~xubuntu-dev/ubuntu-cdimage/xubuntu-base

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
# -*- coding: utf-8 -*-

# Copyright (C) 2012, 2013 Canonical Ltd.
# Author: Colin Watson <cjwatson@ubuntu.com>

# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; version 3 of the License.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

"""Image publication trees."""

from __future__ import print_function

import errno
from itertools import count
from optparse import OptionParser
import os
import re
import shutil
import socket
import stat
import subprocess
import sys
from textwrap import dedent
import time
import traceback

from cdimage.atomicfile import AtomicFile
from cdimage.checksums import (
  ChecksumFileSet,
  checksum_directory,
  metalink_checksum_directory,
)
from cdimage.config import Series, Touch
from cdimage.log import logger, reset_logging
from cdimage.mirror import trigger_mirrors
from cdimage import osextras
from cdimage.project import setenv_for_project

__metaclass__ = type


if sys.version < "3":
  input = raw_input


# TODO: This should be in a configuration file. ALL_PROJECTS is not
# currently suitable, because it only lists projects currently being built,
# but manifest generation needs to know about anything currently in a
# published tree.
projects = [
  "edubuntu",
  "gobuntu",
  "jeos",
  "kubuntu",
  "kubuntu-active",
  "kubuntu-netbook",
  "kubuntu-plasma5",
  "lubuntu",
  "mythbuntu",
  "ubuntu",
  "ubuntu-desktop-next",
  "ubuntu-gnome",
  "ubuntu-mate",
  "ubuntu-headless",
  "ubuntu-netbook",
  "ubuntu-server",
  "ubuntukylin",
  "ubuntustudio",
  "xubuntu",
]


def zsyncmake(infile, outfile, url, dry_run=False):
  command = ["zsyncmake"]
  if infile.endswith(".gz"):
    command.append("-Z")
  command.extend(["-o", outfile, "-u", url, infile])
  if dry_run:
    logger.info(" ".join(command))
  elif subprocess.call(command) != 0:
    logger.info("Trying again with block size 2048 ...")
    command[1:1] = ["-b", "2048"]
    subprocess.check_call(command)


class Tree:
  """A publication tree."""

  @staticmethod
  def get_daily(config, directory=None):
    if config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"] == "zh_CN":
      cls = ChinaDailyTree
    else:
      cls = DailyTree
    return cls(config, directory=directory)

  @staticmethod
  def get_release(config, official, directory=None):
    if config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"] == "zh_CN":
      cls = ChinaReleaseTree
    elif official in ("yes", "poolonly"):
      cls = SimpleReleaseTree
    elif official in ("named", "no"):
      cls = FullReleaseTree
    else:
      raise Exception("Unrecognised OFFICIAL setting: '%s'" % official)
    return cls(config, directory=directory)

  @staticmethod
  def get_for_directory(config, directory, status):
    www = os.path.join(config.root, "www")
    realpath = os.path.realpath(directory) + "/"
    if realpath.startswith(os.path.join(www, "full") + "/"):
      if status == "daily":
        cls = DailyTree
      else:
        cls = FullReleaseTree
    elif realpath.startswith(os.path.join(www, "simple") + "/"):
      cls = SimpleReleaseTree
    elif realpath.startswith(os.path.join(www, "china-images") + "/"):
      if status == "daily":
        cls = ChinaDailyTree
      else:
        cls = ChinaReleaseTree
    else:
      # Allow operating on directories outside of any root, for ease
      # of testing (e.g. make-web-indices on a copied scratch
      # directory).
      return Tree(config, "/")
    return cls(config)

  def __init__(self, config, directory):
    self.config = config
    self.directory = directory

  def path_to_project(self, path):
    """Determine the project for a file based on its tree-relative path."""
    first_dir = path.split("/")[0]
    if first_dir in projects:
      return first_dir
    else:
      return "ubuntu"

  @property
  def project_base(self):
    """Return the per-project base directory within this tree."""
    if self.config.project == "ubuntu":
      return self.directory
    else:
      return os.path.join(self.directory, self.config.project)

  def name_to_series(self, name):
    """Return the series for a file basename."""
    raise NotImplementedError

  @property
  def site_name(self):
    """Return the public host name corresponding to this tree."""
    raise NotImplementedError

  def path_to_manifest(self, path):
    """Return a manifest file entry for a tree-relative path.

    May raise ValueError for unrecognised file naming schemes.
    """
    if path.startswith("tocd"):
      return None
    project = self.path_to_project(path)
    base = os.path.basename(path)
    try:
      series = self.name_to_series(base)
    except ValueError:
      return None
    size = os.stat(os.path.join(self.directory, path)).st_size
    return "%s\t%s\t/%s\t%d" % (project, series, path, size)

  def manifest_file_allowed(self, path):
    """Return true if a given file is allowed in the manifest."""
    if (path.endswith(".iso") or path.endswith(".img") or
        path.endswith(".img.gz") or path.endswith(".tar.gz") or
        path.endswith(".tar.xz")):
      try:
        if stat.S_ISREG(os.stat(path).st_mode):
          return True
      except OSError:
        return False
    return False

  def manifest_files(self):
    """Yield all the files to include in a manifest of this tree."""
    raise NotImplementedError

  def manifest(self):
    """Return a manifest of this tree as a sequence of lines."""
    return sorted(filter(
      lambda line: line is not None,
      (self.path_to_manifest(path) for path in self.manifest_files())))

  @staticmethod
  def mark_current_trigger(config, args=None, quiet=False):
    if not args:
      args = config["SSH_ORIGINAL_COMMAND"].split()[1:]
    if not args:
      return

    parser = OptionParser("%prog [options] BUILD-ID")
    parser.add_option("-p", "--project", help="set project")
    parser.add_option("-S", "--subproject", help="set subproject")
    parser.add_option("-l", "--locale", help="set locale")
    parser.add_option("-s", "--series", help="set series")
    parser.add_option("-t", "--publish-type", help="set publish type")
    parser.add_option("-i", "--image-type", help="set image type")
    parser.add_option("-a", "--architecture", help="set architecture")
    if "SSH_ORIGINAL_COMMAND" not in config:
      parser.add_option(
        "--no-log", dest="log", default=True, action="store_false",
        help="don't write to log file; don't trigger mirrors")
    options, parsed_args = parser.parse_args(args)
    if "SSH_ORIGINAL_COMMAND" in config:
      options.log = True

    if options.subproject:
      config["SUBPROJECT"] = options.subproject
    if options.locale:
      config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"] = options.locale
    if options.project:
      if not setenv_for_project(options.project):
        parser.error("unrecognised project '%s'" % options.project)
      config["PROJECT"] = os.environ["PROJECT"]
      config["CAPPROJECT"] = os.environ["CAPPROJECT"]
    else:
      parser.error("need project")

    if options.series:
      config["DIST"] = options.series

    if options.image_type:
      config["IMAGE_TYPE"] = options.image_type
    elif options.publish_type:
      config["IMAGE_TYPE"] = DailyTreePublisher._guess_image_type(
        options.publish_type)
      if not config["IMAGE_TYPE"]:
        parser.error(
          "unrecognised publish type '%s'" % options.publish_type)
    else:
      parser.error("need image type or publish type")

    if options.architecture:
      arches = [options.architecture]
    else:
      parser.error("need architecture")

    if len(parsed_args) < 1:
      parser.error("need build ID")
    date = parsed_args[0]

    old_stdout = os.fdopen(os.dup(1), "w", 1)
    try:
      if options.log:
        log_path = os.path.join(config.root, "log", "mark-current.log")
        osextras.ensuredir(os.path.dirname(log_path))
        log = os.open(
          log_path, os.O_WRONLY | os.O_CREAT | os.O_APPEND, 0o666)
        os.dup2(log, 1)
        os.close(log)
        sys.stdout = os.fdopen(1, "w", 1)
        reset_logging()

      logger.info(
        "[%s] mark-current %s" %
        (time.strftime("%F %T"), " ".join(args)))

      tree = Tree.get_daily(config)
      publisher = Publisher.get_daily(tree, config["IMAGE_TYPE"])
      try:
        for arch in arches:
          if not publisher.current_uses_trigger(arch):
            logger.warning(
              "%s is not trigger-controlled; update "
              "production/current-triggers" % arch)
        publisher.mark_current(date, arches)
        if options.log:
          trigger_mirrors(config)
        if not quiet:
          print(
            "mark-current %s: success" % " ".join(args),
            file=old_stdout)
      except Exception:
        for line in traceback.format_exc().splitlines():
          logger.error(line)
          if not quiet:
            print(line, file=old_stdout)
        sys.stdout.flush()
        raise
    finally:
      old_stdout.close()


class WebIndicesException(Exception):
  pass


class Paragraph:
  def __init__(self, sentences):
    self.sentences = list(sentences)

  def __str__(self):
    return "<p>%s</p>" % " ".join(self.sentences)


class UnorderedList:
  def __init__(self, elements):
    self.elements = list(elements)

  def __str__(self):
    return "<ul>\n%s\n</ul>" % "\n".join(
      ["<li>%s</li>" % e for e in self.elements])


class Span:
  def __init__(self, attr_class, sentences):
    self.attr_class = attr_class
    self.sentences = list(sentences)

  def __str__(self):
    return "<span class=\"%s\">%s</span>" % (
      self.attr_class, " ".join(self.sentences))


class Link:
  def __init__(self, target, text, show_class=False):
    self.target = target
    self.text = text
    self.show_class = show_class

  def __str__(self):
    return "<a%s href=\"%s\">%s</a>" % (
      " class=\"http\"" if self.show_class else "",
      self.target, self.text)


class Publisher:
  """A object that can publish images to a tree."""

  @staticmethod
  def get_daily(tree, image_type):
    if tree.config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"] == "zh_CN":
      cls = ChinaDailyTreePublisher
    else:
      cls = DailyTreePublisher
    return cls(tree, image_type)

  def __init__(self, tree, image_type):
    self.tree = tree
    self.config = tree.config
    self.project = self.config.project
    self.image_type = image_type
    self.prefmsg_emitted = False

  # Keep this in sync with _guess_image_type below.
  @property
  def publish_type(self):
    if self.image_type.endswith("-preinstalled"):
      if self.project == "ubuntu-netbook":
        return "preinstalled-netbook"
      elif self.project == "ubuntu-headless":
        return "preinstalled-headless"
      elif self.project == "ubuntu-server":
        return "preinstalled-server"
      elif self.project == "ubuntu-touch":
        return "preinstalled-touch"
      elif self.project == "ubuntu-pd":
        return "preinstalled-pd"
      elif self.project == "ubuntu-core":
        return "preinstalled-core"
      elif self.project == "ubuntu-desktop-next":
        return "preinstalled-desktop-next"
      else:
        return "preinstalled-desktop"
    elif self.image_type.endswith("-live"):
      if self.project == "edubuntu":
        if self.config["DIST"] <= "edgy":
          return "live"
        else:
          return "desktop"
      elif self.project == "ubuntu-mid":
        return "mid"
      elif self.project == "ubuntu-moblin-remix":
        return "moblin-remix"
      elif self.project in ("ubuntu-netbook", "kubuntu-netbook"):
        return "netbook"
      elif self.project == "ubuntu-server":
        return "live"
      else:
        if self.config["DIST"] <= "breezy":
          return "live"
        else:
          return "desktop"
    elif self.image_type.endswith("_dvd") or self.image_type == "dvd":
      return "dvd"
    else:
      if self.project == "edubuntu":
        if self.config["DIST"] <= "edgy":
          return "install"
        elif self.config["DIST"] <= "gutsy":
          return "server"
        else:
          return "addon"
      elif self.project == "ubuntu-server":
        if self.config["DIST"] <= "breezy":
          return "install"
        else:
          return "server"
      elif self.project == "jeos":
        return "jeos"
      elif self.project == "ubuntu-core":
        return "core"
      else:
        if self.config["DIST"] <= "breezy":
          return "install"
        else:
          return "alternate"

  # Keep this in sync with publish_type above.
  @staticmethod
  def _guess_image_type(publish_type):
    if publish_type.startswith("preinstalled-"):
      return "daily-preinstalled"
    elif publish_type in (
        "desktop", "live", "mid", "moblin-remix", "netbook"):
      return "daily-live"
    elif publish_type == "dvd":
      return "dvd"
    elif publish_type in (
        "addon", "alternate", "core", "install", "jeos", "server"):
      return "daily"
    else:
      return None

  numbers = {
    1: "one",
    2: "two",
    3: "three",
    4: "four",
    5: "five",
    6: "six",
    7: "seven",
    8: "eight",
    9: "nine",
  }

  def titlecase(self, s):
    if s:
      return s[0].upper() + s[1:]
    else:
      return ""

  def cssincludes(self):
    if self.project == "kubuntu":
      return ["http://releases.ubuntu.com/include/kubuntu.css"]
    if self.project == "kubuntu-plasma5":
      return ["http://releases.ubuntu.com/include/kubuntu-plasma5.css"]
    else:
      return ["http://releases.ubuntu.com/include/style.css"]

  def cdtypestr(self, publish_type, image_format):
    if image_format in ("tar.gz", "tar.xz", "custom.tar.gz"):
      cd = "filesystem archive"
    elif self.config["DIST"] < "quantal":
      if image_format in ("img", "img.gz"):
        cd = "image"
      elif self.project == "ubuntustudio":
        # Ubuntu Studio is expected to be oversized in Gutsy; sigh.
        cd = "DVD"
      else:
        cd = "CD"
    else:
      cd = "image"

