On Lubuntu and Xubuntu, only use the generic kernel on amd64 and i386.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 20 Mar 2012 17:53:04 +0000

livecd-rootfs (2.61) precise; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * Use lowlatency for Ubuntu Studio amd64, since lowlatency-pae is
  i386-specific (LP: #959011).

 [ Julien Lavergne ]
 * Use generic (non-PAE) kernel for Lubuntu (LP: #958866).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 19 Mar 2012 12:53:13 +0000

livecd-rootfs (2.60) precise; urgency=low

 * Use generic (non-PAE) kernel for Xubuntu (LP: #955009).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 15 Mar 2012 18:54:45 +0000

livecd-rootfs (2.59) precise; urgency=low

 * Switch Ubuntu Studio to lowlatency-pae kernel rather than lowlatency
  (LP: #956250).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 15 Mar 2012 18:35:14 +0000

livecd-rootfs (2.58) precise; urgency=low

 * Use lowlatency kernel for Ubuntu Studio (LP: #956250).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 15 Mar 2012 18:08:44 +0000

livecd-rootfs (2.57) precise; urgency=low

 * Move ac100-tarball-installer from install set to live set
  to make sure it's not pulling in other bits in the install
  pass (and because installers belong in the live set anyway)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 29 Feb 2012 09:23:48 -0700

livecd-rootfs (2.56) precise; urgency=low

 [ Ante Karamatić ]
 * Add cloud-live project to livecd.sh and BuildLiveCD.

 [ Jonathan Riddell ]
 * Replace kubuntu-mobile with kubuntu-active
 * Remove kubuntu-netbook, now just part of kubuntu-desktop

 -- Jonathan Riddell <jriddell@ubuntu.com> Wed, 22 Feb 2012 11:58:20 +0000

livecd-rootfs (2.55) precise; urgency=low

 * Build Lubuntu with --no-install-recommends, to match its seed structure
  (LP: #918401).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 02 Feb 2012 14:15:07 +0000

livecd-rootfs (2.54) precise; urgency=low

 * Remove the x-loader packages from omap and omap4 flavours, as they
  are now using the MLO provided by their respective u-boot packages.
 * Add zram-config to the ac100 subarch to replace the installer hack.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 25 Jan 2012 22:34:59 -0700

livecd-rootfs (2.53) precise; urgency=low

 * live-build/auto/config: Fix ubuntustudio-dvd task selection.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 23 Jan 2012 19:46:07 +0000

livecd-rootfs (2.52) precise; urgency=low

 * live-build/auto/config: Fix support for ubuntustudio-dvd project.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 23 Jan 2012 17:17:04 +0000

livecd-rootfs (2.51) precise; urgency=low

 * BuildLiveCD: Accept ubuntustudio-dvd as a valid project.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 20 Jan 2012 23:23:48 +0000

livecd-rootfs (2.50) precise; urgency=low

 * Add Ubuntu Studio support.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 20 Jan 2012 20:51:04 +0000

livecd-rootfs (2.49) precise; urgency=low

 [ Adam Conrad ]
 * Update maintainer to Ubuntu Developers, LaMont doesn't upload much.

 [ Colin Watson ]
 * Get live-build to divert update-initramfs while building the chroot.
  This should cut a few minutes off builds, particularly on slow
  architectures.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 16 Jan 2012 12:53:23 +0000

livecd-rootfs (2.48) precise; urgency=low

 * Fix sense of live/preinstalled change in 2.46; add the live task for
  non-preinstalled images, rather than only for preinstalled images.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 10 Jan 2012 12:41:36 +0000

livecd-rootfs (2.47) precise; urgency=low

 * put ti-omap4-ppa into omap4 images 

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 10 Jan 2012 12:46:20 +0100

livecd-rootfs (2.46) precise; urgency=low

 * Guard legacy cloop code in a [ -f ], so it stops failing.
 * Don't add the LIVE_TASK for any PREINSTALLED images.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Mon, 09 Jan 2012 03:23:26 -0700

livecd-rootfs (2.45) precise; urgency=low

 * Change default suite to precise (better late than never?)
 * Add the -A option to the getopts argument list, so it works.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Mon, 05 Dec 2011 07:50:14 -0700

livecd-rootfs (2.44) precise; urgency=low

 * Mirror armel support as armhf, so we can build all the same images.
 * Allow ARCH to be specified on the BuildLiveCD command line as -A,
  so that it doesn't have to be hardcoded for non-native builders.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 02 Dec 2011 11:41:13 -0700

livecd-rootfs (2.43) oneiric; urgency=low

 * BuildLiveCD: Stop building ubuntu-defaults-image images with universe.
  ubuntu-defaults-zh-cn is in main now, and it causes images to overflow
  due to the extra /var/lib/apt/lists indexes.

 -- Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> Fri, 07 Oct 2011 18:29:59 +0200

livecd-rootfs (2.42) oneiric; urgency=low

 * Explicitly select ubuquity frontend as well, to match the
  oem-config frontend, and avoid pulling in unwanted deps.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Thu, 06 Oct 2011 19:30:51 -0600

livecd-rootfs (2.41) oneiric; urgency=low

 * Re-enable swap on jasper-using images, a regression from
  the switch from livecd-rootfs to live-build (LP: #868662)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 05 Oct 2011 13:20:24 -0600

livecd-rootfs (2.40) oneiric; urgency=low

 * Revert the previous change and apply it for all $PREINSTALLED
  targets instead of just ext2|ext3|ext4, so ac100 gets the fix.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 28 Sep 2011 15:20:38 -0600

livecd-rootfs (2.39) oneiric; urgency=low

 * Explicitly select the oem-config frontend to install on a
  per-project basis, to match the ubiquity in use (LP: #820514)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Mon, 26 Sep 2011 19:14:56 -0600

livecd-rootfs (2.38) oneiric; urgency=low

 * Add main, restricted, universe, and multiverse to the sources.list
  for Wubi disk images (LP: #855301).

 -- Evan Dandrea <ev@ubuntu.com> Thu, 22 Sep 2011 10:31:11 +0100

livecd-rootfs (2.37) oneiric; urgency=low

 * BuildLiveCD: Fix typo that broke installing ubuntu-defaults-builder and
  its recommendations.
 * Squash errors from 'ls vmlinu?-*'.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 14 Sep 2011 12:15:02 +0100

livecd-rootfs (2.36) oneiric; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * BuildLiveCD: Add subproject and ubuntu-defaults-image locale to error
  mail subject.
 * BuildLiveCD: Install recommendations of ubuntu-defaults-builder.

 [ Oliver Grawert ]
 * also store the size of the ac100 tarball in the initrd, since the tarball 
  changes its name several times during build we need a second criteria to not
  loop over all availiable tarballs with md5sum at install time.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 06 Sep 2011 15:25:52 +0200

livecd-rootfs (2.35) oneiric; urgency=low

 * Set KERNEL_FLAVOURS for mx5.

 -- Jani Monoses <jani@ubuntu.com> Wed, 24 Aug 2011 18:18:42 +0300

livecd-rootfs (2.34) oneiric; urgency=low

 * drop FLASH_KERNEL_SKIP from live-build config, flash-kernel suppression is 
  handled through a diversion already.
 * add FLASH_KERNEL_SKIP explicitly to the post build ac100 update-initramfs 
  chroot call.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 24 Aug 2011 14:16:55 +0200

livecd-rootfs (2.33) oneiric; urgency=low

 * BuildLiveCD: Add the subproject (if any) and the ubuntu-defaults-image
  locale (if any) to the output directory name.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 24 Aug 2011 12:25:52 +0100

livecd-rootfs (2.32) oneiric; urgency=low

 * Fix kernel package name for mx5.

 -- Jani Monoses <jani@ubuntu.com> Wed, 24 Aug 2011 14:14:10 +0300

livecd-rootfs (2.31) oneiric; urgency=low

 * Link binary.iso or binary-hybrid.iso, if found, into the output
  directory for use by BuildLiveCD.
 * Tolerate ubuntu-defaults-image's kernel renaming.
 * Add a -u option to BuildLiveCD which calls ubuntu-defaults-image.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 23 Aug 2011 18:35:56 +0100

livecd-rootfs (2.30) oneiric; urgency=low

 * provide .bootimg as a link to .bootimg-$FLAVOUR similar to the 
  naming scheme we use for initrd and kernel files.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 20 Aug 2011 10:58:30 +0200

livecd-rootfs (2.29) oneiric; urgency=low

 * rename ac100 bootimage to something the build system can parse easier.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 19 Aug 2011 14:29:10 +0200

livecd-rootfs (2.28) oneiric; urgency=low

 * Switch ubuntu-dvd to ubuntu-usb and ubuntu-usb-live tasks.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 19 Aug 2011 10:56:49 +0100

livecd-rootfs (2.27) oneiric; urgency=low

 * fix typo in abootimg call

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 18 Aug 2011 18:04:44 +0200

livecd-rootfs (2.26) oneiric; urgency=low

 * make sure flash-kernel is not executed during build, this setting wasn't
  transitioned from livecd.sh yet

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 18 Aug 2011 11:55:54 +0200

livecd-rootfs (2.25) oneiric; urgency=low

 * include the md5 sum of the rootfs tarball in the initrd, so the installer
  can check against it for ac100 installs
 * post process the kernel and initrd for ac100 though abootimg to get a
  proper android boot image

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 17 Aug 2011 17:55:08 +0200

livecd-rootfs (2.24) oneiric; urgency=low

 * add missing ;; to the mx5 case statement

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 16 Aug 2011 15:40:51 +0200

livecd-rootfs (2.23) oneiric; urgency=low

 [ Jani Monoses ]
 * Add mx5 subarch support for Freescale i.MX53

 [ Oliver Grawert ]
 * adjust the packagelist for ac100 a bit, according to adam it should not
  need the kernel metapackage seeded if it matches the naming convention
 * do not install preinstall-pool on ac100-server, it breaks for no apparent
  reason atm, this makes server rootfses for ac100 buildable again.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 16 Aug 2011 14:50:33 +0200

livecd-rootfs (2.22) oneiric; urgency=low

 [ Adam Conrad ]
 * Switch a hardcoded "boot" to "$INITFS" in auto/build.

 [ Colin Watson ]
 * BuildLiveCD: Make sure livecd-rootfs is still installed in the chroot
  after the dist-upgrade.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 11 Aug 2011 12:19:58 +0100

livecd-rootfs (2.21) oneiric; urgency=low

 * make sure ac100 images have universe enabled since the kernel lives there.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 10 Aug 2011 13:14:25 +0200

livecd-rootfs (2.20) oneiric; urgency=low

 * make sure the right packages are installed on armel+ac100 subarch builds 

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 09 Aug 2011 16:25:11 +0200

livecd-rootfs (2.19) oneiric; urgency=low

 * Add support for building a pool of packages into the live config:
  - define SEEDMIRROR, PREINSTALL_POOL, PREINSTALL_POOL_SEEDS in config
  - set PREINSTALL_POOL_SEEDS to "server-ship" for ubuntu-server
  - crib seed inheritance logic from cdimage implementation of same
  - run germinate against seeds from SEEDMIRROR if to populate
   PREINSTALL_POOL with a list of packages from PREINSTALL_POOL_SEEDS
  - create a local-hook to download PREINSTALL_POOL packages to rootfs
 * And add support to deal with the above pool of packages during build:
  - generate a GPG key in the background if we're going to need one
  - create a sources.list.d entry pointing at the rootfs pool
  - create a Packages file and create and sign a Release file
  - add our previously-generated key to the apt keyring and toss it

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Tue, 26 Jul 2011 15:26:01 -0600

livecd-rootfs (2.18) oneiric; urgency=low

 * export LB_LINUX_FLAVOURS="none" in auto/clean, so the clean
  routine doesn't bomb out with no kernels selected. This almost
  certainly needs fixing in live-build, but works here for now 

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 15 Jul 2011 18:21:28 -0600

livecd-rootfs (2.17) oneiric; urgency=low

 * Only set KERNEL_FLAVOURS to SUBARCH if SUBARCH is already set.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 15 Jul 2011 14:55:13 -0600

livecd-rootfs (2.16) oneiric; urgency=low

 * Add support for building new "ubuntu-core" rootfs tarballs:
  - add project support to BuildLiveCD and auto/config
  - make auto/config and auto/build deal with plain FS types
  - add some logic to auto/build to not choke with no kernels
 * Minor cleanups to BuildLiveCD (LANG=C, bump current suite)
 * Fix one spot where I missed future-proofing ext4 support

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 15 Jul 2011 11:19:49 -0600

livecd-rootfs (2.15) oneiric; urgency=low

 * Support generating different binary image types using
  BINARYFORMAT=iso-hybrid and so on (although this won't actually work
  until we create a syslinux-themes-ubuntu package).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 14 Jul 2011 18:27:04 +0100

livecd-rootfs (2.14) oneiric; urgency=low

 * Handle package/task list changes in live-build 3.0~a22-1.
 * Handle local sources.list changes in live-build 3.0~a22-1.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 13 Jul 2011 19:06:29 +0100

livecd-rootfs (2.13) oneiric; urgency=low

 * Didn't realize that you can pass multiple projects to BuildLiveCD.
  Let's try SUBPROJECT using an argument.

 -- Evan Dandrea <ev@ubuntu.com> Wed, 06 Jul 2011 17:21:48 +0100

livecd-rootfs (2.12) oneiric; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * Re-enable deb-src lines for Edubuntu (LP: #806428).

 -- Evan Dandrea <ev@ubuntu.com> Wed, 06 Jul 2011 16:57:39 +0100

livecd-rootfs (2.11) oneiric; urgency=low

 * Pass SUBPROJECT to live-build.

 -- Evan Dandrea <ev@ubuntu.com> Wed, 06 Jul 2011 11:59:24 +0100

livecd-rootfs (2.10) oneiric; urgency=low

 * Initial Wubi support.

 -- Evan Dandrea <ev@ubuntu.com> Mon, 04 Jul 2011 10:54:07 +0100

livecd-rootfs (2.9) oneiric; urgency=low

 * Rename the ARM headless image to ubuntu-server for oneiric
 * Future-proof --chroot-filesystem support for a switch to ext4

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Tue, 28 Jun 2011 14:20:35 +0100

livecd-rootfs (2.8) oneiric; urgency=low

 * Use all_chroot_pyc-purge.sh hook from live-build 3.0~a21-1ubuntu4.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 22 Jun 2011 15:38:30 +0100

livecd-rootfs (2.7) oneiric; urgency=low

 * Install xubuntu-live for xubuntu, not edubuntu-live (LP: #800211).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 21 Jun 2011 17:41:26 +0100

livecd-rootfs (2.6) oneiric; urgency=low

 * '--initramfs none' produces *.packages* outputs rather than *.manifest*;
  handle this.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 16 Jun 2011 12:59:09 +0100

livecd-rootfs (2.5) oneiric; urgency=low

 * Pass correct IMAGEFORMAT through to live-build from BuildLiveCD.
 * Add Lubuntu support.
 * Set --chroot-filesystem option if IMAGEFORMAT is ext2 or ext3.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 15 Jun 2011 14:40:05 +0100

livecd-rootfs (2.4) oneiric; urgency=low

 * Remove old config directory before creating a new configuration.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 15 Jun 2011 10:15:20 +0100

livecd-rootfs (2.3) oneiric; urgency=low

 * Set pipefail (bash-specific) in auto/build so that we fail immediately
  if the main image build fails.
 * Anchor regex to avoid misdetecting vmlinux-3.0-0-powerpc64-smp as a
  powerpc flavour kernel.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 14 Jun 2011 09:16:43 +0100