    if publish_type == "live":
      return "live %s" % cd
    elif publish_type == "desktop":
      return "desktop %s" % cd
    elif publish_type == "install":
      return "install %s" % cd
    elif publish_type == "alternate":
      return "alternate install %s" % cd
    elif publish_type == "server":
      if self.project == "edubuntu":
        return "classroom server %s" % cd
      else:
        return "server install %s" % cd
    elif publish_type == "serveraddon":
      # Edubuntu only
      return "classroom server add-on %s" % cd
    elif publish_type == "addon":
      # Edubuntu only
      return "Ubuntu educational add-on %s" % cd
    elif publish_type == "dvd":
      return "install/live DVD"
    elif publish_type == "src":
      return "source %s" % cd
    elif publish_type == "netbook":
      return "netbook live %s" % cd
    elif publish_type == "mid":
      return "MID USB image"
    elif publish_type == "moblin-remix":
      return "Moblin live CD"
    elif publish_type == "active":
      return "preview active image"
    elif publish_type in ("server-uec", "uec"):
      return "UEC image"
    elif publish_type == "preinstalled-desktop":
      return "preinstalled desktop %s" % cd
    elif publish_type == "preinstalled-headless":
      return "preinstalled headless %s" % cd
    elif publish_type == "preinstalled-server":
      return "preinstalled server %s" % cd
    elif publish_type == "preinstalled-netbook":
      return "preinstalled netbook %s" % cd
    elif publish_type == "preinstalled-active":
      return "preview preinstalled active image"
    elif publish_type == "preinstalled-touch":
      return "preinstalled touch image"
    elif publish_type == "preinstalled-core":
      return "preinstalled core image"
    elif publish_type == "preinstalled-desktop-next":
      return "preinstalled desktop next image"
    elif publish_type == "wubi":
      return "Wubi %s" % cd
    else:
      raise WebIndicesException("Unknown image type %s!" % publish_type)

  def cdtypedesc(self, publish_type, image_format):
    capproject = self.config.capproject
    series = self.config["DIST"]

    if self.project == "mid":
      # MID has lower memory requirements than others
      desktop_ram = 128
    if self.project == "xubuntu":
      if series <= "intrepid":
        desktop_ram = 128
      else:
        desktop_ram = 192
    else:
      if series <= "feisty":
        desktop_ram = 256
      elif series <= "gutsy":
        desktop_ram = 320
      elif series <= "hardy":
        desktop_ram = 384
      elif series <= "maverick":
        desktop_ram = 256
      else:
        desktop_ram = 384

    if image_format in ("tar.gz", "tar.xz", "custom.tar.gz"):
      cd = "filesystem archive"
    elif self.config["DIST"] < "quantal":
      if image_format in ("img", "img.gz"):
        cd = "image"
      elif self.project == "ubuntustudio":
        # Ubuntu Studio is expected to be oversized in Gutsy; sigh.
        cd = "dvd"
      else:
        cd = "cd"
    else:
      cd = "image"

    desktop_req = (
      "You will need at least %sMiB of RAM to install from this %s." %
      (desktop_ram, cd))

    sentences = []
    if publish_type == "live":
      sentences.append(
        "The live %s allows you to try %s without changing your "
        "computer at all, and at your option to install it "
        "permanently later.</p>" % (cd, capproject))
    elif publish_type == "desktop":
      sentences.append(
        "The desktop %s allows you to try %s without changing your "
        "computer at all, and at your option to install it "
        "permanently later." % (cd, capproject))
      if self.project != "edubuntu" and not self.prefmsg_emitted:
        sentences.append(
          "This type of %s is what most people will want to use." %
          cd)
        self.prefmsg_emitted = True
      sentences.append(desktop_req)
      if self.project == "ubuntu-desktop-next":
        sentences.append(
          "This is an experimental image. Please %s for caveats and "
          "workarounds." %
          Link("https://wiki.ubuntu.com/Unity8DesktopIso",
             "read this page on the Ubuntu wiki",
             show_class=True))
      if self.project == "edubuntu":
        sentences.append(
          "You can install additional educational programs using "
          "the classroom server add-on %s." % cd)
    elif publish_type == "install":
      sentences.append(
        "The install %s allows you to install %s permanently on a "
        "computer." % (cd, capproject))
    elif publish_type == "alternate":
      sentences.append(
        "The alternate install %s allows you to perform certain "
        "specialist installations of %s." % (cd, capproject))
      sentences.append("It provides for the following situations:")
      yield Paragraph(sentences)
      yield UnorderedList([
        "setting up automated deployments;",
        "upgrading from older installations without network access;",
        "LVM and/or RAID partitioning;",
        ("installs on systems with less than about %sMiB of RAM "
          "(although note that low-memory systems may not be able "
          "to run a full desktop environment reasonably)." %
          desktop_ram),
      ])
      bug_link = Link(
        "https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/debian-installer/"
        "+filebug",
        "debian-installer")
      yield Paragraph([
        "In the event that you encounter a bug using the alternate "
        "installer, please file a bug on the %s package." % bug_link,
      ])
      return
    elif publish_type == "mid":
      sentences.append(
        "The MID USB image allows you to try %s without changing your "
        "computer at all, and at your option to install it "
        "permanently later." % capproject)
      sentences.append(
        "This USB image is optimized for handheld devices with 4-7\" "
        "touchscreens and limited processing power.")
      sentences.append(desktop_req)
    elif publish_type == "moblin-remix":
      sentences.append(
        "The live %s allows you to try Ubuntu Moblin Remix without "
        "changing your computer at all, and at your option to install "
        "it permanently later." % cd)
      sentences.append(
        "This live %s is optimized for netbooks with screens up to "
        "10\"." % cd)
      sentences.append(desktop_req)
    elif publish_type == "server":
      if self.project == "edubuntu":
        sentences.append(
          "The classroom server %s allows you to install %s "
          "permanently on a computer." % (cd, capproject))
        sentences.append(
          "It includes LTSP (Linux Terminal Server Project) "
          "support, providing out-of-the-box thin client support.")
        sentences.append(
          "After installation you can install additional "
          "educational programs using the classroom server add-on "
          "%s." % cd)
      else:
        sentences.append(
          "The server install %s allows you to install %s "
          "permanently on a computer for use as a server." %
          (cd, capproject))
        sentences.append(
          "It will not install a graphical user interface.")
    elif publish_type == "netbook":
      if capproject.endswith("-Netbook"):
        capproject = capproject[:-len("-Netbook")]
      sentences.append(
        "The live %s allows you to try %s Netbook Edition without "
        "changing your computer at all, and at your option to install "
        "it permanently later." % (cd, capproject))
      sentences.append(
        "This live %s is optimized for netbooks with screens up to "
        "10\"." % cd)
      sentences.append(desktop_req)
    elif publish_type == "active":
      # Kubuntu only
      sentences.append(
        "The Active Image offers a preview of the Plasma Active "
        "workspace to try or install.")
    elif publish_type == "serveraddon":
      # Edubuntu only
      sentences.append(
        "The classroom server add-on %s contains additional useful "
        "packages, including many educational programs and all "
        "available language packs." % cd)
      sentences.append(
        "It requires that an %s desktop be installed on the machine." %
        capproject)
    elif publish_type == "addon":
      # Edubuntu only
      sentences.append(
        "The Ubuntu educational add-on %s contains additional useful "
        "packages, including many educational programs." % cd)
      sentences.append(
        "It requires that an Ubuntu desktop system already be "
        "installed.")
    elif publish_type == "dvd":
      if self.project == "edubuntu":
        sentences.append(
          "The install DVD allows you to install %s permanently on "
          "a computer." % capproject)
      else:
        sentences.append(
          "The combined install/live DVD allows you either to "
          "install %s permanently on a computer, or (by entering "
          "'live' at the boot prompt) to try %s without changing "
          "your computer at all." % (capproject, capproject))
    elif publish_type == "src":
      yield Paragraph([
        "The source %ss contain the source code used to build %s." %
        (cd, capproject),
      ])
      sentences.append(
        "Some source package versions on this image may not match "
        "related binary images, depending on exactly when the images "
        "were built.")
      sentences.append(
        "You can always find every version of Ubuntu source packages "
        "on Launchpad, using URLs of the following form:")
      yield Paragraph(sentences)
      prefix = "https://launchpad.net/ubuntu/+source/SOURCE-PACKAGE-NAME"
      yield UnorderedList([
        "<code>%s/+publishinghistory</code> (index)" % prefix,
        "<code>%s/VERSION</code> (specific version)" % prefix,
      ])
      return
    elif publish_type in ("server-uec", "uec"):
      uec_link = Link(
        "http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/serveredition/"
        "cloud/uec",
        "Ubuntu Enterprise Cloud", show_class=True)
      sentences.append(
        "The Ubuntu Enterprise Cloud image can be run on your "
        "personal %s, or modified, rebundled and uploaded to Amazon "
        "EC2." % uec_link)
      gs_link = Link(
        "https://help.ubuntu.com/community/Eucalyptus",
        "Getting Started with Ubuntu Enterprise Cloud",
        show_class=True)
      sentences.append(
        "For further instruction on setting up a personal Ubuntu "
        "Enterprise Cloud, see %s." % gs_link)
    elif publish_type == "preinstalled-active":
      sentences.append(
        "The Active Image allows you to unpack a preinstalled preview "
        "of the Plasma Active workspace onto an SD card.")
    elif publish_type == "preinstalled-touch":
      sentences.append(
        "The Preinstalled Touch Image allows you to install a "
        "preinstalled preview of Ubuntu Touch onto a target device.")
    elif publish_type.startswith("preinstalled-"):
      sentences.append(
        "The %s %s allows you to unpack a preinstalled version of %s "
        "onto a target device." % (publish_type, cd, capproject))
    elif publish_type in ("ubuntu-core", "preinstalled-core"):
      sentences.append(
        "Ubuntu Core is a minimal rootfs for use in the creation of "
        "custom images for specific needs.")
      sentences.append(
        "Ubuntu Core strives to create a suitable minimal environment "
        "for use in Board Support Packages, constrained or integrated "
        "environments, or as the basis for application demonstration "
        "images.")
      link = Link(
        "https://wiki.ubuntu.com/Core", "Ubuntu Core wiki page",
        show_class=True)
      sentences.append("See the %s for more information." % link)
    elif publish_type == "wubi":
      sentences.append(
        "This is a filesystem image downloaded by Wubi (a system "
        "which installs Ubuntu into disk image files on a Windows "
        "filesystem). You should not normally need to download it "
        "separately.")
    else:
      raise WebIndicesException("Unknown image type %s!" % publish_type)

    if sentences:
      yield Paragraph(sentences)

  uec_arch_strings = {
    "amd64": "64-bit",
    "i386": "32-bit",
  }

  arch_strings = {
    "amd64": "64-bit PC (AMD64)",
    "amd64+mac": "64-bit Mac (AMD64)",
    "arm64": "64-bit ARM (ARMv8/AArch64)",
    "armel": "ARM EABI",
    "armel+dove": "Marvell Dove",
    "armel+imx51": "Freescale i.MX51",
    "armel+omap": "Texas Instruments OMAP3",
    "armel+omap4": "Texas Instruments OMAP4",
    "armel+ac100": "Toshiba AC100 / Dynabook AZ",
    "armel+mx5": "Freescale i.MX5x",
    "armhf": "ARM EABI (Hard-Float)",
    "armhf+omap": "Texas Instruments OMAP3 (Hard-Float)",
    "armhf+omap4": "Texas Instruments OMAP4 (Hard-Float)",
    "armhf+ac100": "Toshiba AC100 / Dynabook AZ (Hard-Float)",
    "armhf+mx5": "Freescale i.MX5x (Hard-Float)",
    "armhf+nexus7": "Asus/Google Nexus7 Tablet",
    "hppa": "HP PA-RISC",
    "i386": "32-bit PC (i386)",
    "ia64": "IA-64",
    "lpia": "Low-Power Intel Architecture",
    "powerpc": "Mac (PowerPC) and IBM-PPC (POWER5)",
    "powerpc+ps3": "PlayStation 3",
    "ppc64el": "PowerPC64 Little-Endian",
    "sparc": "SPARC",
  }

  def archdesc(self, arch, publish_type):
    sentences = []
    if arch in ("amd64", "amd64+mac"):
      sentences.append(
        "Choose this to take full advantage of computers based on the "
        "AMD64 or EM64T architecture (e.g., Athlon64, Opteron, EM64T "
        "Xeon, Core 2).")
      sentences.append(
        "If you have a non-64-bit processor made by AMD, or if you "
        "need full support for 32-bit code, use the i386 images "
        "instead.")
      if arch == "amd64+mac":
        sentences.append(
          "This image is adjusted to work properly on Mac systems.")
    elif arch == "arm64":
      sentences.append("For 64-bit ARMv8 processors and above.")
    elif arch == "armel":
      sentences.append("For ARMv7 processors and above.")
    elif arch == "armel+dove":
      sentences.append("For Dove boards.")
    elif arch == "armel+imx51":
      sentences.append("For i.MX51 boards.")
    elif arch in ("armel+mx5", "armhf+mx5"):
      sentences.append("For Freescale i.MX5x boards.")
      link = Link("https://wiki.ubuntu.com/ARM/MX5", "ARM/MX5")
      sentences.append(
        "See %s for detailed installation information." % link)
    elif arch in ("armel+omap", "armhf+omap"):
      sentences.append("For OMAP3 boards.")
      link = Link("https://wiki.ubuntu.com/ARM/OMAP", "ARM/OMAP")
      sentences.append(
        "See %s for detailed installation information." % link)
    elif arch in ("armel+omap4", "armhf+omap4"):
      sentences.append("For OMAP4 boards.")
      link = Link("https://wiki.ubuntu.com/ARM/OMAP", "ARM/OMAP")
      sentences.append(
        "See %s for detailed installation information." % link)
    elif arch in ("armel+ac100", "armhf+ac100"):
      sentences.append("For Toshiba AC100 / Dynabook AZ netbooks.")
      link = Link(
        "https://wiki.ubuntu.com/ARM/TEGRA/AC100", "ARM/TEGRA/AC100")
      sentences.append(
        "See %s for detailed installation information (please make "
        "sure to download the .bootimg file alongside with the "
        "filesystem archive)." % link)
    elif arch == "armhf+nexus7":
      sentences.append("For the Asus/Google Nexus7 tablet.")
      link = Link(
        "https://wiki.ubuntu.com/Nexus7", "the Nexus7 wiki pages")
      sentences.append(
        "See %s for detailed installation information." % link)
    elif arch == "armhf":
      sentences.append("For ARMv7 processors and above (Hard-Float).")
    elif arch == "hppa":
      sentences.append("For HP PA-RISC computers.")
    elif arch == "i386":
      sentences.append("For almost all PCs.")
      sentences.append(
        "This includes most machines with Intel/AMD/etc type "
        "processors and almost all computers that run Microsoft "
        "Windows, as well as newer Apple Macintosh systems based on "
        "Intel processors.")
      sentences.append("Choose this if you are at all unsure.")
    elif arch == "ia64":
      sentences.append("For Intel Itanium and Itanium 2 computers.")
    elif arch == "lpia":
      sentences.append(
        "For devices using the Low-Power Intel Architecture, "
        "including the A1xx and Atom processors.")
    elif arch == "powerpc":
      sentences.append(
        "For Apple Macintosh G3, G4, and G5 computers, including "
        "iBooks and PowerBooks as well as older IBM OpenPower 7xx "
        "machines.")
    elif arch == "powerpc+ps3":
      sentences.append("For Sony PlayStation 3 systems.")
      if publish_type == "desktop" and self.config["DIST"] >= "gutsy":
        capproject = self.config.capproject
        sentences.append(
          "(This defaults to installing %s permanently, since there "
          "is usually not enough memory to try out the full desktop "
          "system and run the installer at the same time." %
          capproject)
        sentences.append(
          "An alternative boot option to try %s without changing "
          "your computer is available.)" % capproject)
    elif arch == "ppc64el":
      sentences.append(
        "For POWER8 Little-Endian computers, such as Power Systems "
        "S8xxL/LC Linux-only servers.")
    elif arch == "sparc":
      sentences.append(
        "For Sun UltraSPARC computers, including those based on the "
        "multicore UltraSPARC T1 (\"Niagara\") processors.")
    else:
      raise WebIndicesException("Unknown architecture %s!" % arch)
    return " ".join(sentences)