livecd-rootfs (2.2) oneiric; urgency=low

 * Pass --linux-flavours to lb config if necessary.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 14 Jun 2011 08:30:10 +0100

livecd-rootfs (2.1) oneiric; urgency=low

 * Fix ordering of log file creation in BuildLiveCD.
 * Fix permissions in BuildLiveCD when setting up auto directory.
 * Switch from --binary-remove-linux to config/binary_rootfs/excludes.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 13 Jun 2011 23:32:40 +0100

livecd-rootfs (2.0) oneiric; urgency=low

 * Add live-build support. The old livecd.sh is still here for
  compatibility, but this package's primary purpose is now to provide
  Ubuntu-specific configuration for live-build.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 13 Jun 2011 12:35:47 +0100

livecd-rootfs (1.167) oneiric; urgency=low

 * Drop language-support-en from LIVELIST for kubuntu-mobile and
  kubuntu-netbook; it's not in the oneiric archive any more, and the
  necessary packages are already in the respective tasks.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sun, 29 May 2011 21:10:36 +0100

livecd-rootfs (1.166) natty; urgency=low

 * Make the output kernel world-readable, since it was changed to be
  world-unreadable in linux 2.6.38-8.40.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 07 Apr 2011 11:41:01 +0100

livecd-rootfs (1.165) natty; urgency=low

 * Drop the hack that removes ubiquity-slideshow-* on armel, webkit works
  again.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 16 Mar 2011 12:09:28 +0100

livecd-rootfs (1.164) natty; urgency=low

 * Use Edubuntu theming for Edubuntu LTSP chroot.

 -- Jonathan Carter <jonathan@ubuntu.com> Mon, 14 Mar 2011 10:03:33 +0000

livecd-rootfs (1.163) natty; urgency=low

 * make sure preinstalled images do not have the build machine set as
  hostname before oem-config runs (LP: #605972)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 10 Mar 2011 14:48:43 +0100

livecd-rootfs (1.162) natty; urgency=low

 * the name of the flavour needs to be ubuntu-headless, not just headless

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 09 Mar 2011 16:48:28 +0100

livecd-rootfs (1.161) natty; urgency=low

 * add ubuntu-headless as allowed flavour to BuildLiveCD

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 09 Mar 2011 13:51:11 +0100

livecd-rootfs (1.160) natty; urgency=critical

 * Emergency hack to remove ubiquity-slideshow-* on armel due to python-webkit
  causing a segfault (Works aroud LP: #727368)

 -- Michael Casadevall <mcasadevall@ubuntu.com> Wed, 02 Mar 2011 11:33:51 -0800

livecd-rootfs (1.159) natty; urgency=low

 * create an empty swapfile on ext2/3 images by default, we care for use
  or deletion on first boot, this cuts of 3min from the first boot of 
  preinstalled images.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 23 Feb 2011 14:55:06 +0100

livecd-rootfs (1.158) natty; urgency=low

 * switch default session for armel netbook images to unity-2d

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 15 Feb 2011 18:20:57 +0100

livecd-rootfs (1.157) natty; urgency=low

 * drop IGEPv2 x-loader and u-boot from livefs.sh, they are not in main 
  and thus break image builds

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 12 Feb 2011 13:32:59 +0100

livecd-rootfs (1.156) natty; urgency=low

 * Add X-Loader and U-Boot packages for IGEPv2, Beagle and Panda
  in the OMAP3/4 images.

 -- Jani Monoses <jani@ubuntu.com> Fri, 11 Feb 2011 17:21:27 +0200

livecd-rootfs (1.155) natty; urgency=low

 * Add headless image type for armel minimal developer image building,
  same as base now, but may be modified later.
 * Disable running of flash-kernel on armel as it breaks the script when
  there is no boot partition available to update.

 -- Jani Monoses <jani@ubuntu.com> Wed, 26 Jan 2011 14:01:18 +0200

livecd-rootfs (1.154) natty; urgency=low

 * apply setting of the default session to all ubuntu-armel builds
  so we do not need to do this on first boot.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 10 Jan 2011 23:27:43 +0100

livecd-rootfs (1.153) natty; urgency=low

 * Update default suite in BuildLiveCD to natty.
 * Use --force-unsafe-io for all dpkg operations. If we crash we'll just
  destroy the chroot and start from scratch, so syncing is pointless.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 04 Dec 2010 12:02:15 +0000

livecd-rootfs (1.152) maverick; urgency=low

 * livecd.sh:
  - Restore the keyring earlier in the chroot (before the dist-upgrade).
   This fixes the missng key for the extras.ubuntu.com that is added
   during the livecd build dist-ugprade (LP: #650525)

 -- Michael Vogt <michael.vogt@ubuntu.com> Thu, 30 Sep 2010 14:32:57 +0200

livecd-rootfs (1.151) maverick; urgency=low

 * enforce installation of only suitable header packages for the respective
  subarch on armel instead of blindly installing all armel headers (LP: #600478)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 24 Sep 2010 14:54:53 +0200

livecd-rootfs (1.150) maverick; urgency=low

 * Set GDM's default session to une-efl on ubuntu-netbook armel+dove.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 31 Aug 2010 19:44:43 +0100

livecd-rootfs (1.149) maverick; urgency=low

 * Fix syntax error in icon cache checks.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 31 Aug 2010 12:36:42 +0100

livecd-rootfs (1.148) maverick; urgency=low

 * Add universe support to kubuntu-mobile to work around seed change

 -- Emmet Hikory <persia@ubuntu.com> Thu, 26 Aug 2010 23:57:25 +0900

livecd-rootfs (1.147) maverick; urgency=low

 * Add support for kubuntu-mobile

 -- Emmet Hikory <persia@ubuntu.com> Thu, 26 Aug 2010 13:29:12 +0900

livecd-rootfs (1.146) maverick; urgency=low

 * Add a series of checkpoints where the current time is logged.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 20 Aug 2010 15:55:30 +0100

livecd-rootfs (1.145) maverick; urgency=low

 * raise inode count during ext2fs build to be able to use the full size of
  the ext2 image
 * drop debugging code

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Sat, 31 Jul 2010 16:29:40 +0200

livecd-rootfs (1.144) maverick; urgency=low

 * cat /proc/mounts before trying to copy to the ext2 image, there still
  seems to be some virtual fs mounted in the chroot we try to copy to the
  image.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 27 Jul 2010 11:51:15 +0200

livecd-rootfs (1.143) maverick; urgency=low

 * add more spare space to the ext2 filesystem images to compensate journal
  overhead and make it possible to run oem-config even without resizing
 * do not reserve 5% for root in the ext2 image files.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 26 Jul 2010 14:26:08 +0200

livecd-rootfs (1.142) maverick; urgency=low

 * do not fail if losetup -d does not find a device

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 23 Jul 2010 10:39:16 +0200

livecd-rootfs (1.141) maverick; urgency=low

 * add some debug output to teh ext2 image creation to see whats going on

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 22 Jul 2010 18:29:53 +0200

livecd-rootfs (1.140) maverick; urgency=low

 * tell mke2fs that we _really_ want a filesystem on this "non-blockdevice"