  def maybe_oversized(self, status, path, publish_type):
    if status != "daily" or not os.path.exists(path):
      return

    usb_projects = (
      "ubuntu-mid", "ubuntu-moblin-remix",
      "kubuntu", "kubuntu-active", "kubuntu-plasma5",
      "ubuntu-mate",
      )
    series = self.config["DIST"]

    yield "<br>"
    sentences = []
    if publish_type == "dvd" or self.project == "ubuntustudio":
      sentences.append(
        "Warning: This image is oversized (which is a bug) and will "
        "not fit onto a single-sided single-layer DVD.")
      sentences.append(
        "However, you may still test it using a larger USB drive or a "
        "virtual machine.")
    elif (self.project in usb_projects or
        (self.project == "xubuntu" and series >= "raring") or
        (self.project == "ubuntu-gnome" and series >= "saucy")):
      sentences.append(
        "Warning: This image is oversized (which is a bug) and will "
        "not fit onto a 1GB USB stick.")
      sentences.append(
        "However, you may still test it using a DVD, a larger USB "
        "drive, or a virtual machine.")
    else:
      sentences.append(
        "Warning: This image is oversized (which is a bug) and will "
        "not fit onto a standard 703MiB CD.")
      sentences.append(
        "However, you may still test it using a DVD, a USB drive, or "
        "a virtual machine.")
    yield Span("urgent", sentences)

  def mimetypestr(self, extension):
    # Some MIME types aren't configured by default.
    if extension == "img":
      return "application/octet-stream"
    else:
      return None

  def extensionstr(self, extension):
    if extension == "img":
      return "USB image"
    elif extension == "img.gz":
      return "preinstalled SD Card image"
    elif extension == "iso":
      return "standard download"
    elif extension.endswith(".torrent"):
      return "%s download" % Link(
        "https://help.ubuntu.com/community/BitTorrent", "BitTorrent")
    elif extension == "jigdo":
      return "%s download" % Link("http://atterer.org/jigdo", "jigdo")
    elif extension == "list":
      return "file listing"
    elif extension == "manifest":
      return "contents of live filesystem"
    elif extension == "manifest-desktop":
      return "contents of desktop part of live filesystem"
    elif extension == "manifest-remove":
      return "packages to remove from live filesystem on installation"
    elif extension == "template":
      return "%s template" % Link("http://atterer.org/jigdo", "jigdo")
    elif extension.endswith(".zsync"):
      return "%s metafile" % Link("http://zsync.moria.org.uk/", "zsync")
    elif extension == "vmlinuz-ec2":
      return "EC2 kernel image"
    elif extension == "vmlinuz-virtual":
      return "UEC kernel image"
    elif extension == "initrd-ec2":
      return "EC2 initramfs image"
    elif extension == "initrd-virtual":
      return "UEC initramfs image"
    elif extension == "img.tar.gz":
      return "UEC/EC2 filesystem image"
    elif extension in ("tar.gz", "custom.tar.gz"):
      if self.project in ("server-uec", "uec"):
        return "Cloud Images tarball"
      else:
        return "filesystem archive"
    elif extension == "bootimg":
      return "combined Android bootimage"
    elif extension == "tar.xz":
      return "Wubi filesystem archive"
    else:
      raise WebIndicesException("Unknown extension %s!" % extension)

  def web_heading(self, prefix):
    full_project_bits = [self.project]
    if self.config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"]:
      full_project_bits.append(self.config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"])
    full_project = "-".join(full_project_bits)
    series = self.config["DIST"]

    heading = "%s %s (%s)" % (
      self.config.capproject, series.displayversion(full_project),
      series.displayname)
    if "-alpha-" in prefix:
      heading += " Alpha %s" % re.sub(r"^.*-alpha-", "", prefix)
    elif prefix.endswith("-preview"):
      heading += " Preview"
    elif prefix.endswith("-beta"):
      heading += " Beta"
    elif "-beta" in prefix:
      heading += " Beta %s" % re.sub(r"^.*-beta", "", prefix)
    elif prefix.endswith("-rc"):
      heading += " Release Candidate"
    elif prefix == series.name:
      heading += " Daily Build"
    heading = heading.replace('-', ' ')
    return heading

  def ubuntu_touch_legal_notice(self):
    yield "<h3>Legal Notice</h3>"
    yield Paragraph([
      "Ubuntu Touch is released for free non-commercial use.",
      "It is provided without warranty, even the implied warranty of "
      "merchantability, satisfaction or fitness for a particular use.",
      "See the licence included with each program for details.",
    ])
    yield Paragraph([
      "Some licences may grant additional rights; this notice shall not "
      "limit your rights under each program's licence.",
      "Licences for each program are available in the /usr/share/doc "
      "directory.",
      "Source code for Ubuntu can be downloaded from %s." % Link(
        "http://archive.ubuntu.com/", "archive.ubuntu.com"),
      "Ubuntu, the Ubuntu logo and Canonical are registered trademarks "
      "of Canonical Ltd.",
      "All other trademarks are the property of their respective "
      "owners.",
    ])
    yield Paragraph([
      "Ubuntu Touch is released for limited use due to the inclusion of "
      "binary hardware support files.",
      "The original components and licenses can be found at: %s." % Link(
        "https://developers.google.com/android/nexus/drivers",
        "https://developers.google.com/android/nexus/drivers"),
    ])

  def find_images(self, directory, prefix, publish_type):
    images = []
    prefix_type = "%s-%s" % (prefix, publish_type)
    for entry in os.listdir(directory):
      if entry == ("%s.img" % prefix_type):
        images.append(entry)
      elif publish_type == "wubi" and entry.endswith(".tar.xz"):
        # Wubi images are just "ARCH.tar.xz", with no prefix.
        images.append(entry)
      elif entry.startswith("%s-" % prefix_type):
        if (entry.endswith(".list") or
            entry.endswith(".img.gz") or
            entry.endswith(".tar.gz")):
          images.append(entry)
    return images

  def find_source_images(self, directory, prefix):
    numbers = []
    for entry in osextras.listdir_force(directory):
      match = re.match(r"^%s-src-([0-9]+)\.iso$" % prefix, entry)
      if match is not None:
        numbers.append(int(match.group(1)))
    return sorted(numbers)

  def find_any_with_extension(self, directory, extension):
    return bool([
      entry for entry in os.listdir(directory)
      if entry.endswith(".%s" % extension)])

  def make_web_indices(self, directory, base_prefix, status="release"):
    series = self.config["DIST"]

    prefixes = [base_prefix]
    if base_prefix.count(".") >= 2:
      # point release - need the base version too
      prefixes.append(base_prefix.rsplit(".", 1)[0])

    all_publish_types = (
      "live", "desktop",
      "server", "install", "alternate",
      "serveraddon", "addon",
      "dvd",
      "src",
      "netbook", "mid", "moblin-remix", "mobile", "active",
      "uec", "server-uec",
      "preinstalled-desktop", "preinstalled-netbook",
      "preinstalled-mobile", "preinstalled-active",
      "preinstalled-headless", "preinstalled-server",
      "preinstalled-touch", "preinstalled-core", "wubi",
      "preinstalled-desktop-next",
    )

    all_arches = (
      "amd64", "amd64+mac",
      "i386",
      "armel+dove", "armel+imx51", "armel+omap", "armel+omap4",
      "armel+ac100", "armel+mx5",
      "armhf+omap", "armhf+omap4", "armhf+ac100", "armhf+mx5",
      "armhf+nexus7", "armhf", "armel", "arm64",
      "powerpc",
      "powerpc+ps3",
      "ppc64el",
      "hppa",
      "ia64",
      "lpia",
      "sparc",
    )

    self.prefmsg_emitted = False

    header_path = os.path.join(directory, "HEADER.html")
    footer_path = os.path.join(directory, "FOOTER.html")
    htaccess_path = os.path.join(directory, ".htaccess")

    with AtomicFile(header_path) as header, \
        AtomicFile(footer_path) as footer, \
        AtomicFile(htaccess_path) as htaccess:
      heading = self.web_heading(base_prefix)
      print(
        dedent("""\
          <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
           "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
          <html>
          <head>
          <title>%s</title>
          <!-- Main style sheets for CSS2 capable browsers -->
          <style type="text/css" media="screen">""") % heading,
        file=header)
      for css in self.cssincludes():
        print(" @import url(%s);" % css, file=header)
      print(dedent("""\
        body { margin: 2em; }
        </style>
        """), file=header)
      if self.project == "kubuntu":
        print(
          "<link "
          "href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu' "
          "rel='stylesheet' type='text/css'>", file=header)
        print(
          "<link rel=\"icon\" type=\"image/png\" "
          "href=\"http://www.kubuntu.org/themes/kubuntu10.04/"
          "favicon.ico\">", file=header)
      if self.project == "kubuntu-plasma5":
        print(
          "<link "
          "href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oxygen' "
          "rel='stylesheet' type='text/css'>", file=header)
      if self.project in ("kubuntu", "kubuntu-plasma5"):
        print(
          "<link rel=\"icon\" type=\"image/png\" "
          "href=\"http://www.kubuntu.org/themes/kubuntu10.04/"
          "favicon.ico\">", file=header)
      print(dedent("""\
        </head>
        <body><div id="pageWrapper">

        <div id="header"><a href="http://www.ubuntu.com/"></a></div>

        <h1>%s</h1>

        <div id="main">
        """) % heading, file=header)

      mirrors_url = "http://www.ubuntu.com/getubuntu/downloadmirrors"
      reldir = os.path.realpath(directory)
      if ("full" in reldir.split(os.pardir) and
          "-alpha-" not in base_prefix and
          base_prefix != self.config.series):
        if self.project in (
            "ubuntu", "ubuntu-server", "ubuntu-netbook"):
          url = "http://releases.ubuntu.com/"
        elif self.project == "kubuntu" and series <= "oneiric":
          url = "http://releases.ubuntu.com/kubuntu/"
        else:
          url = None
        if url:
          print(
            "<p>This directory contains only less-used images "
            "which are not mirrored widely. For the most "
            "frequently downloaded images, see "
            "<a href=\"%s\">releases.ubuntu.com</a>. Please "
            "use a <a href=\"%s\">mirror</a> if possible.</p>" %
            (url, mirrors_url), file=header)
          print(file=header)
      elif "simple" in reldir.split(os.pardir):
        cdimage_url = "http://cdimage.ubuntu.com/"
        print(
          "<p>This directory contains the most frequently "
          "downloaded %s images. Other images, including DVDs and "
          "source CDs, may be available on the "
          "<a href=\"%s\">cdimage server</a>. See also the "
          "<a href=\"%s\">list of download mirrors</a>.</p>" %
          (self.config.capproject, cdimage_url, mirrors_url),
          file=header)
        print(file=header)

      print("<h2>Select an image</h2>", file=header)
      print(file=header)

      cdtypecount = 0
      for prefix in prefixes:
        for publish_type in all_publish_types:
          if self.find_images(directory, prefix, publish_type):
            cdtypecount += 1

      if cdtypecount > 1:
        print(
          "<p>%s is distributed on %s types of images described "
          "below." %
          (self.config.capproject, self.numbers[cdtypecount]),
          file=header)
        print(file=header)

      foundtorrent = False
      bt_link = Link(
        "https://help.ubuntu.com/community/BitTorrent", "BitTorrent")

      for prefix in prefixes:
        for publish_type in all_publish_types:
          if not self.find_images(directory, prefix, publish_type):
            continue

          if publish_type == "src":
            # Perverse, but works.
            arches = self.find_source_images(directory, prefix)
          else:
            arches = all_arches

          for image_format in (
            "iso", "img", "img.gz", "img.tar.gz", "tar.gz",
            "tar.xz", "custom.tar.gz",
          ):
            paths = []
            if image_format == "img":
              path = os.path.join(
                directory,
                "%s-%s.%s" % (
                  prefix, publish_type, image_format))
              if os.path.exists(path):
                paths.append((path, None))
            elif image_format == "tar.xz":
              for arch in arches:
                path = os.path.join(
                  directory, "%s.%s" % (arch, image_format))
                if os.path.exists(path):
                  paths.append((path, arch))
            for arch in arches:
              path = os.path.join(
                directory,
                "%s-%s-%s.%s" % (
                  prefix, publish_type, arch, image_format))
              if os.path.exists(path):
                paths.append((path, arch))
            if not paths:
              continue

            cdtypestr = self.cdtypestr(publish_type, image_format)

            print(
              "<h3>%s</h3>" % self.titlecase(cdtypestr),
              file=header)
            print(file=header)
            for tag in self.cdtypedesc(publish_type, image_format):
              print(tag, file=header)
              print(file=header)

            if len(paths) == 1:
              print(
                "<p>There is one image available:</p>",
                file=header)
            elif publish_type == "src":
              print(
                "<p>There are %s images available:</p>" %
                self.numbers[len(paths)], file=header)
            else:
              print(
                "<p>There are %s images available, each for a "
                "different type of computer:</p>" %
                self.numbers[len(paths)], file=header)

            print(file=header)
            print("<dl>", file=header)

            for path, arch in paths:
              base = path.rsplit(".", 1)[0]
              if arch is None:
                if publish_type == "mid":
                  imgarch = "lpia"
                else:
                  raise WebIndicesException(
                    "Unknown image type %s!" %
                    publish_type)
                archstr = self.arch_strings[imgarch]
                imagestr = "%s %s" % (archstr, cdtypestr)
                htaccessimagestr = "%s for %s computers" % (
                  self.titlecase(cdtypestr), archstr)
                archdesc = self.archdesc(imgarch, publish_type)
              elif publish_type == "src":
                imagestr = "%s %s" % (
                  self.titlecase(cdtypestr), arch)
                htaccessimagestr = imagestr
              else:
                if publish_type in ("server-uec", "uec"):
                  archstr = self.uec_arch_strings[arch]
                else:
                  archstr = self.arch_strings[arch]
                imagestr = "%s %s" % (archstr, cdtypestr)
                htaccessimagestr = "%s for %s computers" % (
                  self.titlecase(cdtypestr), archstr)
                archdesc = self.archdesc(arch, publish_type)

              if os.path.exists(path):
                print(
                  "<dt><a href=\"%s\">%s</a>" %
                  (os.path.basename(path), imagestr),
                  file=header)
              elif os.path.exists("%s.torrent" % path):
                print(
                  "<dt><a href=\"%s.torrent\">%s</a> "
                  "(%s only)" % (
                    os.path.basename(path), imagestr,
                    bt_link),
                  file=header)
              else:
                continue

              if os.path.exists("%s.torrent" % path):
                foundtorrent = True

              if publish_type != "src":
                oversized_path = "%s.OVERSIZED" % base
                print(file=header)
                desc = archdesc
                for tag in self.maybe_oversized(
                    status, oversized_path, publish_type):
                  desc += "\n%s" % tag
                print("<dd>%s</dd>" % desc, file=header)
                print(file=header)

              if arch is None:
                htaccess_extensions = ("img", "manifest")
              else:
                htaccess_extensions = (
                  "img.gz.torrent", "img.gz.zsync", "img.gz",
                  "img.tar.gz", "img.torrent", "img.zsync",
                  "img", "iso.torrent", "iso.zsync", "iso",
                  "jigdo", "list", "manifest",
                  "manifest-desktop", "manifest-remove",
                  "template", "tar.gz", "tar.gz.zsync",
                  "bootimg", "tar.xz", "custom.tar.gz",
                )
              for extension in htaccess_extensions:
                extpath = "%s.%s" % (base, extension)
                if not os.path.exists(extpath):
                  continue
                extstr = self.extensionstr(extension)
                extstr = extstr.replace('"', '\\"')
                print(
                  "AddDescription \"%s (%s)\" %s" % (
                    htaccessimagestr, extstr,
                    os.path.basename(extpath)),
                  file=htaccess)
              for extension in (
                "initrd-ec2", "initrd-virtual",
                "vmlinuz-ec2", "vmlinuz-virtual",
              ):
                extpath = "%s-%s" % (base, extension)
                if not os.path.exists(extpath):
                  continue
                extstr = self.extensionstr(extension)
                extstr = extstr.replace('"', '\\"')
                print(
                  "AddDescription \"%s (%s)\" %s" % (
                    htaccessimagestr, extstr,
                    os.path.basename(extpath)),
                  file=htaccess)

            print("</dl>", file=header)
            print(file=header)

      published_ec2_path = os.path.join(
        directory, "published-ec2-%s.txt" % status)
      if os.path.exists(published_ec2_path):
        print("<h3>Amazon EC2 Published AMIs</h3>", file=header)
        print(file=header)
        features_link = Link(
          "http://www.ubuntu.com/products/whatisubuntu/"
          "serveredition/features/ec2",
          "Amazon EC2", show_class=True)
        guide_link = Link(
          "https://help.ubuntu.com/community/EC2StartersGuide",
          "EC2 Starters Guide", show_class=True)
        print(str(Paragraph([
          "The images have been published to %s, and can be used "
          "immediately with no need to download anything." %
          features_link,
          "See the table below for the AMI ids.",
          "For further instruction on getting started with Amazon "
          "EC2, see the %s." % guide_link,
        ])), file=header)
        print(file=header)

        print(dedent("""\
          <table><tbody><tr>
           <td><p> Availability Zone </p></td>
           <td><p> arch </p></td>
           <td><p> ami </p></td>
           <td><p> ec2 command</p></td>
          </tr>"""), file=header)
        with open(published_ec2_path) as published_ec2:
          for line in published_ec2:
            if "ami" not in line:
              continue
            zone, ami, manifest = line.split(None, 2)
            base_url = (
              "http://developer.amazonwebservices.com/connect")

            if "amd64" in manifest:
              arch = "64-bit"
              url = (
                "%s/entry%21default.jspa?categoryID=223&amp;"
                "externalID=2755&amp;fromSearchPage=true" %
                base_url)
              args = "--instance-type m1.large"
            elif "i386" in manifest:
              arch = "32-bit"
              url = (
                "%s/kbclick.jspa?categoryID=223&amp;"
                "externalID=2754&amp;searchID=1818410" %
                base_url)
              args = "--instance-type m1.small"
            link = Link(url, "<tt>%s</tt>" % ami, show_class=True)

            if zone == "eu-west-1":
              zonename = "Europe"
              args += " --region %s" % zone
            elif zone == "us-east-1":
              zonename = "US"

            command = (
              "ec2-run-instances %s --key ${EC2_KEYPAIR} %s" %
              (ami, args))
            command = "<tt>%s</tt>" % command
            print("<tr>", file=header)
            for cell in (zonename, arch, link, command):
              print(" <td><p>%s</p></td>" % cell, file=header)
        print("</tbody></table>", file=header)

      if (series >= "precise" and
          [entry for entry in os.listdir(directory)
           if "-arm" in entry]):
        link = Link(
          "https://wiki.ubuntu.com/ARM/Server/Install",
          "ARM/Server/Install")
        print(
          "<p>For ARM hardware for which we do not ship "
          "preinstalled images, see %s for detailed installation "
          "information.</p>" % link, file=header)
        print(file=header)

      if foundtorrent:
        print(
          "<p>A full list of available files, including %s files, "
          "can be found below.</p>" % bt_link, file=header)
      else:
        print(
          "<p>A full list of available files can be found "
          "below.</p>", file=header)
      print(file=header)

      got_iso = self.find_any_with_extension(directory, "iso")
      got_img = self.find_any_with_extension(directory, "img")
      iso_link = Link(
        "https://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto",
        "Image Burning Guide")
      img_link = Link(
        "https://wiki.ubuntu.com/MobileTeam/Mobile/HowTo/ImageWriting",
        "USB Image Writing Guide")
      if got_iso and got_img:
        print(
          "<p>If you need help burning these images to disk, see "
          "the %s or the %s.</p>" % (iso_link, img_link),
          file=header)
      elif got_iso:
        print(
          "<p>If you need help burning these images to disk, see "
          "the %s.</p>" % iso_link, file=header)
      elif got_img:
        print(
          "<p>It is recommended you have at least a 1GB USB storage "
          "device to burn the image to. If you need help burning "
          "these images to disk, see the %s.</p>" % img_link,
          file=header)
      if got_iso or got_img:
        print(file=header)

      if self.config.project in ("ubuntu-touch", "ubuntu-pd"):
        for tag in self.ubuntu_touch_legal_notice():
          print(tag, file=header)
        print(file=header)

      print("</div></div></body></html>", file=footer)

      # We may not be mirrored to the webserver root, so calculate a
      # relative path for the icons.
      cdicons = "cdicons/"
      reldir = os.path.realpath(directory)
      while reldir and reldir != self.tree.directory:
        reldir, dirpart = os.path.split(reldir)
        if not dirpart:
          continue
        cdicons = os.path.join(os.pardir, cdicons)
      if self.project.startswith("kubuntu"):
        cdicons = "%skubuntu-" % cdicons

      print(file=htaccess)
      print("HeaderName HEADER.html", file=htaccess)
      print("ReadmeName FOOTER.html", file=htaccess)
      print(
        "IndexIgnore .htaccess HEADER.html FOOTER.html "
        "published-ec2-daily.txt published-ec2-release.txt",
        file=htaccess)
      print(
        "IndexOptions NameWidth=* DescriptionWidth=* "
        "SuppressHTMLPreamble FancyIndexing "
        "IconHeight=22 IconWidth=22",
        file=htaccess)
      for icon, patterns in (
        ("folder.png", "^^DIRECTORY^^"),
        ("iso.png", ".iso"),
        ("img.png", ".img .tar.gz .tar.xz"),
        ("jigdo.png", ".jigdo .template"),
        ("list.png", (
          ".list .manifest .html .zsync "
          "MD5SUMS MD5SUMS.gpg "
          "MD5SUMS-metalink MD5SUMS-metalink.gpg "
          "SHA1SUMS SHA1SUMS.gpg SHA256SUMS SHA256SUMS.gpg")),
        ("torrent.png", ".torrent .metalink"),
      ):
        print(
          "AddIcon %s%s %s" % (cdicons, icon, patterns),
          file=htaccess)

      for extension in (
        "img.gz.torrent", "img.gz", "img.torrent", "img",
        "iso.torrent", "iso", "jigdo", "list", "manifest",
        "manifest-desktop", "manifest-remove", "template",
      ):
        mimetype = self.mimetypestr(extension)
        if (mimetype and
            self.find_any_with_extension(directory, extension)):
          print(
            "AddType %s .%s" % (mimetype, extension),
            file=htaccess)

  def make_metalink(self, directory, version):
    """Create and publish metalink files."""
    osextras.unlink_force(os.path.join(directory, "MD5SUMS-metalink"))
    osextras.unlink_force(os.path.join(directory, "MD5SUMS-metalink.gpg"))

    reldir = os.path.relpath(directory, self.tree.directory)
    metalink_builder = os.path.join(
      self.config.root, "MirrorMetalink", "build.py")
    command = [
      metalink_builder, self.tree.directory, version, reldir,
      self.tree.site_name,
    ]
    try:
      if subprocess.call(command) == 0:
        metalink_checksum_directory(self.config, directory)
        return
    except OSError as e:
      if e.errno != errno.ENOENT:
        raise

    # Metalink creation failed. Remove any stale .metalink files.
    for name in os.listdir(directory):
      if name.endswith(".metalink"):
        osextras.unlink_force(os.path.join(directory, name))


class DailyTree(Tree):
  """A publication tree containing daily builds."""

  def __init__(self, config, directory=None):
    if directory is None:
      directory = os.path.join(config.root, "www", "full")
    super(DailyTree, self).__init__(config, directory)

  def name_to_series(self, name):
    """Return the series for a file basename."""
    dist = name.split("-")[0]
    return Series.find_by_name(dist)

  @property
  def site_name(self):
    return "cdimage.ubuntu.com"

  def manifest_files(self):
    """Yield all the files to include in a manifest of this tree."""
    seen_inodes = []
    for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(
        self.directory, followlinks=True):
      # Detect loops.
      st = os.stat(dirpath)
      dev_ino = (st.st_dev, st.st_ino)
      seen_inodes.append(dev_ino)
      for i in range(len(dirnames) - 1, -1, -1):
        st = os.stat(os.path.join(dirpath, dirnames[i]))
        dev_ino = (st.st_dev, st.st_ino)
        if dev_ino in seen_inodes:
          del dirnames[i]

      dirpath_bits = dirpath.split(os.sep)
      if "current" in dirpath_bits or "pending" in dirpath_bits:
        relative_dirpath = dirpath[len(self.directory) + 1:]
        for filename in filenames:
          path = os.path.join(dirpath, filename)
          if self.manifest_file_allowed(path):
            yield os.path.join(relative_dirpath, filename)

      if not dirnames:
        seen_inodes.pop()


class DailyTreePublisher(Publisher):
  """An object that can publish daily builds."""

  def __init__(self, tree, image_type):
    super(DailyTreePublisher, self).__init__(tree, image_type)
    self.checksum_dirs = []

  def image_output(self, arch):
    return os.path.join(
      self.config.root, "scratch", self.project, self.config.full_series,
      self.image_type, "debian-cd", arch)

  @property
  def source_extension(self):
    return "raw"

  @property
  def britney_report(self):
    return os.path.join(
      self.config.root, "britney", "report", self.project,
      self.image_type)

  @property
  def image_type_dir(self):
    image_type_dir = self.image_type.replace("_", "/")
    if (self.config.distribution != "ubuntu" or
        not self.config["DIST"].is_latest):
      image_type_dir = os.path.join(
        self.config.full_series, image_type_dir)
    return image_type_dir

  @property
  def publish_base(self):
    return os.path.join(self.tree.project_base, self.image_type_dir)

  def size_limit(self, arch):
    if self.project in ("edubuntu", "ubuntustudio"):
      # All Edubuntu images are DVD sized (including arm).
      # Ubuntu Studio is always DVD-sized for now.
      return 4700372992
    elif self.project in (
        "ubuntu-mid", "ubuntu-moblin-remix",
        ):
      # Mobile images are designed for USB drives; arbitrarily pick
      # 1GB as a limit.
      return 1024 * 1024 * 1024
    elif self.project in (
        "kubuntu", "kubuntu-active", "kubuntu-plasma5",
        ):
      # 1.2GB arbitrary limit, set jriddell 2014-08-21
      return (1024 * 1024 * 1024) + (1024 * 1024 * 200)
    elif (self.project == "ubuntu" and self.publish_type != "dvd" and
       self.config["DIST"] >= "quantal"):
      # Ubuntu quantal onward has a succession of arbitrary limits.
      if self.config["DIST"] == "quantal":
        return 801000000
      elif self.config["DIST"] == "raring":
        if arch == "powerpc":
          return 850000000
        else:
          return 835000000
      elif self.config["DIST"] == "saucy":
        return 950000000
      else:
        return 1024 * 1024 * 1024
    elif self.project == "ubuntu-gnome" and self.config["DIST"] >= "saucy":
      # Requested by darkxst in #ubuntu-release on 2013/06/28 03:29 UTC
      return 1024 * 1024 * 1024
    elif self.project == "xubuntu" and self.config["DIST"] >= "raring":
      # http://irclogs.ubuntu.com/2013/02/11/%23xubuntu-devel.html#t21:48
      return 1024 * 1024 * 1024
    elif self.project == "ubuntu-mate":
      return 1024 * 1024 * 1024
    else:
      if self.publish_type == "dvd":
        # http://en.wikipedia.org/wiki/DVD_plus_RW
        return 4700372992
      else:
        # http://en.wikipedia.org/wiki/CD-ROM#Capacity gives a
        # maximum of 737280000; RedBook requires reserving 300
        # sectors, so we do the same here Just In Case. If we need
        # to surpass this limit we should rigorously re-test and
        # check again with ProMese, the CD pressing vendor.
        return 736665600

  def size_limit_extension(self, arch, extension):
    """Some output file types have adjusted limits. Cope with this."""
    # TODO: Shouldn't this be per-project/publish_type instead?
    if self.project == "edubuntu":
      return self.size_limit(arch)
    elif extension == "img" or extension.endswith(".gz"):
      return 1024 * 1024 * 1024
    else:
      return self.size_limit(arch)

  def new_publish_dir(self, date):
    """Copy previous published tree as a starting point for a new one.