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 22 Jul 2010 09:11:14 +0200

livecd-rootfs (1.139) maverick; urgency=low

 [ Steve Langasek ]
 * One more undefined variable fix for set -u

 [ Oliver Grawert ]
 * drop genext2fs, it is simply to slow, instead we use a loop munted ext2
  image now.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 21 Jul 2010 15:15:18 +0200

livecd-rootfs (1.138) maverick; urgency=low

 * Don't go overboard with the downgrading of packages; this probably caused
  the rebuild failure attempts, we'll do without downgrading base packages
  already installed by debootstrap in this use case.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Wed, 21 Jul 2010 09:18:48 +0200

livecd-rootfs (1.137) maverick; urgency=low

 * Make sure APT_SOURCE is always set.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 21 Jul 2010 07:52:47 +0100

livecd-rootfs (1.136) maverick; urgency=low
 
 * One more fix; if we're asking apt to downgrade packages, we have to
  explicitly pass --force-yes.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Wed, 21 Jul 2010 01:08:31 +0200

livecd-rootfs (1.135) maverick; urgency=low

 * Implement the -a option in the right place - in livecd.sh, not in
  BuildLiveCD.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Tue, 20 Jul 2010 22:38:10 +0200

livecd-rootfs (1.134) maverick; urgency=low

 * Add -a option to BuildLiveCD to allow pulling from an additional apt
  source.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Tue, 20 Jul 2010 18:25:13 +0200

livecd-rootfs (1.133) maverick; urgency=low

 * adjust BuildLiveCD PUBDIR variable to match reality (uses SUBARCH on the
  buildd)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 16 Jul 2010 15:56:01 +0200

livecd-rootfs (1.132) maverick; urgency=low

 * BuildLiveCD: revert change from revno 284 that adds subarch to the logfile
  names as it breaks mailing of the logs from the cdimage buildlive script

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 15 Jul 2010 11:19:54 +0200

livecd-rootfs (1.131) maverick; urgency=low

 * add support for omap4 images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 02 Jul 2010 11:24:55 +0200

livecd-rootfs (1.130) maverick; urgency=low

 * Revert to version 1.127: we do want the subarch in the filename so these
  files can coexist in the same directory, as they do for all other archs.
 * BuildLiveCD: drop the subarch from the directory name, which has never
  made sense; but we don't want this to go live without coordination with
  cdimage.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Tue, 29 Jun 2010 17:46:46 -0700

livecd-rootfs (1.129) maverick; urgency=low

 * fix typo

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Wed, 30 Jun 2010 01:11:51 +0200

livecd-rootfs (1.128) maverick; urgency=low

 * do not mangle the project name by attaching the subarch to it on armel,
  this results in livefs names that confuse find-live_filesystem

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 29 Jun 2010 23:04:10 +0200

livecd-rootfs (1.127) maverick; urgency=low

 * make BuildLiveCD set $SUBARCHARG properly again, else livecd.sh doesnt get
  the necessary option handed over.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 29 Jun 2010 12:54:35 +0200

livecd-rootfs (1.126) maverick; urgency=low

 * Set LIVE_BOOT_SCRIPTS to "casper lupin-casper" for non-jasper builds,
  rather than leaving it empty.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 28 Jun 2010 16:50:23 +0100

livecd-rootfs (1.125) maverick; urgency=low

 * make livecd.sh not fail if e2fsck returns non-zero (which is always the
  case with genext2fs images due to bug 583317)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 28 Jun 2010 16:27:51 +0200

livecd-rootfs (1.124) maverick; urgency=low

 * BuildLiveCD: update livecd chroot at start of run, for freshest
  livecd-rootfs package.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Sat, 26 Jun 2010 07:37:46 -0600

livecd-rootfs (1.123) maverick; urgency=low

 * Make sure LIVE_BOOT_SCRIPTS is always defined.
 * Convert to source format 3.0 (native).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 26 Jun 2010 10:28:40 +0100

livecd-rootfs (1.122) maverick; urgency=low

 * livecd.sh don't set a variable to itself, especially when the variable
  is empty and causes build failures under set -u.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Fri, 25 Jun 2010 21:59:16 -0700

livecd-rootfs (1.121) maverick; urgency=low

 [ LaMont Jones ]
 * BuildLiveCD: only pass -f if we were told it, since older chroots don't
  support it.

 [ Oliver Grawert ]
 * instead of special casing for only one arch, base jasper vs casper
  inclusion on the IMAGETYPE variable
 * depend on genext2fs

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 25 Jun 2010 17:30:28 +0200

livecd-rootfs (1.120) maverick; urgency=low

 * add special case to ubuntu-netbook on omap3 and 4, we want jasper instead of
  casper in the initramfs

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 15 Jun 2010 16:34:25 +0200

livecd-rootfs (1.119) maverick; urgency=low

 * Depends: lzma
 * drop tmpfs in general while allowing a envvar to enable it again

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Fri, 11 Jun 2010 08:37:17 -0600

livecd-rootfs (1.118) maverick; urgency=low

 * add temporary workaround for genext2fs bug 583317 (wrong filesystem
  revision for ext3 filesystems)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Thu, 10 Jun 2010 07:38:05 +0200

livecd-rootfs (1.117) maverick; urgency=low

 * Only use tmpfs on amd64, due to space restrictions on the current
  build machines.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Sat, 05 Jun 2010 06:50:24 -0600

livecd-rootfs (1.116) maverick; urgency=low

 [Michael Casadevall]
 * added new -f switch for changing image build type
 * added support for building ext2 and ext3 images in addition to squashfs
 * fixed spacing in the livefs build code
 * extended BuildLiveCD to handle the -f switch
 * reworked BuildLiveCD command line parsing to be more sane

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 03 Jun 2010 18:40:10 +0200

livecd-rootfs (1.115) maverick; urgency=low

 * use a tmpfs for the livefs root directory, to get some speed
  on the build machines. (ubuntu-dvd requires > 5GB, so use 8GB)

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Wed, 05 May 2010 10:42:00 -0600

livecd-rootfs (1.114) lucid; urgency=low

 * make sure STRIP_VMLINUZ=no is set for omap, also change the code to only
  use the case statement for matching subarches instead of adding an extra
  check.
 * fix the comment for STRIP_VMLINUZ to reflect reality.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 20 Apr 2010 13:20:10 +0200

livecd-rootfs (1.113) lucid; urgency=low

 * fix typo

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Sat, 27 Mar 2010 21:10:16 -0600

livecd-rootfs (1.112) lucid; urgency=low

 * ltsp image needs to be readable

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Fri, 26 Mar 2010 20:23:41 -0600

livecd-rootfs (1.111) lucid; urgency=low

 * edubuntu-dvd/ltsp: mksquashfs needs the directory to exist
 * clean up comments

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Fri, 26 Mar 2010 19:09:25 -0600

livecd-rootfs (1.110) lucid; urgency=low

 * Add support for armel+omap, and remove incorrect comments from the armel
  kernel installation block.
 * Really update the maintainer field.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Thu, 25 Mar 2010 00:49:17 +1100

livecd-rootfs (1.109) lucid; urgency=low

 * if the ltsp squashfs image build fails, fail the build.
 * use mksquashfs directly, instead of ltsp-update-image

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Wed, 24 Mar 2010 05:15:39 -0600

livecd-rootfs (1.108) lucid; urgency=low

 * Deliver edubuntu-dvd/i386 ltsp squashfs image, since that's what
  actually gets built these days.
 * Update maintainer field.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Mon, 22 Mar 2010 21:40:59 -0600

livecd-rootfs (1.107) lucid; urgency=low

 * Deliver edubuntu/i386 ltsp sqaushfs image. LP: #531546
 * fix typo in deciding to remove /usr/share/icons/*/icon-theme.cache
  on kubuntu-ish images.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Wed, 17 Mar 2010 15:07:12 -0600

livecd-rootfs (1.106) lucid; urgency=low

 * Delete Gnome icon cache for Kubuntu images

 -- Jonathan Riddell <jriddell@ubuntu.com> Tue, 23 Feb 2010 17:51:57 +0000

livecd-rootfs (1.105) lucid; urgency=low

 * Edubuntu is allowed to pull from universe; update livecd.sh accordingly

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Tue, 26 Jan 2010 17:17:35 -0800

livecd-rootfs (1.104) lucid; urgency=low

 * Rename Ubuntu Netbook Remix to Ubuntu Netbook.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Fri, 18 Dec 2009 14:16:26 +1100

livecd-rootfs (1.103) lucid; urgency=low

 * make sure there is no old squashfs around before attempting to squash a
  new one.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 07 Dec 2009 11:27:50 +0100

livecd-rootfs (1.102) lucid; urgency=low

 * Don't output a newline in filesystem.size.