    This allows single-architecture rebuilds to carry over other
    architectures from previous builds.
    """
    publish_base = self.publish_base
    publish_date = os.path.join(publish_base, date)
    osextras.ensuredir(publish_date)
    if self.config["CDIMAGE_NOCOPY"]:
      return
    for previous_name in "pending", "current":
      publish_previous = os.path.join(publish_base, previous_name)
      if os.path.exists(publish_previous):
        for name in sorted(os.listdir(publish_previous)):
          if name.startswith("%s-" % self.config.series):
            os.link(
              os.path.join(publish_previous, name),
              os.path.join(publish_date, name))
        break

  def detect_image_extension(self, source_prefix):
    subp = subprocess.Popen(
      ["file", "-b", "%s.%s" % (source_prefix, self.source_extension)],
      stdout=subprocess.PIPE, universal_newlines=True)
    output = subp.communicate()[0].rstrip("\n")
    if output.startswith("# "):
      output = output[2:]
    output = output.rstrip(" ")

    if output.startswith("ISO 9660 CD-ROM filesystem data "):
      return "iso"
    elif output.startswith("x86 boot sector"):
      return "img"
    elif output.startswith("gzip compressed data"):
      with open("%s.type" % source_prefix) as compressed_type:
        real_output = compressed_type.readline().rstrip("\n")
      if real_output.startswith("ISO 9660 CD-ROM filesystem data "):
        return "iso.gz"
      elif real_output.startswith("x86 boot sector"):
        return "img.gz"
      elif real_output.startswith("tar archive"):
        return "tar.gz"
      else:
        logger.warning(
          "Unknown compressed file type '%s'; assuming .img.gz" %
          real_output)
        return "img.gz"
    else:
      logger.warning("Unknown file type '%s'; assuming .iso" % output)
      return "iso"

  def jigdo_ports(self, arch):
    series = self.config["DIST"]
    cpuarch = arch.split("+")[0]
    if cpuarch == "powerpc":
      # https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2007-February/
      #  000098.html
      if series > "edgy":
        return True
    elif cpuarch == "sparc":
      # https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-announce/
      #  2008-March/000400.html
      if series < "dapper" or series > "gutsy":
        return True
    elif cpuarch in (
        "arm64", "armel", "armhf", "hppa", "ia64", "lpia", "ppc64el"):
      return True
    return False

  def replace_jigdo_mirror(self, path, from_mirror, to_mirror):
    with open(path) as jigdo_in:
      with AtomicFile(path) as jigdo_out:
        from_line = "Debian=%s" % from_mirror
        to_line = "Debian=%s" % to_mirror
        for line in jigdo_in:
          jigdo_out.write(line.replace(from_line, to_line))

  def publish_binary(self, publish_type, arch, date):
    in_prefix = "%s-%s-%s" % (self.config.series, publish_type, arch)
    out_prefix = "%s-%s-%s" % (self.config.series, publish_type, arch)
    source_dir = self.image_output(arch)
    source_prefix = os.path.join(source_dir, in_prefix)
    target_dir = os.path.join(self.publish_base, date)
    target_prefix = os.path.join(target_dir, out_prefix)

    if not os.path.exists(
        "%s.%s" % (source_prefix, self.source_extension)):
      logger.warning("No %s image for %s!" % (publish_type, arch))
      for name in osextras.listdir_force(target_dir):
        if name.startswith("%s." % out_prefix):
          os.unlink(os.path.join(target_dir, name))
      return

    logger.info("Publishing %s ..." % arch)
    osextras.ensuredir(target_dir)
    extension = self.detect_image_extension(source_prefix)
    shutil.move(
      "%s.%s" % (source_prefix, self.source_extension),
      "%s.%s" % (target_prefix, extension))
    if os.path.exists("%s.list" % source_prefix):
      shutil.move("%s.list" % source_prefix, "%s.list" % target_prefix)
    self.checksum_dirs.append(source_dir)
    with ChecksumFileSet(
        self.config, target_dir, sign=False) as checksum_files:
      checksum_files.remove("%s.%s" % (out_prefix, extension))

    # Jigdo integration
    if os.path.exists("%s.jigdo" % source_prefix):
      logger.info("Publishing %s jigdo ..." % arch)
      shutil.move("%s.jigdo" % source_prefix, "%s.jigdo" % target_prefix)
      shutil.move(
        "%s.template" % source_prefix, "%s.template" % target_prefix)
      if self.jigdo_ports(arch):
        self.replace_jigdo_mirror(
          "%s.jigdo" % target_prefix,
          "http://archive.ubuntu.com/ubuntu",
          "http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports")
    else:
      osextras.unlink_force("%s.jigdo" % target_prefix)
      osextras.unlink_force("%s.template" % target_prefix)

    # Live filesystem manifests
    if os.path.exists("%s.manifest" % source_prefix):
      logger.info("Publishing %s live manifest ..." % arch)
      shutil.move(
        "%s.manifest" % source_prefix, "%s.manifest" % target_prefix)
    else:
      osextras.unlink_force("%s.manifest" % target_prefix)

    if (self.config["CDIMAGE_SQUASHFS_BASE"] and
        os.path.exists("%s.squashfs" % source_prefix)):
      logger.info("Publishing %s squashfs ..." % arch)
      shutil.move(
        "%s.squashfs" % source_prefix, "%s.squashfs" % target_prefix)
    else:
      osextras.unlink_force("%s.squashfs" % target_prefix)

    # Flashable Android boot images
    if os.path.exists("%s.bootimg" % source_prefix):
      logger.info("Publishing %s abootimg images ..." % arch)
      shutil.move(
        "%s.bootimg" % source_prefix, "%s.bootimg" % target_prefix)

    for touch_target in Touch.list_targets_by_ubuntu_arch(arch):
      boot_img = "%s-preinstalled-boot-%s+%s.img" % (
        self.config.series, touch_target.ubuntu_arch,
        touch_target.subarch)
      system_img = "%s-preinstalled-system-%s+%s.img" % (
        self.config.series, touch_target.android_arch,
        touch_target.subarch)
      recovery_img = "%s-preinstalled-recovery-%s+%s.img" % (
        self.config.series, touch_target.android_arch,
        touch_target.subarch)

      for image in boot_img, system_img, recovery_img:
        if os.path.exists(os.path.join(source_dir, image)):
          logger.info("Publishing %s ..." % image)
          shutil.move(
            os.path.join(source_dir, image),
            os.path.join(target_dir, image))

    if os.path.exists("%s.custom.tar.gz" % source_prefix):
      logger.info("Publishing %s custom tarball ..." % arch)
      shutil.move(
        "%s.custom.tar.gz" % source_prefix,
        "%s.custom.tar.gz" % target_prefix)

    if os.path.exists("%s.device.tar.gz" % source_prefix):
      logger.info("Publishing %s device tarball ..." % arch)
      shutil.move(
        "%s.device.tar.gz" % source_prefix,
        "%s.device.tar.gz" % target_prefix)

      for devarch in ("azure", "plano", "raspi2"):
        if os.path.exists("%s.%s.device.tar.gz" % (source_prefix,
                              devarch)):
          logger.info("Publishing %s %s device tarball ..." %
                (arch, devarch))
          shutil.move(
            "%s.%.device.tar.gz" % (source_prefix, devarch),
            "%s.%.device.tar.gz" % (target_prefix, devarch))

    # zsync metafiles
    if osextras.find_on_path("zsyncmake"):
      logger.info("Making %s zsync metafile ..." % arch)
      osextras.unlink_force("%s.%s.zsync" % (target_prefix, extension))
      zsyncmake(
        "%s.%s" % (target_prefix, extension),
        "%s.%s.zsync" % (target_prefix, extension),
        "%s.%s" % (out_prefix, extension))

    size = os.stat("%s.%s" % (target_prefix, extension)).st_size
    if size > self.size_limit_extension(arch, extension):
      with open("%s.OVERSIZED" % target_prefix, "a"):
        pass
    else:
      osextras.unlink_force("%s.OVERSIZED" % target_prefix)

    qa_project = self.project
    if self.config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"]:
      qa_project = "-".join(
        [qa_project, self.config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"]])
    yield os.path.join(qa_project, self.image_type_dir, in_prefix)

  def publish_livecd_base(self, arch, date):
    source_dir = os.path.join(
      self.config.root, "scratch", self.project, self.config.full_series,
      self.image_type, "live")
    source_prefix = os.path.join(source_dir, arch)
    target_dir = os.path.join(self.publish_base, date)
    target_prefix = os.path.join(target_dir, arch)

    if os.path.exists("%s.cloop" % source_prefix):
      fs = "cloop"
    elif os.path.exists("%s.squashfs" % source_prefix):
      fs = "squashfs"
    else:
      logger.warning("No filesystem for %s!" % arch)
      return

    logger.info("Publishing %s ..." % arch)
    osextras.ensuredir(target_dir)
    shutil.copy2(
      "%s.%s" % (source_prefix, fs), "%s.%s" % (target_prefix, fs))
    if os.path.exists("%s.kernel" % source_prefix):
      shutil.copy2(
        "%s.kernel" % source_prefix, "%s.kernel" % target_prefix)
    if os.path.exists("%s.initrd" % source_prefix):
      shutil.copy2(
        "%s.initrd" % source_prefix, "%s.initrd" % target_prefix)
    shutil.copy2(
      "%s.manifest" % source_prefix, "%s.manifest" % target_prefix)
    if os.path.exists("%s.manifest-remove" % source_prefix):
      shutil.copy2(
        "%s.manifest-remove" % source_prefix,
        "%s.manifest-remove" % target_prefix)
    elif os.path.exists("%s.manifest-desktop" % source_prefix):
      shutil.copy2(
        "%s.manifest-desktop" % source_prefix,
        "%s.manifest-desktop" % target_prefix)

    yield os.path.join("livecd-base", self.image_type_dir, arch)

  def publish_wubi(self, arch, date):
    source_dir = os.path.join(
      self.config.root, "scratch", self.project, self.config.full_series,
      self.image_type, "live")
    source_prefix = os.path.join(source_dir, arch)
    target_dir = os.path.join(self.publish_base, date)
    target_prefix = os.path.join(target_dir, arch)

    if not os.path.exists("%s.tar.xz" % source_prefix):
      logger.warning("No filesystem for %s!" % arch)
      return

    logger.info("Publishing %s ..." % arch)
    osextras.ensuredir(target_dir)
    shutil.copy2("%s.tar.xz" % source_prefix, "%s.tar.xz" % target_prefix)
    shutil.copy2(
      "%s.manifest" % source_prefix, "%s.manifest" % target_prefix)

    yield os.path.join(
      self.project, self.image_type_dir,
      "%s-wubi-%s" % (self.config.series, arch))

  def publish_source(self, date):
    for i in count(1):
      in_prefix = "%s-src-%d" % (self.config.series, i)
      out_prefix = "%s-src-%d" % (self.config.series, i)
      source_dir = self.image_output("src")
      source_prefix = os.path.join(source_dir, in_prefix)
      target_dir = os.path.join(self.publish_base, date, "source")
      target_prefix = os.path.join(target_dir, out_prefix)
      if not os.path.exists(
          "%s.%s" % (source_prefix, self.source_extension)):
        break

      logger.info("Publishing source %d ..." % i)
      osextras.ensuredir(target_dir)
      shutil.move(
        "%s.%s" % (source_prefix, self.source_extension),
        "%s.iso" % target_prefix)
      shutil.move("%s.list" % source_prefix, "%s.list" % target_prefix)
      with ChecksumFileSet(
          self.config, target_dir, sign=False) as checksum_files:
        checksum_files.remove("%s.iso" % out_prefix)

      # Jigdo integration
      if os.path.exists("%s.jigdo" % source_prefix):
        logger.info("Publishing source %d jigdo ..." % i)
        shutil.move(
          "%s.jigdo" % source_prefix, "%s.jigdo" % target_prefix)
        shutil.move(
          "%s.template" % source_prefix,
          "%s.template" % target_prefix)
      else:
        logger.warning("No jigdo for source %d!" % i)
        osextras.unlink_force("%s.jigdo" % target_prefix)
        osextras.unlink_force("%s.template" % target_prefix)

      # zsync metafiles
      if osextras.find_on_path("zsyncmake"):
        logger.info("Making source %d zsync metafile ..." % i)
        osextras.unlink_force("%s.iso.zsync" % target_prefix)
        zsyncmake(
          "%s.iso" % target_prefix, "%s.iso.zsync" % target_prefix,
          "%s.iso" % out_prefix)

      yield os.path.join(
        self.project, self.image_type, "%s-src" % self.config.series)

  def polish_directory(self, date):
    """Apply various bits of polish to a published directory."""
    target_dir = os.path.join(self.publish_base, date)

    if not self.config["CDIMAGE_ONLYSOURCE"]:
      checksum_directory(
        self.config, target_dir, old_directories=self.checksum_dirs,
        map_expr=r"s/\.\(img\|img\.gz\|iso\|iso\.gz\|tar\.gz\)$/.raw/")
    if (self.config.project != "livecd-base" and
        not self.config["CDIMAGE_ONLYSOURCE"]):
      self.make_web_indices(
        target_dir, self.config.series, status="daily")

    target_dir_source = os.path.join(target_dir, "source")
    if os.path.isdir(target_dir_source):
      checksum_directory(
        self.config, target_dir_source,
        old_directories=[self.image_output("src")],
        map_expr=r"s/\.\(img\|img\.gz\|iso\|iso\.gz\|tar\.gz\)$/.raw/")
      self.make_web_indices(
        target_dir_source, self.config.series, status="daily")

    if (self.image_type.endswith("-live") or
        self.image_type.endswith("dvd")):
      self.make_metalink(target_dir, self.config.series)

  def link(self, date, name):
    osextras.symlink_force(date, os.path.join(self.publish_base, name))

  def published_images(self, date):
    """Return all the images published at a particular date (or alias)."""
    images = set()
    publish_dir = os.path.join(self.publish_base, date)
    for entry in osextras.listdir_force(publish_dir):
      entry_path = os.path.join(publish_dir, entry)
      if not self.tree.manifest_file_allowed(entry_path):
        continue
      if (entry.startswith("%s-" % self.config.series) or
        (self.config.subproject == "wubi" and
         entry.endswith(".tar.xz"))):
        images.add(entry)
    return images

  def mark_current(self, date, arches):
    """Mark images as current."""
    # First, build a map of what's available at the requested date, and
    # what's already marked as current.
    available = self.published_images(date)
    existing = {}
    publish_current = os.path.join(self.publish_base, "current")
    if os.path.islink(publish_current):
      target_date = os.readlink(publish_current)
      if "/" not in target_date:
        for entry in self.published_images("current"):
          existing[entry] = target_date
    else:
      for entry in self.published_images("current"):
        entry_path = os.path.join(publish_current, entry)
        # Be very careful to check that entries in a "current"
        # directory match the expected form, since we may feel the
        # need to delete them later.
        assert os.path.islink(entry_path)
        target_bits = os.readlink(entry_path).split(os.sep)
        assert len(target_bits) == 3
        assert target_bits[0] == os.pardir
        assert target_bits[2] == entry
        existing[entry] = target_bits[1]

    # Update the map according to this request.
    changed = set()
    for image in available:
      image_base = image.split(".", 1)[0]
      for arch in arches:
        if image_base.endswith("-%s" % arch):
          matches = True
        elif (self.config.project in ("ubuntu-touch", "ubuntu-pd") and
           arch == "armhf" and
           ("-armel+" in image_base or "-armhf+" in image_base)):
          matches = True
        elif (self.config.project in ("ubuntu-touch", "ubuntu-pd") and
           arch == "i386" and "-i386+" in image_base):
          matches = True
        elif self.config.subproject == "wubi" and image_base == arch:
          matches = True
        else:
          matches = False
        if matches:
          changed.add(image)
          existing[image] = date
          break

    # Update the list of tested images
    with open(os.path.join(self.publish_base,
                date, ".marked_good"), "a+") as fd:
      fd.seek(0)
      current_entries = fd.read().split("\n")
      for entry in [image for image, image_date in existing.items()
             if image_date == date]:
        if entry not in current_entries:
          fd.write("%s\n" % entry)

    if (set(existing) == available and
        set(existing.values()) == set([date])):
      # Everything is consistent and complete. Replace "current" with
      # a single symlink.
      if (not os.path.islink(publish_current) and
          os.path.isdir(publish_current)):
        shutil.rmtree(publish_current)
      self.link(date, "current")
    else:
      # It's more complicated than that: the current images differ on
      # different architectures. Make a directory, populate it with
      # symlinks, and reapply polish such as indices and checksums.
      if os.path.islink(publish_current):
        os.unlink(publish_current)
      if not os.path.exists(publish_current):
        os.mkdir(publish_current)
        changed = set(existing)
      for image in changed:
        date = existing[image]
        publish_date = os.path.join(self.publish_base, date)
        for entry in osextras.listdir_force(publish_date):
          if entry.split(".", 1)[0] == image.split(".", 1)[0]:
            source = os.path.join(os.pardir, date, entry)
            target = os.path.join(publish_current, entry)
            osextras.symlink_force(source, target)
      for date in existing.values():
        publish_date = os.path.join(self.publish_base, date)
        if publish_date not in self.checksum_dirs:
          self.checksum_dirs.append(publish_date)
      self.polish_directory("current")

  def current_uses_trigger(self, arch):
    """Find out whether the "current" symlink is trigger-controlled."""
    current_triggers_path = os.path.join(
      self.config.root, "production", "current-triggers")
    if not os.path.exists(current_triggers_path):
      return False
    want_project_bits = [self.project]
    if self.config.subproject:
      want_project_bits.append(self.config.subproject)
    if self.config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"]:
      want_project_bits.append(self.config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"])
    want_project = "-".join(want_project_bits)
    with open(current_triggers_path) as current_triggers:
      for line in current_triggers:
        line = line.strip()
        if not line or line.startswith("#"):
          continue
        try:
          project, image_type, series, arches = line.split(None, 3)
          arches = arches.split()
        except ValueError:
          continue
        if want_project != project:
          continue
        if self.image_type != image_type:
          continue
        if self.config.full_series != series:
          continue
        if arch in arches:
          return True
    return False

  def set_link_descriptions(self):
    """Set standard link descriptions in publish_base/.htaccess."""
    descriptions = {
      "pending": (
        "Most recently built images; not yet automatically tested"),
      "current": (
        "Latest images to have passed any automatic testing; "
        "try this first"),
    }
    htaccess_path = os.path.join(self.publish_base, ".htaccess")
    if not os.path.exists(htaccess_path):
      with AtomicFile(htaccess_path) as htaccess:
        for name, description in sorted(descriptions.items()):
          print('AddDescription "%s" %s' % (description, name),
             file=htaccess)
        print("IndexOptions FancyIndexing", file=htaccess)

  def qa_product(self, project, image_type, publish_type, arch):
    """Return a tuple of the QA tracker product for an image and the
    tracker target instance to use, or None.

    Any changes here must be coordinated with the tracker
    (iso.qa.ubuntu.com), since we can only return products that exist
    there and they are not necessarily consistently named.
    """

    product_list = os.path.join(self.config.root, "etc", "qa-products")
    with open(product_list, "r") as qaproducts:
      for line in qaproducts:
        if line.startswith("#"):
          continue

        try:
          entry_qaproduct, entry_project, entry_image_type, \
            entry_publish_type, entry_arch, entry_qatarget = \
            re.sub("\t+", "\t", line).strip().split("\t")
        except ValueError:
          continue

        if project and entry_project.split("/", 1)[0] != project:
          continue

        if image_type and entry_image_type != image_type:
          continue

        if publish_type and entry_publish_type != publish_type:
          continue

        if arch and entry_arch != arch:
          continue

        return (entry_qaproduct, entry_qatarget)

  def cdimage_project(self, qaproduct, qatarget):
    """Return a tuple of project, image_type, publish_type and arch
    for the provided QA tracker product and QA tracker target instance
    or None.

    This is the opposite of qa_product.
    """

    product_list = os.path.join(self.config.root, "etc", "qa-products")
    with open(product_list, "r") as qaproducts:
      for line in qaproducts:
        if line.startswith("#"):
          continue

        try:
          entry_qaproduct, entry_project, entry_image_type, \
            entry_publish_type, entry_arch, entry_qatarget = \
            re.sub("\t+", "\t", line).strip().split("\t")
        except ValueError:
          continue

        if entry_qaproduct == qaproduct and entry_qatarget == qatarget:
          return (entry_project, entry_image_type,
              entry_publish_type, entry_arch)

  def post_qa(self, date, images):
    """Post a list of images to the QA tracker."""
    try:
      from isotracker import ISOTracker
    except ImportError:
      return

    tracker = None

    for image in images:
      image_bits = image.split("/")
      if len(image_bits) == 3:
        project, image_type, base = image_bits
        image_distribution = None
        image_series = None
      elif len(image_bits) == 4:
        project, image_series, image_type, base = image_bits
        image_distribution = None
      else:
        project, image_distribution, image_series, image_type, base = (
          image_bits)
      base_match = re.match(r"(.*?)-(.*)-(.*)", base)
      if not base_match:
        continue
      dist, publish_type, arch = base_match.groups()
      product = self.qa_product(project, image_type, publish_type, arch)
      if product is None:
        logger.warning(
          "No iso.qa.ubuntu.com product found for %s; skipping." %
          image)
        continue

      target = "%s-%s" % (product[1], dist)

      # Try to figure out the path to the OVERSIZED indicator for the
      # build.
      iso_path_bits = [self.tree.project_base]
      if image_series is not None:
        if image_distribution is not None:
          iso_path_bits.append(image_distribution)
        iso_path_bits.append(image_series)
      iso_path_bits.extend([image_type, date, base])
      iso_path = os.path.join(*iso_path_bits)
      if not os.path.isdir(os.path.dirname(iso_path)):
        raise Exception(
          "Cannot post images from nonexistent directory: '%s'" %
          os.path.dirname(iso_path))
      note = ""
      if os.path.exists("%s.OVERSIZED" % iso_path):
        note = (
          "<strong>WARNING: This image is OVERSIZED. This should "
          "never happen during milestone testing.</strong>")

      try:
        if tracker is None or tracker.target != target:
          tracker = ISOTracker(target=target)
        tracker.post_build(product[0], date, note=note)
      except Exception:
        traceback.print_exc()

  def publish(self, date):
    self.new_publish_dir(date)
    published = []
    self.checksum_dirs = []
    if self.config.project == "livecd-base":
      for arch in self.config.cpuarches:
        published.extend(list(self.publish_livecd_base(arch, date)))
    elif self.config.subproject == "wubi":
      for arch in self.config.arches:
        published.extend(list(self.publish_wubi(arch, date)))
    elif not self.config["CDIMAGE_ONLYSOURCE"]:
      for arch in self.config.arches:
        published.extend(
          list(self.publish_binary(self.publish_type, arch, date)))
      if self.project == "edubuntu" and self.publish_type == "server":
        for arch in self.config.arches:
          published.extend(
            list(self.publish_binary("serveraddon", arch, date)))
    published.extend(list(self.publish_source(date)))

    if not published:
      logger.warning("No images produced!")
      return

    source_report = os.path.join(
      self.britney_report, "%s_probs.html" % self.config.series)
    target_report = os.path.join(self.publish_base, date, "report.html")
    if (self.config["CDIMAGE_INSTALL_BASE"] and
        os.path.exists(source_report)):
      shutil.copy2(source_report, target_report)
    else:
      osextras.unlink_force(target_report)

    self.polish_directory(date)
    self.link(date, "pending")
    current_arches = [
      arch for arch in self.config.arches
      if not self.current_uses_trigger(arch)]
    if current_arches:
      self.mark_current(date, current_arches)
    self.set_link_descriptions()

    manifest_lock = os.path.join(
      self.config.root, "etc", ".lock-manifest-daily")
    try:
      subprocess.check_call(["lockfile", "-r", "4", manifest_lock])
    except subprocess.CalledProcessError:
      logger.error("Couldn't acquire manifest-daily lock!")
      raise
    try:
      manifest_daily = os.path.join(
        self.tree.directory, ".manifest-daily")
      with AtomicFile(manifest_daily) as manifest_daily_file:
        for line in self.tree.manifest():
          print(line, file=manifest_daily_file)
      os.chmod(
        manifest_daily, os.stat(manifest_daily).st_mode | stat.S_IWGRP)

      # Create timestamps for this run.
      trace_dir = os.path.join(self.tree.directory, ".trace")
      osextras.ensuredir(trace_dir)
      fqdn = socket.getfqdn()
      with open(os.path.join(trace_dir, fqdn), "w") as trace_file:
        subprocess.check_call(["date", "-u"], stdout=trace_file)
    finally:
      osextras.unlink_force(manifest_lock)

    self.post_qa(date, published)

  def get_purge_days(self, key):
    path = os.path.join(self.config.root, "etc", "purge-days")
    try:
      with open(path) as purge_days:
        for line in purge_days:
          if line.startswith("#"):
            continue
          line = line.rstrip("\n")
          words = line.split(None, 1)
          if len(words) != 2:
            continue
          if words[0] == key:
            return int(words[1])
    except IOError as e:
      if e.errno != errno.ENOENT:
        raise
    return None

  def purge(self, days=None):
    project = self.project
    if self.config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"]:
      project = "-".join(
        [project, self.config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"]])
    project_image_type = "%s/%s" % (project, self.image_type)

    if days is None:
      days = self.get_purge_days(project)
    if days is None:
      days = self.get_purge_days(project_image_type)
    if days is None:
      days = self.get_purge_days(self.image_type)
    if days is None:
      logger.info("No purge time configured for %s" % project_image_type)
      return
    if days == 0:
      logger.info("Not purging images for %s" % project_image_type)
      return
    logger.info(
      "Purging %s images older than %d %s ..." %
      (project_image_type, days, "day" if days == 1 else "days"))
    oldest = time.strftime(
      "%Y%m%d", time.gmtime(time.time() - 60 * 60 * 24 * days))
    to_purge = []

    for entry in sorted(osextras.listdir_force(self.publish_base)):
      entry_path = os.path.join(self.publish_base, entry)

      # Directory?
      if not os.path.isdir(entry_path):
        continue

      # Numeric directory?
      if not entry[0].isdigit():
        continue

      # Older than cut-off date?
      if int(oldest) <= int(entry.split(".", 1)[0]):
        continue

      # Pointed to by "pending" or "current" symlink?
      publish_pending = os.path.join(self.publish_base, "pending")
      if (os.path.islink(publish_pending) and
          os.readlink(publish_pending) == entry):
        continue
      publish_current = os.path.join(self.publish_base, "current")
      if os.path.islink(publish_current):
        if os.readlink(publish_current) == entry:
          continue
      elif os.path.isdir(publish_current):
        found_current = False
        for current_entry in os.listdir(publish_current):
          current_entry_path = os.path.join(
            publish_current, current_entry)
          if os.path.islink(current_entry_path):
            target_bits = os.readlink(
              current_entry_path).split(os.sep)
            if (len(target_bits) == 3 and
                target_bits[0] == os.pardir and
                target_bits[1] == entry and
                target_bits[2] == current_entry):
              found_current = True
              break
        if found_current:
          continue
      to_purge.append((entry, entry_path))

    for entry, entry_path in to_purge:
      if self.config["DEBUG"] or self.config["CDIMAGE_NOPURGE"]:
        logger.info(
          "Would purge %s/%s/%s" %
          (project, self.image_type_dir, entry))
      else:
        logger.info(
          "Purging %s/%s/%s" % (project, self.image_type_dir, entry))
        if os.path.islink(entry_path):
          osextras.unlink_force(entry_path)
        else:
          shutil.rmtree(entry_path)


class ChinaDailyTree(DailyTree):
  """A publication tree containing daily builds of the Chinese edition.