 -- Evan Dandrea <evand@ubuntu.com> Thu, 19 Nov 2009 14:57:10 -0600

livecd-rootfs (0.101) lucid; urgency=low

 * Write out the total size of uncompressed squashfs to be used by
  partman and ubiquity.

 -- Evan Dandrea <evand@ubuntu.com> Wed, 18 Nov 2009 12:11:10 -0600

livecd-rootfs (0.100) karmic; urgency=low

 * UNR LIVELIST: list lupin-casper and laptop-detect explicitly and drop
  ubiquity which is in the live seed already. Fixes lack of wubi support in
  UNR images; LP: #457246.

 -- Loïc Minier <loic.minier@ubuntu.com> Thu, 22 Oct 2009 14:09:41 +0200

livecd-rootfs (0.99) karmic; urgency=low

 * Revert 0.98 change; it's actually much more wide-ranging than I thought as
  it would cause each livefs build on a subarch to rotate the timestamped
  dir and hence would mask the previous builds; and even if that would be
  fixed, arch-indepedent filenames such as manifest/kernel/initrd/etc.
  symlinks would clash.
 * Rename EXTRASOURCE to PPA and also define PPAMIRROR near top, set to
  ppa.launchpad.net. Changing to PPA avoids listing non-main components in
  deb lines and having an useful comment in sources.list.
 * Create an etc/apt/preferences file Pin-ing the PPA at 550 when there's
  one.
 * Gross hack to reinstall the moblin-ppa-keyring package after the trusted
  db is put back in place since otherwise we miss the GPG key we wanted.
 * Fix computation of Origin fields for PPAs named "ppa" and document the
  exception along with the expected format for the PPA var in comments.
  LP: #434243
 * Move the code taking a backup of the APT trusted keyring to just after
  sources.list generation (this is safe since there's no apt call inbetween)
  and move the installation of the moblin-archive-keyring just before the
  backup is taken; this allows dropping the hack of reinstalling the keyring
  package at the end of the build. It might break apt-get update for UMR
  before the host keys are appended to the trusted keyring though.
 * Remove ${ROOT}var/cache/apt/{,src}pkgcache.bin after installing the moblin
  keyring package, workaround for LP #442082.
 * Run apt-get update one more time after installing the moblin keyring
  package, to promote Release.gpg from APT's lists/partial/ to lists/.
  Ideally APT would do that for us on apt-key updates.
 * Also change computation of Origin field for PPAs when generating the final
  APT config; ideally we wouldn't have to duplicate this code though;
  perhaps the removal of APT preferences file can be limited to hardy too.
  Also add an Explanation: header in the final preferences.

 -- Loïc Minier <loic.minier@ubuntu.com> Sun, 04 Oct 2009 13:53:40 +0200

livecd-rootfs (0.98) karmic; urgency=low

 * Put livecd logs into project/ not project-subarch/.

 -- Loïc Minier <loic.minier@ubuntu.com> Wed, 23 Sep 2009 09:46:43 +0200

livecd-rootfs (0.97) karmic; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * Upgrade to debhelper v7.

 [ Loïc Minier ]
 * Make stripping of vmlinuz from livefs optional for uImage subarches where
  we can't use this trick to save space and disable it on armel+dove.

 -- Loïc Minier <loic.minier@ubuntu.com> Wed, 16 Sep 2009 00:52:18 +0200

livecd-rootfs (0.96) karmic; urgency=low

 [ Loïc Minier ]
 * Append ${SUBARCH:+-$SUBARCH} to LOG filename for consistency.

 [ Colin Watson ]
 * Edubuntu's desktop task is edubuntu-desktop-gnome, not edubuntu-desktop.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 15 Sep 2009 13:13:10 +0100

livecd-rootfs (0.95) karmic; urgency=low

 * Add the EXTRASOURCE apt source to the "pristine" /etc/apt/sources.list.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Tue, 01 Sep 2009 17:34:57 +1000

livecd-rootfs (0.94) karmic; urgency=low

 [ Steve Kowalik ]
 * Add support for UMR.

 [ Loïc Minier ]
 * Use ubuntu-moblin-live in LIVELIST instead of a hardcoded list.

 -- Loïc Minier <loic.minier@ubuntu.com> Thu, 27 Aug 2009 12:36:10 +0200

livecd-rootfs (0.93) karmic; urgency=low

 * remove temporary enablement of universe from the armel subarchitectures

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 25 Aug 2009 18:38:07 +0200

livecd-rootfs (0.92) karmic; urgency=low

 * change armel+imx51 back to the proper metapackage name
 * enable universe for armel+dove build
 * drop armel fallback, we want to fail officially if no armel subarch is set
 * clean some trailing whitespace in the armel subarch case statement

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 21 Aug 2009 19:33:15 +0200

livecd-rootfs (0.91) karmic; urgency=low

 [ Steve Kowalik ]
 * Remove subarch hack for ubuntu-mid, it was never used.

 [ Mario Limonciello ]
 * Remove metapackage hack for mythbuntu. Now that tasks are published for 
  multiverse, it's no longer necessary.

 -- Mario Limonciello <superm1@ubuntu.com> Thu, 13 Aug 2009 22:19:26 -0500

livecd-rootfs (0.90) karmic; urgency=low

 * make armel imx51 build from universe for alpha4 until our kernel package
  is in main.
 * change linux metapackage name to linux-babbage on imx51 to reflect the new
  name choice of the kernel team.

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 11 Aug 2009 10:55:54 +0200

livecd-rootfs (0.89) karmic; urgency=low

 [ Michael Casadevall ]
 * Move armel to subarchitectures so we can support dove .
 * Made armel with no subarch default to imx51.

 [ Steve Kowalik ]
 * livecd.sh: Stop building UNR from universe.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Wed, 05 Aug 2009 14:20:37 +0100

livecd-rootfs (0.88) karmic; urgency=low

 [ Adam Conrad ]
 * Make the sort file fetch a no-op for now, since the old URL was
  hanging the builds, and we don't actually HAVE sort files. If
  that ever changes, we can undo this.

 [ Mario Limonciello ]
 * Install a hybrid of tasks and a meta package for mythbuntu to
  boot out all the gnome stuff that's getting added by dependency
  resolution order.

 -- Mario Limonciello <superm1@ubuntu.com> Thu, 23 Jul 2009 03:08:53 -0500

livecd-rootfs (0.87) karmic; urgency=low

 [ Timo Aaltonen ]
 * livecd.sh: Don't mess with xorg.conf anymore, we don't install one
  by default.

 [ Colin Watson ]
 * Clean up the chroot tree before trying to remove it, just in case
  there's some leftover junk from a previous failed build.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 07 Jul 2009 13:07:47 +0100

livecd-rootfs (0.86) karmic; urgency=low

 [ Scott Kitterman ]
 * BuildLiveCD: Add kubuntu-netbook, drop kubuntu-kde4
 * livecd.sh: Support kubuntu-netbook, drop kubuntu-kde4

 [ Steve Kowalik ]
 * livecd.sh: Switch UNR to using ubuntu-netbook-remix^ and unr-live^. 

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Tue, 30 Jun 2009 12:13:08 +1000

livecd-rootfs (0.85) karmic; urgency=low

 * Compress the initrd with LZMA by default, now that the kernel supports
  this across the board. Saves about 3MB on Ubuntu live CDs.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 23 Jun 2009 17:28:19 +0100

livecd-rootfs (0.84) karmic; urgency=low

 * Don't force installation of libgoffice-gtk-0-6 on xubuntu; this package
  is now obsolete.

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Wed, 10 Jun 2009 13:22:11 -0700

livecd-rootfs (0.83) karmic; urgency=low

 * Don't fail if livecd.${FSS}.{kernel,initrd} already exist for some
  reason.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 29 May 2009 11:38:18 +0200

livecd-rootfs (0.82) karmic; urgency=low

 [ Loic Minier ]
 * Default suite is the current one as returned by $(lsb_release -cs); depend
  on lsb-release (LP: #301963).
 * Use dpkg --print-architecture as --print-installation-architecture is
  deprecated.
 * Don't explicitely install linux-headers-imx51 on armel; all other arches
  get around this requirement by explicitely seeding the headers in
  desktop-common which we do as well.