  There isn't really any natural reason for Chinese to be special here,
  but the Chinese edition was initially done as a special-case hack. Its
  successor, Ubuntu Kylin, is implemented more normally.
  """

  def __init__(self, config, directory=None):
    if directory is None:
      directory = os.path.join(config.root, "www", "china-images")
    super(ChinaDailyTree, self).__init__(config, directory)

  @property
  def project_base(self):
    return self.directory

  @property
  def site_name(self):
    return "china-images.ubuntu.com"


class ChinaDailyTreePublisher(DailyTreePublisher):
  """An object that can publish daily builds of the Chinese edition."""

  def image_output(self, arch):
    if self.config["DIST"] < "oneiric":
      return os.path.join(
        self.config.root, "scratch", "ubuntu-chinese-edition",
        self.config.full_series)
    else:
      project = "ubuntu"
      if self.config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"]:
        project = "-".join([
          project, self.config["UBUNTU_DEFAULTS_LOCALE"]])
      return os.path.join(
        self.config.root, "scratch", project, self.config.full_series,
        self.image_type, "live")

  @property
  def source_extension(self):
    return "iso"

  @property
  def image_type_dir(self):
    return os.path.join(
      self.config.full_series, self.image_type.replace("_", "/"))

  def size_limit(self, arch):
    if self.publish_type == "dvd":
      # http://en.wikipedia.org/wiki/DVD_plus_RW
      return 4700372992
    else:
      # In the New World Order, we like round numbers, plus add
      # another 50MB for Chinese localisation overhead.
      return 850000000


class ReleaseTreeMixin:
  """Additional methods for trees containing released images."""

  def tree_suffix(self, source):
    # Publish ports/daily to ports/releases/..., etc.
    ubuntu_projects = (
      "ubuntu-server", "ubuntu-netbook", "ubuntu-mid", "ubuntu-headless")
    if "/" in source:
      project, tail = source.split("/", 1)
      if project in ubuntu_projects:
        if "/" in tail:
          return "/%s" % tail.split("/", 1)[0]
        else:
          return ""
      else:
        return "/%s" % source.split("/", 1)[0]
    else:
      return ""

  def publish_target(self, source):
    return self.project_base


class FullReleaseTree(DailyTree, ReleaseTreeMixin):
  """A publication tree containing released images.

  The full tree contains everything except the releases that are in the
  simple tree (so in practice it contains alpha/beta releases), and has a
  more complicated structure that ordinary users ultimately shouldn't have
  to pay too much attention to.

  See also `SimpleReleaseTree`.
  """

  def get_publisher(self, image_type, official, status=None, dry_run=False):
    return FullReleasePublisher(
      self, image_type, official, status=status, dry_run=dry_run)


class ChinaReleaseTree(ChinaDailyTree, ReleaseTreeMixin):
  def get_publisher(self, image_type, official, status=None, dry_run=False):
    return FullReleasePublisher(
      self, image_type, official, status=status, dry_run=dry_run)


class SimpleReleaseTree(Tree, ReleaseTreeMixin):
  """A publication tree containing a few important releases.

  The simple tree is intended for smaller mirrors and for ease of use by
  naïve end users. It contains a pool of images and a tree per release of
  symlinks into that pool with filenames that include the status of the
  image.

  See also `FullReleaseTree`.
  """

  def __init__(self, config, directory=None):
    if directory is None:
      directory = os.path.join(config.root, "www", "simple")
    super(SimpleReleaseTree, self).__init__(config, directory)

  def get_publisher(self, image_type, official, status=None, dry_run=False):
    return SimpleReleasePublisher(
      self, image_type, official, status=status, dry_run=dry_run)

  def name_to_series(self, name):
    """Return the series for a file basename."""
    version = name.split("-")[1]
    try:
      return Series.find_by_version(".".join(version.split(".")[:2]))
    except ValueError:
      logger.warning("Unknown version: %s" % version)
      raise

  @property
  def site_name(self):
    return "releases.ubuntu.com"

  def manifest_files(self):
    """Yield all the files to include in a manifest of this tree."""
    main_filenames = set()
    for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(self.directory):
      relative_dirpath = dirpath[len(self.directory) + 1:]
      try:
        del dirnames[dirnames.index(".pool")]
      except ValueError:
        pass
      for filename in filenames:
        path = os.path.join(dirpath, filename)
        if self.manifest_file_allowed(path):
          main_filenames.add(filename)
          yield os.path.join(relative_dirpath, filename)

    for dirpath, _, filenames in os.walk(self.directory):
      if os.path.basename(dirpath) == ".pool":
        relative_dirpath = dirpath[len(self.directory) + 1:]
        for filename in filenames:
          if filename not in main_filenames:
            path = os.path.join(dirpath, filename)
            if self.manifest_file_allowed(path):
              yield os.path.join(relative_dirpath, filename)


class TorrentTree(Tree, ReleaseTreeMixin):
  """A publication tree containing images for use by a BitTorrent tracker."""

  def __init__(self, config, directory=None):
    if directory is None:
      directory = os.path.join(config.root, "www", "torrent")
    super(TorrentTree, self).__init__(config, directory)


class PublishReleaseException(Exception):
  pass


class ReleasePublisher(Publisher):
  """An object that can publish releases of images.

  Releases are always copies of a nominated daily build.
  """

  torrent_tracker = "http://torrent.ubuntu.com:6969/announce"
  ipv6_torrent_tracker = "http://ipv6.torrent.ubuntu.com:6969/announce"

  def __init__(self, tree, image_type, official, status=None, dry_run=False):
    super(ReleasePublisher, self).__init__(tree, image_type)
    self.official = official
    self.status = status if status else "release"
    self.dry_run = dry_run

  def daily_dir(self, source, date, publish_type):
    daily_tree = Tree.get_daily(self.config)
    daily_dir = os.path.join(daily_tree.project_base, source, date)
    if not os.path.isdir(daily_dir) and "/" in date:
      daily_dir = os.path.join(daily_tree.directory, date)
    if publish_type == "src":
      daily_dir = os.path.join(daily_dir, "source")
    return daily_dir

  def daily_base(self, source, date, publish_type, arch):
    series = self.config["DIST"]
    daily_dir = self.daily_dir(source, date, publish_type)
    if publish_type in ("netbook", "mid") and series <= "intrepid":
      return os.path.join(
        daily_dir, "%s-%s" % (self.project, publish_type))
    elif publish_type == "wubi":
      return os.path.join(daily_dir, arch)
    else:
      return os.path.join(
        daily_dir, "%s-%s-%s" % (series, publish_type, arch))

  def target_dir(self, source, date, publish_type):
    raise NotImplementedError

  def version_link(self, source):
    raise NotImplementedError

  def pool_dir(self, source):
    raise NotImplementedError

  def torrent_dir(self, source, publish_type):
    raise NotImplementedError

  def make_torrent(self, path):
    if not self.dry_run:
      logger.info("Creating torrent for %s ..." % path)
    osextras.unlink_force("%s.torrent" % path)
    command = ["btmakemetafile", self.torrent_tracker]
    if isinstance(self.tree, SimpleReleaseTree):
      # N.B.: Only the bittornado version of btmakemetafile has
      # the --announce_list flag.
      command.extend([
        "--announce_list",
        "%s|%s" % (
          self.torrent_tracker, self.ipv6_torrent_tracker),
      ])
    command.extend([
      "--comment",
      "%s CD %s" % (self.config.capproject, self.tree.site_name),
      path,
    ])
    if self.dry_run:
      logger.info(
        " ".join(osextras.shell_escape(arg) for arg in command))
    else:
      with open("/dev/null", "w") as devnull:
        subprocess.check_call(command, stdout=devnull)

  def make_torrents(self, directory, prefix):
    images = []
    for entry in osextras.listdir_force(directory):
      if not entry.endswith(".iso") and not entry.endswith(".img"):
        continue
      if (entry.startswith("%s-" % prefix) or
          entry == "%s.iso" % prefix or
          entry == "%s.img" % prefix):
        images.append(entry)

    for image in sorted(images):
      self.make_torrent(os.path.join(directory, image))

  @property
  def version(self):
    series = self.config["DIST"]
    return getattr(series, "pointversion", series.version)

  @property
  def full_version(self):
    if self.config.distribution == "ubuntu":
      return self.version
    else:
      return os.path.join(self.config.distribution, self.version)

  @property
  def metalink_version(self):
    if self.project == "ubuntu":
      return self.version
    else:
      return os.path.join(self.project, self.version)

  def publish_release_prefixes(self):
    # "beta-2" should end up in directories named "beta-2", but with
    # filenames including "beta2" (otherwise we get hyphen overload).
    if self.status.startswith("release"):
      filestatus = ""
    else:
      filestatus = self.status.replace("-", "")

    if self.official in ("yes", "poolonly", "named"):
      prefix = "%s-%s" % (self.project, self.version)
    else:
      prefix = self.config.series

    prefix_status = prefix
    if filestatus:
      prefix_status += "-%s" % filestatus
    if self.official == "named":
      prefix = prefix_status

    return prefix, prefix_status

  def do(self, msg, func, *args, **kwargs):
    if self.dry_run:
      logger.info(msg)
    else:
      func(*args, **kwargs)

  def remove_checksum(self, directory, name):
    if self.dry_run:
      logger.info("checksum-remove --no-sign %s %s" % (directory, name))
    else:
      with ChecksumFileSet(self.config, directory, sign=False) as files:
        files.remove(name)

  def copy(self, source, target):
    self.do("cp -a %s %s" % (source, target), shutil.copy2, source, target)
    self.remove_checksum(os.path.dirname(target), os.path.basename(target))

  def symlink(self, source, link_name):
    relpath = os.path.relpath(source, os.path.dirname(link_name))
    self.do(
      "ln -sf %s %s" % (relpath, link_name),
      osextras.symlink_force, relpath, link_name)
    self.remove_checksum(
      os.path.dirname(link_name), os.path.basename(link_name))

  def hardlink(self, source, link_name):
    self.do(
      "ln -f %s %s" % (source, link_name),
      osextras.link_force, source, link_name)

  def remove(self, path):
    self.do("rm -f %s" % path, osextras.unlink_force, path)

  def remove_tree(self, path):
    self.do("rm -rf %s" % path, shutil.rmtree, path)

  def copy_jigdo(self, source, target):
    if self.dry_run:
      logger.info("Would fix up jigdo file")
      return
    source_pat = "=%s" % os.path.basename(source).rsplit(".", 1)[0]
    target_pat = "=%s" % os.path.basename(target).rsplit(".", 1)[0]
    with open(source) as sf, open(target, "w") as tf:
      for line in sf:
        tf.write(line.replace(source_pat, target_pat))

  def mkemptydir(self, path):
    if self.dry_run:
      logger.info("rm -rf %s" % path)
      logger.info("mkdir -p %s" % path)
    else:
      osextras.mkemptydir(path)

  def checksum_directory(self, dirs, map_expr=None):
    self.do(
      "checksum-directory %s%s" % (
        "--map %s " % map_expr if map_expr else "",
        " ".join(dirs)),
      checksum_directory,
      self.config, dirs[0], old_directories=dirs, map_expr=map_expr)

  def metalink_checksum_directory(self, dirs):
    self.do(
      "checksum-directory --metalink %s" % " ".join(dirs),
      metalink_checksum_directory,
      self.config, dirs[0], old_directories=dirs)

  def want_manifest(self, publish_type, path):
    if publish_type in (
      "live", "desktop", "netbook", "mid", "moblin-remix",
      "uec", "server-uec", "core", "wubi",
    ):
      return True
    elif publish_type == "dvd" and os.path.exists(path):
      # DVDs are allowed to not have .manifest files, but may have
      # them depending on configuration.
      return True
    else:
      return False

  def want_torrent(self, publish_type):
    raise NotImplementedError

  def want_metalink(self, publish_type):
    # TODO: maybe others? metalink is only supported for Wubi
    if publish_type in (
      "netbook", "mid", "moblin-remix", "uec", "server-uec",
    ):
      return False
    elif publish_type.startswith("preinstalled-"):
      return False
    else:
      return True

  def publish_release_arch(self, source, date, publish_type, arch):
    """Publish release images for a single architecture."""
    logger.info("Copying %s-%s image ..." % (publish_type, arch))

    base = self.daily_base(source, date, publish_type, arch)
    prefix, prefix_status = self.publish_release_prefixes()
    base_plain = "%s-%s-%s" % (prefix, publish_type, arch)
    base_status = "%s-%s-%s" % (prefix_status, publish_type, arch)

    def daily(ext, sep="."):
      return "%s%s%s" % (base, sep, ext)

    def pool(ext, sep="."):
      return os.path.join(
        self.pool_dir(source), "%s%s%s" % (base_status, sep, ext))

    def dist(ext, sep="."):
      return os.path.join(
        self.target_dir(source, date, publish_type),
        "%s%s%s" % (base_status, sep, ext))

    def full(ext, sep="."):
      return os.path.join(
        self.target_dir(source, date, publish_type),
        "%s%s%s" % (base_plain, sep, ext))

    def torrent(ext, sep="."):
      torrent_dir = self.torrent_dir(source, publish_type)
      if self.want_dist:
        return os.path.join(
          torrent_dir, "%s%s%s" % (base_status, sep, ext))
      else:
        assert self.want_full
        return os.path.join(
          torrent_dir, "%s%s%s" % (base_plain, sep, ext))

    for ext in "iso", "img", "img.gz", "tar.gz", "img.tar.gz", "tar.xz":
      if os.path.exists(daily(ext)):
        break
    else:
      return

    # Copy, to make sure we have a canonical version of this.
    artifacts = ["iso", "list", "img", "img.gz", "tar.gz", "img.tar.gz",
           "tar.xz", "bootimg", "custom.tar.gz", "device.tar.gz",
           "azure.device.tar.gz"]
    for ext in artifacts:
      if not os.path.exists(daily(ext)):
        continue
      if self.want_pool:
        self.copy(daily(ext), pool(ext))
      if self.want_dist:
        self.symlink(pool(ext), dist(ext))
      if self.want_full:
        self.copy(daily(ext), full(ext))

    for ext in (
      "initrd-ec2", "initrd-virtual", "vmlinuz-ec2", "vmlinuz-virtual",
    ):
      if not os.path.exists(daily(ext, "-")):
        continue
      if self.want_pool:
        self.copy(daily(ext, "-"), pool(ext, "-"))
      if self.want_dist:
        self.symlink(pool(ext, "-"), dist(ext, "-"))
      if self.want_full:
        self.copy(daily(ext, "-"), full(ext, "-"))

    for ext in ("kernel-info.txt", ):
      if not os.path.exists(daily(ext, "-")):
        continue
      if self.want_dist:
        self.copy(daily(ext, "-"), dist(ext, "-"))
      if self.want_full:
        self.copy(daily(ext, "-"), full(ext, "-"))

    if publish_type in (
      "install", "alternate", "server", "serveraddon", "addon", "src",
    ):
      if (os.path.exists(daily("jigdo")) and
          os.path.exists(daily("template"))):
        if self.want_pool:
          self.copy(daily("template"), pool("template"))
          self.copy_jigdo(daily("jigdo"), pool("jigdo"))
        if self.want_dist:
          self.symlink(pool("template"), dist("template"))
          self.symlink(pool("jigdo"), dist("jigdo"))
        if self.want_full:
          self.copy(daily("template"), full("template"))
          self.copy_jigdo(daily("jigdo"), full("jigdo"))
      else:
        if self.want_pool:
          self.remove(pool("template"))
          self.remove(pool("jigdo"))
        if self.want_dist:
          self.remove(dist("template"))
          self.remove(dist("jigdo"))
        if self.want_full:
          self.remove(full("template"))
          self.remove(full("jigdo"))

    if self.want_manifest(publish_type, daily("manifest")):
      # Copy, to make sure we have a canonical version of this.
      if self.want_pool:
        self.copy(daily("manifest"), pool("manifest"))
      if self.want_dist:
        self.symlink(pool("manifest"), dist("manifest"))
      if self.want_full:
        self.copy(daily("manifest"), full("manifest"))

    for ext in "iso", "img", "img.gz", "tar.gz":
      zsyncext = "%s.zsync" % ext
      if not os.path.exists(daily(zsyncext)):
        continue
      if self.want_pool:
        if osextras.find_on_path("zsyncmake"):
          logger.info("Making %s zsync metafile ..." % arch)
          self.remove(pool(zsyncext))
          zsyncmake(
            pool(ext), pool(zsyncext), os.path.basename(pool(ext)),
            dry_run=self.dry_run)
      elif self.want_full and self.official == "named":
        if osextras.find_on_path("zsyncmake"):
          logger.info("Making %s zsync metafile ..." % arch)
          self.remove(full(zsyncext))
          zsyncmake(
            full(ext), full(zsyncext), os.path.basename(full(ext)),
            dry_run=self.dry_run)
      elif self.want_full:
        self.copy(daily(zsyncext), full(zsyncext))
      if self.want_dist:
        self.symlink(pool(zsyncext), dist(zsyncext))

    if self.want_torrent(publish_type):
      # Create and publish torrents.
      assert self.want_dist != self.want_full
      for ext in "iso", "img":
        torrentext = "%s.torrent" % ext
        if self.want_dist:
          if os.path.exists(dist(ext)):
            self.make_torrent(dist(ext))
          if os.path.exists(pool(ext)):
            self.hardlink(pool(ext), torrent(ext))
            self.hardlink(dist(torrentext), torrent(torrentext))
        else:
          if os.path.exists(full(ext)):
            self.make_torrent(full(ext))
          if os.path.exists(full(ext)):
            self.hardlink(full(ext), torrent(ext))
            self.hardlink(full(torrentext), torrent(torrentext))

  def publish_release(self, source, date, publish_type):
    """Publish a daily build as a release."""
    series = self.config["DIST"]
    arches = self.config.arches
    prefix, prefix_status = self.publish_release_prefixes()

    # Do what I mean.
    if source.endswith("/source"):
      source = source[:-len("/source")]

    if series.distribution != "ubuntu" or not series.is_latest:
      if source == "ubuntu-server/daily":
        source = os.path.join(
          "ubuntu-server", series.full_name, "daily")
      else:
        source = os.path.join(series.full_name, source)

    daily_dir = self.daily_dir(source, date, publish_type)
    target_dir = self.target_dir(source, date, publish_type)
    if not self.want_full:
      pool_dir = self.pool_dir(source)

    if publish_type == "src":
      # Perverse, but works.
      arches = self.find_source_images(daily_dir, series.name)
      # Sanity-check.
      if not arches:
        raise PublishReleaseException(
          "No source daily for %s on %s!" % (series, date))

    # Override the architecture list for these types unconditionally.
    # TODO: should reset default-arches for the source project instead
    if (publish_type in ("netbook", "moblin-remix") and
        not [arch for arch in arches if arch.startswith("armel")]):
      arches = ["i386"]
    elif publish_type == "mid":
      arches = ["lpia"]

    # Sanity-check.
    if publish_type not in ("netbook", "mid", "src"):
      for arch in arches:
        paths = []
        for ext in "iso", "img", "img.gz", "img.tar.gz", "tar.gz":
          paths.append(os.path.join(
            daily_dir,
            "%s-%s-%s.%s" % (series, publish_type, arch, ext)))
        paths.append(os.path.join(daily_dir, "%s.tar.xz" % arch))
        for path in paths:
          if os.path.exists(path):
            break
        else:
          raise PublishReleaseException(
            "No daily for %s %s on %s!" % (series, arch, date))

        oversized_path = os.path.join(
          daily_dir,
          "%s-%s-%s.OVERSIZED" % (series, publish_type, arch))
        if os.path.exists(oversized_path):
          yesno = input(
            "Daily for %s %s on %s is oversized! "
            "Continue? [yN] " % (series, arch, date))
          if not yesno.lower().startswith("y"):
            sys.exit(1)

    if self.want_pool:
      self.do("mkdir -p %s" % pool_dir, osextras.ensuredir, pool_dir)
    if self.want_dist or self.want_full:
      self.do("mkdir -p %s" % target_dir, osextras.ensuredir, target_dir)
      if series.name != series.version:
        version_link = self.version_link(source)
        if not os.path.islink(version_link):
          self.do(
            "ln -ns %s %s" % (series, version_link),
            os.symlink, series.name, version_link)
    if self.want_dist and not self.config["CDIMAGE_NO_PURGE"]:
      entries = osextras.listdir_force(target_dir)
      for entry in entries:
        if not entry.startswith("%s-%s-" % (prefix, publish_type)):
          continue
        entry_path = os.path.join(target_dir, entry)
        if os.path.islink(entry_path):
          self.remove(entry_path)

    if self.want_torrent(publish_type):
      # Prepare torrent trees for publication.
      torrent_dir = self.torrent_dir(source, publish_type)
      if self.want_dist:
        if not self.config["CDIMAGE_NO_PURGE"]:
          self.mkemptydir(torrent_dir)
      if self.want_full:
        torrent_releases_dir = os.path.dirname(
          os.path.dirname(torrent_dir))
        for entry in osextras.listdir_force(torrent_releases_dir):
          entry_path = os.path.join(torrent_releases_dir, entry)
          if entry != self.status and os.path.isdir(entry_path):
            self.remove_tree(entry_path)
        self.mkemptydir(torrent_dir)

    logger.info("Constructing release trees ...")
    for arch in arches:
      self.publish_release_arch(source, date, publish_type, arch)

    # There can only be one set of images per release in the per-release
    # tree, so if we're publishing there then we can now safely clean up
    # previous images for that release.
    if self.want_dist and not self.config["CDIMAGE_NO_PURGE"]:
      for purge_dir in target_dir, pool_dir:
        for entry in os.listdir(purge_dir):
          if not entry.startswith("%s-" % prefix):
            continue
          # TODO: This test is wrong, but cumbersome to fix. For
          # example, consider the existence of
          # ubuntu-13.04-beta2-preinstalled-desktop-armhf+omap4.img
          # while publishing ubuntu-13.04.
          if entry.startswith("%s-" % prefix_status):
            continue
          entry_path = os.path.join(purge_dir, entry)
          logger.info("Purging %s" % entry_path)
          self.remove(entry_path)

    if publish_type in ("uec", "server-uec"):
      for name in (
        "published-ec2-release.txt", "tool-version-info.txt",
        "build-info.txt",
      ):
        path = os.path.join(daily_dir, name)
        if not os.path.exists(path):
          continue
        if self.want_dist or self.want_full:
          self.copy(path, os.path.join(target_dir, name))

    if self.want_dist:
      self.do(
        "make-web-indices %s %s" % (target_dir, prefix_status),
        self.make_web_indices, target_dir, prefix_status)
    if self.want_full:
      self.do(
        "make-web-indices %s %s" % (target_dir, prefix),
        self.make_web_indices, target_dir, prefix)

    if self.want_pool:
      logger.info("Checksumming simple tree (pool) ...")
      self.checksum_directory(
        [pool_dir, daily_dir],
        map_expr="s/^%s-/%s-/" % (prefix_status, series))
    if self.want_dist:
      logger.info("Checksumming simple tree (%s) ..." % series)
      self.checksum_directory(
        [target_dir, daily_dir],
        map_expr="s/^%s-/%s-/" % (prefix_status, series))
      if self.want_metalink(publish_type):
        logger.info(
          "Creating and publishing metalink files for the simple "
          "tree (%s) ..." % series)
        self.make_metalink(target_dir, self.metalink_version)
    if self.want_full:
      logger.info("Checksumming full tree ...")
      self.checksum_directory(
        [target_dir, daily_dir],
        map_expr="s/^%s-/%s-/" % (prefix, series))
      if self.want_metalink(publish_type):
        logger.info(
          "Creating and publishing metalink files for the full "
          "tree ...")
        if self.official == "named":
          metalink_target_dir = os.path.join(
            self.tree.publish_target(source), "releases",
            self.full_version, self.status)
        else:
          metalink_target_dir = target_dir
        self.make_metalink(metalink_target_dir, self.version)

    if self.want_dist or self.want_pool:
      if self.dry_run:
        logger.info("site-manifest %s .manifest" % self.tree.directory)
      else:
        manifest_path = os.path.join(self.tree.directory, ".manifest")
        with AtomicFile(manifest_path) as manifest:
          for line in self.tree.manifest():
            print(line, file=manifest)
        os.chmod(
          manifest_path,
          os.stat(manifest_path).st_mode | stat.S_IWGRP)

        # Create timestamps for this run.
        if self.dry_run:
          logger.info("Would create trace file")
        else:
          trace_dir = os.path.join(self.tree.directory, ".trace")
          osextras.ensuredir(trace_dir)
          fqdn = socket.getfqdn()
          with open(os.path.join(trace_dir, fqdn), "w") as trace:
            subprocess.check_call(["date", "-u"], stdout=trace)

    logger.info(
      "Done! Remember to sync-mirrors after checking that everything "
      "is OK.")


class FullReleasePublisher(ReleasePublisher):
  """An object that can publish releases in a "full" layout.

  This layout is used in the directory trees managed by DailyTree and
  ChinaDailyTree.
  """

  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(FullReleasePublisher, self).__init__(*args, **kwargs)
    assert self.official in ("named", "no")
    assert not isinstance(self.tree, SimpleReleaseTree)

  @property
  def want_dist(self):
    return False

  @property
  def want_pool(self):
    return False

  @property
  def want_full(self):
    return True

  def target_dir(self, source, date, publish_type):
    target_dir = os.path.join(
      self.tree.publish_target(source), "releases",
      self.config.full_series, self.status)
    if date.endswith("/unpacked"):
      target_dir = os.path.join(target_dir, "unpacked")
    if publish_type == "src":
      target_dir = os.path.join(target_dir, "source")
    return target_dir

  def version_link(self, source):
    return os.path.join(
      self.tree.publish_target(source), "releases", self.full_version)

  def torrent_dir(self, source, publish_type):
    torrent_tree = TorrentTree(self.config)
    return os.path.join(
      torrent_tree.publish_target(source), "releases",
      self.config.full_series, self.status, publish_type)

  def want_torrent(self, publish_type):
    return publish_type not in ("src", "uec", "server-uec")


class SimpleReleasePublisher(ReleasePublisher):
  """An object that can publish releases to a SimpleReleaseTree."""

  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(SimpleReleasePublisher, self).__init__(*args, **kwargs)
    assert self.official in ("yes", "poolonly")
    assert isinstance(self.tree, SimpleReleaseTree)

  @property
  def want_dist(self):
    return self.official == "yes"

  @property
  def want_pool(self):
    return True

  @property
  def want_full(self):
    return False

  def target_dir(self, source, date, publish_type):
    target_dir = os.path.join(
      self.tree.publish_target(source), self.config.full_series)
    if publish_type == "src":
      target_dir = os.path.join(target_dir, "source")
    return target_dir

  def version_link(self, source):
    return os.path.join(
      self.tree.publish_target(source), self.full_version)

  def pool_dir(self, source):
    return os.path.join(self.tree.publish_target(source), ".pool")

  def torrent_dir(self, source, publish_type):
    torrent_tree = TorrentTree(self.config)
    return os.path.join(
      torrent_tree.publish_target(source), "simple",
      self.config.full_series, publish_type)

  def want_torrent(self, publish_type):
    if self.want_dist:
      return publish_type not in ("src", "uec", "server-uec")
    else:
      return False