 [ Colin Watson ]
 * Remove -nolzma option from mksquashfs, since (a) it's been the default
  since squashfs 1:3.3-1ubuntu1, and (b) it's no longer available in 4.0.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 29 May 2009 09:19:59 +0200

livecd-rootfs (0.81) karmic; urgency=low

 * ia64 uses -ia64 kernels across the board now.
 * BuildLiveCD: default to karmic.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 09 May 2009 00:34:38 +0100

livecd-rootfs (0.80) jaunty; urgency=low

 * Add standard^ to UNR.
 * Add mobile-live^ to LIVELIST for MID and UNR. (LP: #358095)
 * Only build UNR from main, restricted and universe.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Thu, 16 Apr 2009 20:46:30 +1000

livecd-rootfs (0.79) jaunty; urgency=low

 * Use the --purge option to 'apt-get install', to ensure that any packages
  removed as a result of Conflicts are purged (LP: #327821).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 03 Apr 2009 01:06:18 +0100

livecd-rootfs (0.78) jaunty; urgency=low

 * Use the imx51 kernel on armel.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Mon, 23 Mar 2009 09:49:30 +1100

livecd-rootfs (0.77) jaunty; urgency=low

 * Remove the D-Bus machine identifier from the livefs; it needs to be
  unique, and it's generated at boot time if it's missing (LP: #322830).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 29 Jan 2009 17:21:23 +0000

livecd-rootfs (0.76) jaunty; urgency=low

 * Allow kernel-less builds for armel for now (see
  https://wiki.ubuntu.com/Specs/ARMImageSelection).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 20 Jan 2009 23:39:56 +0000

livecd-rootfs (0.75) jaunty; urgency=low

 [ Steve Langasek ]
 * BuildLiveCD: recognize 'mythbuntu' and 'ubuntu-mobile' as valid project
  names

 [ Colin Watson ]
 * BuildLiveCD: add ubuntu-umpc too.

 [ Steve Kowalik ]
 * BuildLiveCD: Add ubuntu-netbook-remix.
 * livecd.sh: Support ubuntu-netbook-remix. 

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Sat, 10 Jan 2009 11:08:29 +1100

livecd-rootfs (0.74) jaunty; urgency=low

 * For mythbuntu livefs builds, we don't have tasks yet. They will be
  coming in a future build of Soyuz, so for now just use the 
  metapackages instead.

 -- Mario Limonciello <superm1@ubuntu.com> Sat, 08 Nov 2008 09:49:56 -0600

livecd-rootfs (0.73) jaunty; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * Add ubuntu-umpc support (equivalent to previous ubuntu-mobile).

 [ Mario Limonciello ]
 * Add Mythbuntu support.
 * BuildLiveCD: default to jaunty.

 -- Mario Limonciello <superm1@ubuntu.com> Tue, 04 Nov 2008 19:28:35 -0600

livecd-rootfs (0.72) intrepid; urgency=low

 * Fix source mirror for -updates in generated sources.list (it was
  incorrect for ports architectures).
 * Fix description of universe in generated sources.list: packages there
  are expected to be under a free licence.
 * Enable universe and multiverse for DVDs (there isn't generally enough
  space on CDs; see LP #105511).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 09 Oct 2008 02:13:41 +0100

livecd-rootfs (0.71) intrepid; urgency=low

 * change mobile to use the mobile-mobile task instead of teh metapackage for
  building images

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Mon, 29 Sep 2008 23:24:15 +0200

livecd-rootfs (0.70) intrepid; urgency=low

 * linux-lpia-meta exists, change lpia's kernel back to linux-lpia.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Fri, 26 Sep 2008 16:09:54 +1000

livecd-rootfs (0.69) intrepid; urgency=low

 * add ubuntu-mobile to build targets

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Tue, 23 Sep 2008 12:46:50 +0200

livecd-rootfs (0.68) intrepid; urgency=low

 * Unmount /proc/sys/fs/binfmt_misc, in case binfmt-support is installed
  and manages to mount it.
 * Move MOUNTS variable into cleanup function for clarity; it's used
  nowhere else.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 22 Sep 2008 11:52:22 +0100

livecd-rootfs (0.67) intrepid; urgency=low

 * Bump linux-lpia to -3.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Mon, 15 Sep 2008 16:41:34 +1000

livecd-rootfs (0.66) intrepid; urgency=low

 * Remove a bunch of seeded packages from ubuntu-mid's LIST.
 * Move casper from ubuntu-mid's LIST to LIVELIST.
 * Add ubiquity to ubuntu-mid's LIVELIST.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Thu, 11 Sep 2008 19:02:52 +1000

livecd-rootfs (0.65) intrepid; urgency=low

 * Fiddle the kernel name for lpia.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Tue, 09 Sep 2008 09:21:10 +1000

livecd-rootfs (0.64) intrepid; urgency=low

 * Add support for building Ubuntu MID images.
  - Includes changing the kernel name for lpia due to the lack of meta
   package for the time being.

 -- Steve Kowalik <stevenk@ubuntu.com> Fri, 22 Aug 2008 18:10:38 +1000

livecd-rootfs (0.63) intrepid; urgency=low

 * Do not install xresprobe, it is not necessary any more and in universe
  now.

 -- Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> Wed, 13 Aug 2008 09:45:15 +0200

livecd-rootfs (0.62) intrepid; urgency=low

 * Use 'set -eu' rather than putting -eu on the #! line, so that running
  'sh -x /usr/sbin/livecd.sh' for testing doesn't invoke different
  error-handling behaviour.
 * Remove the kernel from the livefs; ubiquity >= 1.9.4 will copy it from
  the CD root if it needs to (LP: #80385).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 18 Jul 2008 20:01:15 +0100

livecd-rootfs (0.61) intrepid; urgency=low

 * Use apt pinning to force use of the version of ssl-cert from the hardy
  release pocket, not the one from -updates, so we avoid pulling in the
  very large openssl-blacklist package that we don't need on live CDs

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Fri, 20 Jun 2008 13:53:17 -0700

livecd-rootfs (0.60) intrepid; urgency=low

 * Employ hideous hack to ensure that when we're building against
  updates/proposed, we only get one version of kernel headers.
 * Move the cleanup() call to the end of the script, so we still
  have proc mounted for coreutils when update-initramfs is run.
 * Mount dev/pts immediately after debootstrap, as dpkg has begun
  whining pretty loudly (and occasionally exiting) if it's gone.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Tue, 10 Jun 2008 17:20:10 -0600

livecd-rootfs (0.59) intrepid; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * Remove /boot/initrd.img-*.bak (LP: #64887).

 [ Adam Conrad ]
 * Resurrect the proposed option for livecd.sh/BuildLiveCD, so
  we can build test images that include packages from proposed.
 * Build with updates and security by default, which is a no-op
  on development releases (where these suites are empty), but
  a necessity for point-release image building.
 * Copy bin/true from the chroot, not from the real root, so
  image builds for i386/lpia work on amd64, as intended.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Tue, 10 Jun 2008 13:23:18 -0600

livecd-rootfs (0.58) intrepid; urgency=low

 * Fix up BuildLiveCD to only pass -a$ARCH when building for intrepid,
  and to disallow multi-suite builds (does anyone use it for this) of
  suites >= intrepid and <= hardy in the same invocation.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 02 May 2008 15:44:17 -0600

livecd-rootfs (0.57) intrepid; urgency=low

 * Allow the user to specify the ARCH on the livecd.sh command line,
  overriding the use of the dpkg architecture for the livecd run.
 * Differentiate between ARCH (the local architecture) and TARGETARCH,
  so that builds of ubuntu-lpia continue to work on the i386 buildd.
 * Pass ARCH by default from BuildLiveCD to livecd.sh; this should be
  manually overridden on cross-arch buildds, instead of using dpkg.
 * Update default suite in BuildLiveCD to intrepid, gutsy's a bit old.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Fri, 02 May 2008 15:10:32 -0600

livecd-rootfs (0.56) hardy; urgency=low

 * Explicitly install language-support-en first for kubuntu-kde4
  live, should stop apt wanting to install firefox for no good
  reason.

 -- Jonathan Riddell <jriddell@ubuntu.com> Thu, 13 Mar 2008 14:32:14 +0000

livecd-rootfs (0.55) hardy; urgency=low

 * All powerpc builds (including ps3) use the powerpc/powerpc64-smp kernels
  now.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 27 Feb 2008 20:19:16 +0000

livecd-rootfs (0.54) hardy; urgency=low

 * Run /etc/cron.daily/mlocate rather than /etc/cron.daily/slocate.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 27 Feb 2008 06:54:12 +0000

livecd-rootfs (0.53) hardy; urgency=low

 * Set kubuntu-kde4 to universe

 -- Jonathan Riddell <jriddell@ubuntu.com> Fri, 22 Feb 2008 09:42:15 +0000

livecd-rootfs (0.52) hardy; urgency=low

 * Enable *ubuntu-dvd and kubuntu-kde4 as known projects in BuildLiveCD

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Thu, 14 Feb 2008 15:58:31 -0800

livecd-rootfs (0.51) hardy; urgency=low

 [ Jonathan Riddell ]
 * Add kubuntu-kde4

 [ Steve Langasek ]
 * Add new targets for {k,ed,}ubuntu-dvd

 -- Steve Langasek <steve.langasek@ubuntu.com> Thu, 14 Feb 2008 10:15:33 -0800

livecd-rootfs (0.50) hardy; urgency=low

 * Switch Xubuntu to libgoffice-gtk-0-6.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 31 Jan 2008 17:22:35 +0000

livecd-rootfs (0.49) hardy; urgency=low

 * Allow Xubuntu to build against universe and multiverse.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 28 Jan 2008 16:33:06 +0000

livecd-rootfs (0.48) hardy; urgency=low

 * fix typo in getopts call so the -m and -S options are recognized
 * drop call to non-existent sanitize command (LP: #179130)

 -- Oliver Grawert <ogra@ubuntu.com> Fri, 25 Jan 2008 17:40:57 +0100

livecd-rootfs (0.47) hardy; urgency=low

 * Fix versioned dependency to squashfs-tools. "." != "-", silly me.

 -- Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> Thu, 20 Dec 2007 14:17:47 +0100

livecd-rootfs (0.46) hardy; urgency=low

 * Use -nolzma option of mksquashfs, since our current kernel squashfs module
  does not support it yet (see LP #177634). Bump dependency to
  squashfs-tools to ensure availability of that option.

 -- Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> Thu, 20 Dec 2007 12:03:41 +0100

livecd-rootfs (0.45) hardy; urgency=low

 [ Colin Watson ]
 * Vcs-Bzr is now an official field. Use an unauthenticated URL for it.

 [ Bryce Harrington ]
 * livecd.sh: Leave a token empty xorg.conf in place to let
  xserver-xorg postinst know it needs to regenerate it. (LP: #174537)

 -- Timo Aaltonen <tepsipakki@ubuntu.com> Wed, 19 Dec 2007 01:23:32 +0200

livecd-rootfs (0.44) hardy; urgency=low

 * xubuntu seed change - libgoffice-gtk-0-4 --> libgoffice-gtk-0-5

 -- Sarah Hobbs <hobbsee@ubuntu.com> Fri, 30 Nov 2007 14:52:29 +1100

livecd-rootfs (0.43) hardy; urgency=low

 * Add Gobuntu support.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Mon, 29 Oct 2007 17:57:17 -0400

livecd-rootfs (0.42) hardy; urgency=low

 * Create /spu directory and spu group for powerpc+ps3 builds.
 * Add XS-Vcs-Bzr field.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Wed, 24 Oct 2007 23:20:58 +0100

livecd-rootfs (0.41) gutsy; urgency=low

 * Log the size of doc directories to stdout.

 -- Matthias Klose <doko@ubuntu.com> Sun, 07 Oct 2007 14:07:59 +0200

livecd-rootfs (0.40) gutsy; urgency=low

 * Set CASPER_GENERATE_UUID=1 to tell casper's initramfs hook to generate a
  UUID which will be checked against the discovered medium (LP: #144800).

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Thu, 04 Oct 2007 14:26:06 +0100

livecd-rootfs (0.39) gutsy; urgency=low

 * Print the file size in fdupes output as well.

 -- Matthias Klose <doko@ubuntu.com> Thu, 04 Oct 2007 12:28:27 +0200

livecd-rootfs (0.38) gutsy; urgency=low

 * Avoid the ${ROOT} prefix in fdupes output, compact and sort the output.

 -- Matthias Klose <doko@ubuntu.com> Thu, 04 Oct 2007 10:13:48 +0200

livecd-rootfs (0.37) gutsy; urgency=low

 * Run fdupes on ${ROOT}/usr.

 -- Matthias Klose <doko@ubuntu.com> Wed, 03 Oct 2007 16:46:14 +0200

livecd-rootfs (0.36) gutsy; urgency=low

 * Change the names of ia64 kernels to the right (non-SMP since they're
  merged) ones.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Wed, 26 Sep 2007 13:50:19 -0600

livecd-rootfs (0.35) gutsy; urgency=low

 * Use linux-cell rather than linux-ps3.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Tue, 25 Sep 2007 12:36:20 +0100

livecd-rootfs (0.34) gutsy; urgency=low

 * Rearrange lpia mirror selection hacks to work properly; FS isn't set
  until a bit later on.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 08 Sep 2007 22:56:32 +0100

livecd-rootfs (0.33) gutsy; urgency=low

 [ Adam Conrad ]
 * Implement hideous hacks to build lpia mixed-arch livecds for developers
  to test with. This should be reverted ASAP once LPIA main is built.
 * Add missing ${ROOT}sys to $MOUNTS; a bug exposed by a buggy debootstrap.

 [ Colin Watson ]
 * Add lupin-casper as well as casper, for installer-for-windows.
 * Revert most of the lpia hacks now that most of main is built, though we
  still need a few of them to make the ubuntu-lpia project work.
 * Move powerpc to ports.ubuntu.com.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Fri, 07 Sep 2007 19:11:03 +0100

livecd-rootfs (0.32) gutsy; urgency=low

 * For Edubuntu images, include the intersection of edubuntu-ship-addon and
  edubuntu-live in manifest-desktop, so that packages also on the add-on
  CD aren't removed after installation by ubiquity.

 -- Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com> Sat, 21 Jul 2007 14:43:09 +0100

livecd-rootfs (0.31) gutsy; urgency=low

 * Remove a duplicate "copyright" from debian/copyright. Typing is hard.
 * Bump SOVER for libgoffice-gtk to make Xubuntu builds happy again.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Wed, 18 Jul 2007 10:39:08 +0100

livecd-rootfs (0.30) gutsy; urgency=low

 * Relicense livecd.sh under the terms of the GPLv2, in preparation
  for our first public release of this hideous mess of shell.
 * Merge in Colin Watson's subarch hacks from the production buildds.
 * Update copyright again, this time only seven months late!
 * Change the maintainer in debian/control to me; so long, LaMont.
 * Install the BuildLiveCD script to doc/examples, so we have a handy
  place to yank it from, and to provide an example of our SSH trigger.
 * Remove duplicate debconf cruft from the chroot before building.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Tue, 10 Jul 2007 10:48:04 +0100

livecd-rootfs (0.29) UNRELEASED; urgency=low

 * Update copyright to 2006, 9 months late is better than never, right?
 * Update kernels for i386 and amd64 to reflect recent renaming.
 * Remove all cloop-related code, we're now squashfs-only on all arches.
 * Add mirror information to make things work faster on my network.
 * Swap out more metapackages for tasks (ubuntu-minimal/ubuntu-standard)

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Thu, 21 Sep 2006 10:37:09 +1000

livecd-rootfs (0.28) UNRELEASED; urgency=low

 * Welcome to Edgy... Switch the default i386 kernel to -686, yay!
 * And when I say "edgy", I really mean it (ie: change the suite too)
 * Add the use of a sortfile from Tollef to the squashfs invocation.
 * s/libgoffice-gtk-1-2/libgoffice-gtk-0-3/ for the xubuntu hint.
 * s/ubuntu-base/ubuntu-minimal ubuntu-standard/g for seed changes.

 -- Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com> Mon, 28 Aug 2006 03:40:28 +1000

livecd-rootfs (0.27) UNRELEASED; urgency=low

 [ Adam Conrad ]
 * Copy the kernel out of the livefs as well, so we have one that matches.
 * Enable rudimentary support for squashfs filesystems, initially enabling
  it on the primary architectures only (powerpc, i386, amd64)
 * Split the package LIST into LIST and LIVELIST, and generate a manifest
  before installing LIVELIST, so espresso can calculate the difference.
 * Use --print-installation-architecture instead of --print-architecture
 * Special-case kubuntu cloops to be slightly larger, so we don't overflow.
 * Make sparc use archive.ubuntu.com, it's no longer a ports arch.
 * Add xubuntu support to livecd.sh, including hackish workarounds.
 * Reset the debconf frontend after we're all done with the chroot.

 [ LaMont Jones ]
 * umount /var/{run,lock}
 * changes for launchpad archive (ftpmaster.internal instead of jackass)

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Wed, 8 Feb 2006 10:49:27 -0700

livecd-rootfs (0.26) hoary-cat; urgency=low

 [ Adam Conrad ]
 * Copy the initrd out of the livefs for us in the SimplifiedLiveCD setup

 [ LaMont Jones ]
 * linux-image-power{3,4} -> powerpc64-smp
 * casper needs to be in the livecd image (change base).

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Fri, 23 Dec 2005 09:37:57 -0700

livecd-rootfs (0.25) hoary-cat; urgency=low

 [ LaMont Jones ]
 * Really use e2fs-zero.py: it needs -w. Comment out partimage.
 * edubuntu/kubuntu need to use ubuntu-base

 [ Adam Conrad ]
 * Make livecd.sh umount the lrm tmpfs during the cleanup process.
 * Make our sources.list use SECSRCMIRROR instead of SRCMIRROR for security
  sources, defaulting to SECMIRROR for release arches and SRCMIRROR for
  ports (since ports don't have security binaries and sources in one place)

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Thu, 24 Nov 2005 10:13:33 -0700

livecd-rootfs (0.24) hoary-cat; urgency=low

 [ LaMont Jones ]
 * Incorporate e2fs-zero.py from Paul Sladen:
  http://www.paul.sladen.org/ubuntu/e2fszero/e2fs-zero.py
  And use it instead of partimage. Suggest: partimage instead of
  Recommends.
 * Print package version during script run.
 * some HPPA fixes, allow architectures to have more than just main.
 * add debian/compat
 * Add --resolve-deps to debootstrap command.

 [ Adam Conrad ]
 * Incorporate 'tocd' target, including hideous hack to get the
  germinate output from Colin's lists at people.ubuntu.com

 -- LaMont Jones <lamont@canonical.com> Tue, 25 Oct 2005 12:00:45 -0600

livecd-rootfs (0.23) hoary-cat; urgency=low

 * use kubuntu-live in the kubuntu case, per cjwatson.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Thu, 8 Sep 2005 09:48:12 -0600

livecd-rootfs (0.22) hoary-cat; urgency=low

 * rm -f etc/X11/xorg.conf, per #13788

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Mon, 22 Aug 2005 22:07:10 -0600

livecd-rootfs (0.21) hoary-cat; urgency=low

 * a bit more ports.ubuntu.com cleanup: deb-src still needs to point at
  archive.ubuntu.com.
 * postfix isn't there anymore, make the postfix stripping stuff conditional.
 * nuke the update-notifier messages

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Thu, 18 Aug 2005 12:09:49 -0600

livecd-rootfs (0.20) hoary-cat; urgency=low

 * incorporate ports.ubuntu.com repositories
 * make distro name a parameter.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Tue, 17 May 2005 21:39:24 -0600

livecd-rootfs (0.19) hoary; urgency=low

 * Add 'base' target

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Wed, 13 Apr 2005 18:43:04 -0600

livecd-rootfs (0.18) hoary; urgency=low

 * set +e affects callers.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Tue, 5 Apr 2005 16:20:32 -0600

livecd-rootfs (0.17) hoary; urgency=low

 * locales cleanup.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Mon, 7 Mar 2005 09:53:54 -0700

livecd-rootfs (0.16) hoary; urgency=low

 * Bunch of cleanup for kubunut-live.

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Thu, 3 Mar 2005 16:02:21 -0700

livecd-rootfs (0.15) hoary; urgency=low

 * Can't have arch-specific Depends. Poor partimage.

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Sun, 27 Feb 2005 14:31:27 -0700

livecd-rootfs (0.14) hoary; urgency=low

 * Remove /etc/resolv.conf from the chroot. Closes: #6954

 -- LaMont Jones <lamont@ubuntu.com> Sat, 26 Feb 2005 18:39:22 -0700

livecd-rootfs (0.13) hoary; urgency=low

 * Add ubuntu-live

 -- LaMont Jones <lamont@canonical.com> Fri, 11 Feb 2005 18:25:24 -0700

livecd-rootfs (0.12) hoary; urgency=low

 * partimage likes having TERM=vt100, better than a nonexistant one.

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Fri, 21 Jan 2005 23:36:41 -0700

livecd-rootfs (0.11) hoary; urgency=low

 * apt-get update in the final chroot
 * Change partimage depend to be [ !64-bit ], use partimage conditionally

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Fri, 21 Jan 2005 22:47:46 -0700

livecd-rootfs (0.10) hoary; urgency=low

 * Actually run /usr/sbin/locale-gen to generate the locales.
 * Try zero-filling the fsimage file

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Thu, 20 Jan 2005 19:14:45 -0700

livecd-rootfs (0.9) hoary; urgency=low

 * Can't divert conffiles, nor do we need to anymore.

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Wed, 19 Jan 2005 16:54:45 -0700

livecd-rootfs (0.8) hoary; urgency=low

 * Pre-generate some locales (en_{US,GB,ZA}.UTF-8)

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Sat, 15 Jan 2005 07:55:12 -0700

livecd-rootfs (0.7) hoary; urgency=low

 * rsync does not love what we do in cloop. :(

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Fri, 14 Jan 2005 22:13:03 -0700

livecd-rootfs (0.6) hoary; urgency=low

 * fix typos in livecd.sh. sigh.

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Fri, 14 Jan 2005 21:18:57 -0700

livecd-rootfs (0.5) hoary; urgency=low

 * Buildd various .cloop filesystems, to see if rsync loves us

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Thu, 13 Jan 2005 12:34:30 -0700

livecd-rootfs (0.4) hoary; urgency=low

 * Need to actually umount the fsimg before compressing it.

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Tue, 11 Jan 2005 15:21:32 -0700

livecd-rootfs (0.3) hoary; urgency=low

 * add manifest file

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Sun, 9 Jan 2005 13:27:07 -0700

livecd-rootfs (0.2) hoary; urgency=low

 * Better divertion setup, fix sources.list
 * copyright in file.
 * Flush postfix's queue of the install mail

 -- LaMont Jones <lamont@debian.org> Fri, 7 Jan 2005 13:00:37 -0700

livecd-rootfs (0.1) hoary; urgency=low

 * Initial revision

 -- LaMont Jones <lamont@canonical.com> Thu, 6 Jan 2005 21:24:08 -0700